Quyết định 252/QĐ-UBND

Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 252/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản lĩnh vực quản lý nhà nước Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HĐND, UBND TỈNH PHÚ YÊN KỲ 2014-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018;

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 15/TTr-STP ngày 19/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên kỳ 2014-2018, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 theo quy định pháp luật.

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 5, Điều 1 Quyết định này, các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đại Dương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HĐND, UBND TỈNH PHÚ YÊN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 25/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I.1. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

01

Quyết định

Số 1426/2002/QĐ-UB ngày 27/5/2002

Về hỗ trợ, cho vay và quản lý kinh phí khuyến công

Được thay thế bằng Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/12/2016

02

Quyết định

Số 1392/2003/QĐ-UB ngày 20/6/2003

Ban hành Quy định tạm thời về chế độ khen thưởng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ nguồn kinh phí khuyến công

Được thay thế bằng Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/12/2016

03

Quyết định

Số 1711/2010/QĐ-UBND ngày 22/10/2010

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2015

 

04

Quyết định

Số 06/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 

Được thay thế bằng Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

26/8/2016

05

Quyết định

Số 07/2012/QĐ-UBND ngày 12/4/2012

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên.

Được thay thế bằng Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên

09/12/2015

I.2. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

06

Nghị quyết

Số 75/2013/NQ-HĐND ngày 29/3/2013

Về Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2015

I.3. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

07

Nghị quyết

Số 150/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

25/7/2016

08

Nghị quyết

Số 25/2011/NQ-HĐND ngày 21/9/2011

Về thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2011-2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2015

09

Nghị quyết

Số 40/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

Về quy định mức thu học phí tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015

 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

25/7/2016

10

Nghị quyết

Số 84/2013/NQ-HĐND ngày 01/8/2013

Về việc bổ sung khoản 4 vào “Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015” ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2015

11

Nghị quyết

Số 127/2014/NQ-HĐND , ngày 12/12/2014

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND , ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Phú Yên quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

25/7/2016

I.4. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

12

Nghị quyết

Số 73/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007

Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 2006 - 2020

Được thay thế bằng Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

05/01/2016

13

Nghị quyết

Số 139/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015

Ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh

17/12/2018

14

Nghị quyết

Số 21/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh

17/12/2018

15

Quyết định

Số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007

Ban hành quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

16

Quyết định

Số 02/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh

01/11/2017

17

Quyết định

Số 11/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công tác kiểm tra doanh nghiệp sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 3/11/2015 ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

13/11/2015

I.5. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

18

Quyết định

Số 1333/2004/QĐ-UBND ngày 10/6/2004

Quy định tạm thời về trình tự và thủ tục xem xét hỗ trợ kinh phí KHCN cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng tiến bộ KHCN, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

 

Bị bãi bỏ bởi các văn bản sau:

- Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 về việc ban hành Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

- Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên

- Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại Phú Yên

- Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

04/01/2016

19

Quyết định

Số 244/2005/QĐ-UBND ngày 31/01/2005

Ban hành Quy định về quản lý an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 về việc ban hành Quy định về quản lý và kiểm soát an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/12/2015

20

Quyết định

Số 1402/2007/QĐ-UB ngày 08/8/2007

Ban hành định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Được thay thế bằng Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý

04/01/2016

21

Quyết định

Số 1476/2009/QĐ-UBND ngày 13/8/2009

Về việc ban hành Quy định tạm thời về hoạt động sáng kiến ở tỉnh Phú Yên.

Bị bãi bỏ bởi quyết định 435/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 1476/2009/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về hoạt động sáng kiến ở tỉnh Phú Yên

24/02/2016

I.6. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

22

Nghị quyết

Số 24/2011/NQ-HĐND ngày 21/9/2011

Về giải quyết việc làm, giảm nghèo tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2011-2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2015

I.7. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

23

Nghị quyết

Số 47/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2021

01/01/2017

I.8. LĨNH VỰC NỘI VỤ

24

Nghị quyết

Số 28/2011/NQ-HĐND ngày 21/9/2011

Về quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Được thay thế bằng Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên

07/10/2018

25

Nghị quyết

Số 47/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2021

01/01/2017

26

Quyết định

Số 569/2001/QĐ-UB ngày 15/3/2001

Ban hành chính sách đào tạo, tuyển dụng cán bộ sau đại học

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 ban hành Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút

