Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND phát triển kinh tế quốc phòng an ninh 6 tháng Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 345/QĐ-UBND 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND phát triển kinh tế quốc phòng an ninh 6 tháng Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2017/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 5992/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự thảo Nghị quyết bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 5992/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh, gồm:

1. Kết quả đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh.

2. Bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

a) Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017, nhất là đối với chỉ tiêu đạt thấp, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp phù hợp, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND năm 2017 đã đề ra.

b) Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của tỉnh Đồng Nai.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 2020; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020:

- Tập trung rà soát tình hình thực hiện các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành lĩnh vực; xem xét cập nhật điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với xu hướng, tình hình thực tế của tỉnh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

- Tiếp tục rà soát các quy định và thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp như chi phí thủ tục hành chính về thuế, hải quan, giấy phép, phí BOT cầu đường, chi phí về logicstic, chi phí sử dụng các công trình dịch vụ công, nhất là chi phí kiểm định, thẩm định, giám định, các chi phí kiểm tra khác của Nhà nước.

- Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực được ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ khởi nghiệp.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tích cực và chủ động trong công tác liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, kết nối 4 nhà (Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông). Chú trọng đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Rà soát, có biện pháp giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và cho vay mới đối với các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do biến đổi thời tiết, biến động thị trường.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các khu, cụm công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về “thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

- Đẩy nhanh thực hiện dự án giải ngân và bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh vốn đầu tư toàn xã hội gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ và thua lỗ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục rà soát các dự án chậm triển khai, tập trung nâng cao chất lượng thu hút đầu tư.

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện nhanh và hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đất dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

.- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nhà ở xã hội theo hướng đồng bộ về quy hoạch, bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu như: Giao thông, giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa cộng đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh.

d) Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội:

- Thực hiện việc bố trí, sắp xếp giáo viên phổ thông, giáo viên dạy nghề theo quy định. Thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục tình trạng học ca ba trong năm học 2017-2018; Đề án xóa mù bơi cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021; Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học. Đẩy mạnh phát triển xã hội hóa theo kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, triển khai hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm y tế cho các hộ nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các cơ sở y tế xuống cấp; thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút, hỗ trợ, đào tạo bác sĩ, nhất là tại tuyến y tế cơ sở. Tăng cường kiểm tra đối với công tác khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện Luật trẻ em; Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

đ) Thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan đến môi trường, trong đó có quy hoạch xử lý chất thải rắn, quy hoạch vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung. Tập trung cải thiện chất lượng ô nhiễm môi trường nhất là các lưu vực sông, làng nghề, khu cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải đô thị tại thành phố Biên Hòa; tăng cường quan trắc, giám sát môi trường, tài nguyên nước; kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn. Tiếp tục quản lý, bảo vệ và duy trì tốt công tác phát triển rừng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và năng lực của các cơ quan chức năng, cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ về môi trường.

e) Công tác cải cách hành chính:

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước. Tăng cường các biện pháp triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020. Cải tiến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, nhất là về thủ tục cấp phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, trong đó: chú trọng không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp; trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chỉ ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng; kết luận thanh tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm.

- Từng bước ổn định và hoàn thiện hoạt động Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, quan tâm đến chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

g) Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh:

- Thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường các biện pháp thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh theo Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi, Luật giáo dục quốc phòng an ninh.

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền người dân tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã và các lực lượng nòng cốt khác ở địa phương cùng tham gia phòng chống, tội phạm. Chủ động có biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để sự cố bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng; cương quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp cố ý, cố tình phạm tội.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo giảm về số vụ, số người chết, số người bị thương; kiểm soát chặt chẽ, tăng cường phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến Luật Phòng cháy và Chữa cháy, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, nhân dân cùng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành của tỉnh;
- TT.HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu54/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2017
Ngày hiệu lực17/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND phát triển kinh tế quốc phòng an ninh 6 tháng Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND phát triển kinh tế quốc phòng an ninh 6 tháng Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu54/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người ký***
        Ngày ban hành07/07/2017
        Ngày hiệu lực17/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản gốc Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND phát triển kinh tế quốc phòng an ninh 6 tháng Đồng Nai

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND phát triển kinh tế quốc phòng an ninh 6 tháng Đồng Nai