Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên

Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND mức thu quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Phú Yên đã được thay thế bởi Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND thu lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND mức thu quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2016/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ; Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh về quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh, ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí:

Người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan nhà nước cấp phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mình hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Cơ quan thu lệ phí:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Mức thu lệ phí:

- Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/giấy phép.

- Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/giấy phép.

4. Quản lý lệ phí thu được:

Lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, nộp toàn bộ 100% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Nguồn chi phí cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo qui định pháp luật.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND ngày 18/7/2008 của HĐND tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khoá VII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15/7/2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu40/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2016
Ngày hiệu lực01/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND mức thu quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND mức thu quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Phú Yên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu40/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýHuỳnh Tấn Việt
       Ngày ban hành15/07/2016
       Ngày hiệu lực01/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND mức thu quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Phú Yên

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND mức thu quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Phú Yên