10/4/2014

27

Quyết định

Số 667/2006/QĐ-UBND ngày 04/5/2006

Về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 ban hành quy định tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần

10/6/2015

28

Quyết định

Số 372/2008/QĐ-UBND ngày 01/3/2008

 Kế hoạch đào tạo và chính sách hỗ trợ để phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên đến năm 2015

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 ban hành Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút

10/4/2014

29

Quyết định

Số 1877/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008

Quy định về chính sách thu hút, sử dụng trí thức của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 ban hành Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút

10/4/2014

30

Quyết định

Số 1755/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009

Ban hành Đề án “Một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở 03 huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân của tỉnh Phú Yên” giai đoạn 2010-2015.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

31

Quyết định

Số 197/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

06/4/2015

32

Quyết định

Số 1062/2011/QĐ-UBND ngày 05/7/2011

Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn Tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 197/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

06/4/2015

33

Quyết định

Số 09/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012

Ban hành Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành chính

02/6/2016

34

Quyết định

Số 20/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành chính

02/6/2016

35

Quyết định

Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013

Ban hành Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành chính

02/6/2016

36

Quyết định

Số 28/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

Về việc Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/02/2018

37

Quyết định

Số 23/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014

Ban hành Quy định về trách nhiệm, cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nếu gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/4/2017

38

Quyết định

Số 39/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014

 Ban hành Quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Phú Yên

01/11/2015

39

Quyết định

Số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

18/5/2018

I.9. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

40

Nghị quyết

Số 76/2013/NQ-HĐND ngày 29/3/2013

 Về quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bởi Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/12/2017

41

Quyết định

Số 39/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

Về việc phê duyệt định mức kỹ thuật và suất đầu tư cho các dự án lâm sinh trồng rừng đặc dụng, trồng rừng phòng hộ thuộc Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh quy định định mức thiết kế kỹ thuật và dự toán mức hỗ trợ vốn để thực hiện công trình lâm sinh thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/11/2017

42

Quyết định

Số 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, 4 điều 1 của Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh quy định định mức thiết kế kỹ thuật và dự toán mức hỗ trợ vốn để thực hiện công trình lâm sinh thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/11/2017

I.10. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

43

Quyết định

Số 2022/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

02/9/2016

44

Quyết định

Số 17/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

25/12/2017

45

Quyết định

Số 36/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

25/12/2017

I.11. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

46

Nghị quyết

Số 25/2004/NQ-HĐND ngày 16/7/2004

Về việc triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Bị Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

01/8/2016

47

Nghị quyết

Số 49/2005/NQ-HĐND ngày 21/12/2005

Về Quy định khung mức thu phí đo đạc bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí chợ, phí vệ sinh và mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe mô tô.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên quy định về phí và lệ phí

01/01/2017

48

Nghị quyết

Số 68/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về ban hành khung mức thu phí sử dụng cảng cá, mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/01/2017

49

Nghị quyết

Số 75/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007

Ban hành danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên quy định về phí và lệ phí

01/01/2017

50

Nghị quyết

Số 95/2008/NQ-HĐND , ngày 18/7/2008

Ban hành danh mục mức thu, quản lý, sử dụng tiền lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 Về việc quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên

01/8/2016

51

Nghị quyết

Số 117/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

Về ban hành mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Được thay thế bằng Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

52

Nghị quyết

Số 138/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009

Về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND ngày 1/7/2015 phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

11/7/2015

53

Nghị quyết

Số 149/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

Về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, quản lý lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh

05/01/2016

54

Nghị quyết

Số 160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Về quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Được thay thế bằng Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi công tác phí, mức chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

55

Nghị quyết

Số 161/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

Được thay thế bằng Nghị quyết 108/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện

05/8/2014

56

Nghị quyết

Số 163/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trong thời kỳ ổn định từ năm 2011 đến năm 2015; Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Được thay thế bằng Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp chính quyền địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020

01/01/2017

57

Nghị quyết

Số 164/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 tỉnh Phú Yên.

Được thay thế bằng Nghị quyết 160/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên

05/01/2016

58

Nghị quyết

Số 30/2011/NQ-HĐND ngày 21/9/2011

Về quy định nội dung chi, mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết 107/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 về quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

05/8/2014

59

Nghị quyết

Số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp; mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí trông giữ xe đạp, xe máy, mô tô, ô tô, phí vệ sinh, phí chợ trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên quy định về phí và lệ phí

01/01/2017

60

Nghị quyết

Số 50/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về sửa đổi định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Được thay thế bằng Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

01/01/2017

61

Nghị quyết

Số 54/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012

Về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/1017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí, lệ phí và mức chi đặc thù

23/7/2017

62

Nghị quyết

Số 55/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 09/1017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/8/2017

63

Nghị quyết

Số 56/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012

Về việc sửa đổi một số quy định về quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành kèm theo Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/ 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi công tác phí, mức chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

64

Nghị quyết

Số 57/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/8/2017

65

Nghị quyết

Số 72/2012/NQ-HĐND ngày 13/02/2012

Về việc phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/8/2017

66

Nghị quyết

Số 76/2013/NQ-HĐND ngày 29/3/2013

Về Quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Được thay thế bằng nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 ban hành Quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/12/2017

67

Nghị quyết

Số 77/2013/NQ-HĐND ngày 29/3/2013

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

22/12/2014

68

Nghị quyết

Số 91/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 164/2010/NQ-HĐND , ngày 18/10/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015

Được thay thế bằng Nghị quyết 160/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên

05/01/2016

69

Nghị quyết

Số 92/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về quy định danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng các văn bản sau:

- Nghị quyết 66/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

- Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh

- Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Về quy định mức thu, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/01/2017

 

70

Nghị quyết

Số 95/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp; mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí trông giữ xe đạp, xe máy, mô tô, ô tô, phí vệ sinh và phí chợ trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/1017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí, lệ phí và mức chi đặc thù

23/7/2017

71

Nghị quyết

Số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về quy định mức chi hỗ trợ khuyến khích thành lập hợp tác xã và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực tại Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh về việc công bố Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh hết hiệu lực 

06/3/2017

72

Nghị quyết

Số 123/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Quy định định mức hoạt động, mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/1017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí, lệ phí và mức chi đặc thù

23/7/2017

73

Nghị quyết

Số 124/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 05/1017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

74

Nghị quyết

Số 125/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Tuy Hoà và thị xã Sông Cầu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Tuy Hoà và thị xã Sông Cầu

01/8/2017

75

Nghị quyết

Số 126/2014/NQ-HĐND , ngày 12/12/2014

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND , ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh.

25/7/2016

76

Nghị quyết

Số 140/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh do địa phương quản lý

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh tại Di tích Gành Đá Đĩa và Di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh

01/8/2017

77

Nghị quyết

Số 141/2015/NQ-HĐND, ngày 01/7/2015

Về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý

01/8/2016

78

Nghị quyết

Số 142/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên quy định về phí và lệ phí

01/01/2017

79

Nghị quyết

Số 143/2015/NQ-HĐND

ngày 01/7/2015

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

80

Nghị quyết

Số 144/2015/NQ-HĐND

ngày 01/7/2015

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

81

Nghị quyết

Số 165/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Quy định mức thu, quản lý lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

82

Nghị quyết

Số 166/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/1017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí, lệ phí và mức chi đặc thù

23/7/2017

83

Nghị quyết

Số 39/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

84

Nghị quyết

Số 40/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

 Về việc quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên

01/10/2017

85

Nghị quyết

Số 43/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về quy định mức thu, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

86

Nghị quyết

Số 44/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

87

Nghị quyết

Số 45/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

88

Nghị quyết

Số 46/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý

Được thay thế bằng nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý

07/10/2018

89

Nghị quyết

Số 15/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu

Được thay thế bằng nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn tỉnh

17/12/2018

90

Quyết định

Số 1108/2003/QĐ-UBND ngày 12/5/2003

Về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô bị giam giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh

25/8/2017

91

Quyết định

Số 13/2005/QĐ-UBND ngày 06/01/2005

Về việc quy định thời hạn nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm

 

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định thời hạn nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm cho các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh

28/5/2015

92

Quyết định

Số 2675/2005/QĐ-UBND ngày 09/12/2005

Quy định về quản lý, sử dụng tiền phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô bị giam giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh

25/8/2017

93

Quyết định

Số 1295/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006

Về việc Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá, bến cá

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh khung giá, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

05/4/2017

94

Quyết định

Số 1366/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007

Về việc quy định quản lý sử dụng và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp đối với các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ 1336/2007/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 Về việc quy định quản lý sử dụng và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp đối với các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước

03/8/2015

95

Quyết định

Số 2312/2007/QĐ-UBND ngày 07/12/2007

Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

06/9/2015

96

Quyết định

Số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010

Về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

 Được thay thế bằng Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

06/9/2015

97

Quyết định

Số 1148/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010

Quy định biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 về việc bãi bỏ Quyết định số 1148/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Tỉnh về quy định biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn Tỉnh

23/9/2014

98

Quyết định

Số 1196/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định 15/2015/QĐ-UBND ngày 5/5/2015 về việc Ban hành Quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá, phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

15/5/2015

99

Quyết định

Số 16/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012

Về việc quy định mức trích kinh phí, mức chi và tỷ lệ phân chia mức kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 Quy định mức chi, nội dung chi, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

22/01/2016

100

Quyết định

Số 23/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012

Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên áp dụng trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định 29/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/9/2014

101

Quyết định

Số 25/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012

Về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh

 

Được thay thế bởi Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/4/2015

102

Quyết định

Số 26/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá được ban hành kèm theo Quyết định số 1196/2010/QĐ-UBND

Được thay thế bởi Quyết định 15/2015/QĐ-UBND ngày 5/5/2015 về việc Ban hành Quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá, phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

15/5/2015

103

Quyết định

Số 30/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012

Về việc quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra quyết định tịch thu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 về việc xử lý văn bản UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực bán đấu giá tài sản, bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/5/2015

104

Quyết định

Số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013

Về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06/1/2015 về việc ban hành đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/01/2015

105

Quyết định

Số 17/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

19/3/2015

106

Quyết định

Số 40/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013

Về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn Tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất

Được thay thế bởi Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất

01/9/2016

107

Quyết định

Số 1193/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013

Về việc phê duyệt quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, mức thu tiền nước và mức trần giá dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

108

Quyết định

Số 06/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014

Về việc bổ sung Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn tỉnh.

 Được thay thế bằng Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06/1/2015 về việc ban hành đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

20/01/2015

109

Quyết định

Số 29/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014

Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2017

10/4/2017

110

Quyết định

Số 60/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

25/01/2017

111

Quyết định

Số 08/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 Về việc Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

15/4/2016

112

Quyết định

Số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

Về quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 1/7/2016 Về việc Ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/7/2016

113

Quyết định

Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 08/7/2015

Điều chỉnh Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND Tỉnh về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 Về việc Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

15/4/2016

114

Quyết định

Số 25/2015/QĐ-UBND ngày 08/7/2015

Về việc điều chỉnh Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 về quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 1/7/2016 Về việc Ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/7/2016

115

Quyết định

Số 30/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015

Về việc bổ sung cát nhiễm mặn vào Bảng giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2017

 

10/4/2017

116

Quyết định

Số 32/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015

Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh

04/11/2016

117

Quyết định

Số 39/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015

Về việc quy định về mức tiền phải nộp để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Phú Yên

27/11/2017

118

Quyết định

Số 40/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015

Về bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn tại đường 24/3 xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 Về việc Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

15/4/2016

119

Quyết định

Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017

10/4/2017

120

Quyết định

Số 30/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016

 Về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

24/11/2017

121

Quyết định

Số 38/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016

Về việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tại thành phố Tuy Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017

10/4/2017

122

Quyết định

Số 58/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017

10/4/2017

123

Quyết định

Số 64/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016

Về việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở thành phố Tuy Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017

10/4/2017

124

Quyết định

Số 65/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017

10/4/2017

125

Quyết định

Số 72/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016

Về việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017

10/4/2017

126

Quyết định

Số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016

Về việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tuyến đường kè đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017

10/4/2017

127

Quyết định

Số 81/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

Về việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017

10/4/2017

128

Quyết định

Số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2017

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

11/11/2017

129

Quyết định

Số 14/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018

28/02/2018

130

Quyết định

Số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

Về việc bổ sung Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnhvề việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

24/11/2017

131

Quyết định

Số 23/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017

Bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018

28/02/2018

132

Quyết định

Số 47/2017/QĐ-UBND ngày 27/10/2017

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

28/5/2018

133

Quyết định

Số 65/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018

28/02/2018

I.12. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

134

Quyết định

Số 315/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006

Quy định hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở tại đô thị; hạn mức công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình đối với thửa đất có nhà ở gắn liền với vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng nông nghiệp theo quy hoạch

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng cho mỗi hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/10/2014

135

Quyết định

Số 472/2007/QĐ-UBND ngày 08/3/2007

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 7/11/2014 về việc ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/11/2014

136

Quyết định

Số 1423/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010

Quy định thời gian và việc phối hợp trong thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 về việc ban hành Quy định thời gian và trình tự phối hợp thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/10/2014

137

Quyết định

Số 1755/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

Được thay thế bằng Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 7/11/2014 về việc ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/11/2014

 

138

Quyết định

Số 2218/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011

Ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

05/10/2014

139

Quyết định

Số 11/2012/QĐ-UBND ngày 16/05/2012

Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 6/11/2014 về việc ban hành Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/11/2014

140

Quyết định

Số 33/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012

 

Ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

10/01/2014

141

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

Được thay thế bằng Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 về việc quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/01/2015

142

Quyết định

Số 27/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

Về sửa đổi khoản 6, Điều 10 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/01/2015

143

Quyết định

Số 32/2013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013

Ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định 31/2018/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên

30/7/2018

144

Quyết định

Số 33/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013

Về việc điều chỉnh và bổ sung giá đất tại một số đường, đoạn đường, khu tái định cư vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

10/01/2014

145

Quyết định

Số 42/2013/QĐ-UBND

 Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

09/01/2015

146

Quyết định

Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014

 Về việc bổ sung giá đất tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

 Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

09/01/2015

147

Quyết định

Số 17/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014

Về việc bổ sung giá đất Khu tái định cư Đồng Gia Điền tại xã An Hòa, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

09/01/2015

148

Quyết định

Số 19/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014

Về việc bổ sung giá đất Khu tái định cư khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh và khu tái định cư đồng Cây Dông, thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

09/01/2015

149

Quyết định

Số 20/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014

Về việc bổ sung giá đất 05 Khu tái định cư: Đồng Đèo, thôn Cần Lương và đồng Cây Khế, thôn Bình Chính, xã An Dân; Gò Giam và Gò Điều, thôn Phú Tân 2, xã An Cư; đồng Cây Gạo, thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

09/01/2015

150

Quyết định

Số 27/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014

Về việc bổ sung giá đất 07 Khu tái định tại các xã và phường trên địa bàn thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

09/01/2015

151

Quyết định

Số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014

Ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Được thay thế bằng Quyết định 43/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên

02/10/2018

152

Quyết định

Số 37/2014/QD-UBND ngày 10/10/2014

 Về việc điều chỉnh giá và tên gọi của các khu đất trên địa bàn huyện Tuy An đã được bổ sung trong Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

09/01/2015

153

Quyết định

Số 41/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014

Về việc bổ sung giá đất điểm dân cư Phú Hiệp 3 tại thị trấn Hòa Hiệp Trung và Khu dân cư số 5 (dọc Quốc lộ 1) tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

09/01/2015

154

Quyết định

Số 47/2017/QĐ-UBND ngày 27/10/2017

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

28/5/2018

I.13. LĨNH VỰC THANH TRA

155

Quyết định

Số 431/2009/QĐ-UBND ngày 19/3/2009

 Về việc ban hành Quy định về tổ chức tiếp công dân của các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 ban hành Quy định về tổ chức tiếp công dân của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/02/2015

156

Quyết định

Số 928/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009

Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 về việc ban hành Quy định về quy trình xử lý và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/11/2014

I.14. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

157

Quyết định

Số 24/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

25/9/2017

158

Chỉ thị

Số 36/2015/CT-UBND ngày 21/9/2015

Về việc tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh.

 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

25/9/2017

I.15. LĨNH VỰC THUẾ

159

Quyết định

Số 1572/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu về đất, hoạt động khoáng sản, xây dựng cơ bản và công tác quyết toán, ghi thu, ghi chi học phí, viện phí trên địa bàn tỉnh

 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 1653/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 về việc Bãi bỏ Quyết định số 1572/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu về đất, hoạt động khoáng sản, xây dựng cơ bản về công tác quyết toán, ghi thu, ghi chi học phí, viện phí trên địa bàn tỉnh

04/9/2015

160

Quyết định

Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014

Về quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

06/12/2015

I.16. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

161

Quyết định

Số 1479/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 8/1/2014 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/01/2014

162

Quyết định

Số 1409/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007

Ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án thứ tư của Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

22/01/2014

163

Quyết định

Số 1840/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007

Về việc quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

22/01/2014

164

Quyết định

Số 945/2008/QĐ-UBND ngày 12/6/2008

Về việc phê duyệt Quy chế phối hợp giải quyết việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp phiếu lý lịch tư pháp theo cơ chế một cửa liên thông

Được thay thế bởi Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp phiếu lý lịch tư pháp theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên

05/01/2015

165

Quyết định

Số 1138/2008/QĐ-UBND ngày 24/7/2008

Ban hành quy chế hoạt động của hòa giải viên cơ sở, đảm bảo việc tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 bãi bỏ Quyết định số 1138/2008/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 ban hành quy chế hoạt động của hòa giải viên cơ sở, đảm bảo việc tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

22/4/2015

166

Quyết định

Số 1139/2008/QĐ-UBND ngày 24/7/2008

Ban hành Quy chế hoạt động của báo cáo viên pháp luật

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

22/01/2014

167

Quyết định

Số 841/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010

Về việc chuyển giao thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 841/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

04/02/2016

168

Quyết định

Số 1691/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

01/3/2017

169

Quyết định

Số 1933/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

01/3/2017

170

Quyết định

Số 30/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định 1691/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

01/3/2017

171

Quyết định

Số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

08/8/2016

172

Quyết định

Số 47/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014

Về việc ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

01/3/2017

173

Chỉ thị

Số 37/2009/CT-UBND ngày 07/12/2009

Về việc tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

22/01/2014

174

Chỉ thị

Số 05/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014

Về việc nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

01/3/2017

I.17. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

175

Quyết định

Số 2875/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005

Về việc quy định các chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên và các chế độ khác phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao tại địa phương

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia và các giải thi đấu của tỉnh

15/7/2016

176

Quyết định

Số 871/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007

Về việc phê duyệt đề án quy hoạch haraoke, vũ trường tỉnh Phú Yên giai đoạn 2007-2015

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

I.18. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

177

Quyết định

Số 1153/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011

Ban hành đơn giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/01/2015

178

Quyết định

Số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012

Ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

179

Quyết định

Số 1728/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

180

Quyết định

Số 37/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

25/3/2015

181

Quyết định

Số 38/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

 

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

182

Quyết định

Số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng nhà tạm ở riêng lẻ

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng; Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/5/2017

183

Quyết định

Số 30/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014

Ban hành Quy định bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

184

Quyết định

Số 40/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành ban hành kèm theo Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

185

Quyết định

Số 50/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa

19/9/2016

186

Quyết định

Số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

07/7/2017

187

Quyết định

Số 28/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015

Ban hành Quy định đấu nối hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Tuy Hòa

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/7/2016

188

Quyết định

Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016

Ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

28/02/2018

189

Quyết định

Số 24/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016

Về việc sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 12 của Quy định phân cấp, ủy quyền và phần giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng; Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/5/2017

190

Quyết định

Số 79/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

28/02/2018

191

Chỉ thị

Số 32/2012/CT-UBND ngày 21/12/2012

Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND ngày 14/4/2014 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên

29/4/2014

192

Chỉ thị

Số 09/2014/CT-UBND ngày 14/4/2014

Chỉ thị về tăng cường sử dựng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch, ngói, đất sét nung trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh về việc sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên

02/8/2018

I.19. LĨNH VỰC Y TẾ

193

Nghị quyết

Số 59/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012

Về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

194

Nghị quyết

Số 109/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

I.20. LĨNH VỰC KHÁC

195

Nghị quyết

Số 47/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2021

01/01/2017

196

Nghị quyết

Số 70/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012

Về việc thông qua Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2015.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

31/12/2015

197

Nghị quyết

Số 71/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012

Về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

198

Quyết định

Số 2784/2004/QĐ-UBND ngày 05/10/2004

Về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ an toàn căn cứ Sân bay Tuy Hòa

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ an toàn căn cứ Sân bay Tuy Hòa

09/8/2015

199

Quyết định

Số 1188/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011

Ban hành kèm theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

Được thay thế bằng Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

22/9/2016

200

Quyết định

Số 14/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012

Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 9/10/2015 ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Phú Yên

19/10/2015

201

Quyết định

Số 25/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

Về quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ KSTTHC trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị thay thế bằng Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

04/9/2015

202

Quyết định

Số 26/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định 60/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/12/2018

203

Quyết định

Số 31/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013

Ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 5/11/2015 ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/11/2015

204

Quyết định

Số 29/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định 61/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/12/2018

205

Quyết định

Số 47/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015

Ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 58/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/12/2018

Tổng số (I): 205 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ:

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

01

Quyết định

Số 50/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017

Về việc Quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

Bị ngưng hiệu lực bởi Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh về việc ngưng hiệu lực toàn bộ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

20/6/2018

Tổng số (II): 01 văn bản

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰCTHUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HĐND, UBND TỈNH PHÚ YÊN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 25/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Nội dung văn bản

I. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

01

Nghị quyết

Số 63/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/1/2017

63/2016/NQ-HĐND

02

Quyết định

Số 600/2007/QĐ-UBND ngày 29/3/2007

Về việc ủy quyền cho Sở Công nghiệp cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

29/3/2007

600/2007/QĐ-UBND

03

Quyết định

Số 1137/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007

Về việc quy định mức thu cho thuê điểm kinh doanh tại nhà Bách hoá chợ Tuy Hòa và phê duyệt Phương án huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà Bách hoá chợ Tuy Hòa giai đoạn I

28/6/2007

1137/2007/QĐ-UBND

04

Quyết định

Số 1942/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007

Về việc sửa đổi một số nội dung tại Phương án huy động vốn để đầu tư xây dựng chợ Tuy Hòa giai đoạn I

16/10/2007

1942/2007/QĐ-UBND

05

Quyết định

Số 1787/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Về việc công bố Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Phú Yên đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

08/10/2009

 1787/2009/QĐ-UBND

06

Quyết định

Số 215/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010

Ban hành Quy chế quản lý sử dụng chung cột điện trong phạm vi tỉnh Phú Yên

18/02/2010

215/2010/QĐ-UBND

07

Quyết định

Số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/09/2010

Ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

16/9/2010

1281/2010/QĐ-UBND

08

Quyết định

Số 833/2011/QĐ-UBND ngày 26/05/2011

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/6/2011

833/2011/QĐ-UBND

09

Quyết định

Số 1779/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011

Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

07/11/2011

1779/2011/QĐ-UBND Yên

10

Quyết định

Số 12/2012/QĐ-UBND ngày 12/06/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Phương án đầu tư, giải ngân và thu hồi vốn dự án Năng lượng nông thôn II được ban hành kèm theo Quyết định số 981/2006/QĐ-UBND ngày 27/6/2006 của UBND tỉnh

22/6/2012

12/2012/QĐ-UBND

11

Quyết định

Số 24/2012/QĐ-UBND ngày 25/09/2012

Ban hành Quy chế xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ

5/10/2012

24/2012/QĐ-UBND

12

Quyết định

Số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

Ban hành Quy định tạm thời về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm, đặc sản phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

30/11/2012

28/2012/QĐ-UBND

13

Quyết định

Số 29/2013/ QĐ-UBND ngày 24/9/2013

Ban hành Quy định tiêu chuẩn và Quy định về trình tự, thủ tục công nhận chợ đạt chuẩn văn minh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

04/10/2013

29/2013/ QĐ-UBND

14

Quyết định

Số 34/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2010 của UBND Tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

21/11/2013

34/2013/QĐ-UBND

15

Quyết định

Số 03/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014

Sửa đổi Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Phú Yên đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1787/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND Tỉnh

01/02/2014

 03/2014/QĐ-UBND

16

Quyết định

Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015

Ban hành Quy chế về phối hợp nổ mìn để khai thác đá vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

21/5/2015

16/2015/QĐ-UBND

17

Quyết định

Số 22/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

Ban hành quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

10/7/2015

22/2015/QĐ-UBND

18

Quyết định

Số 57/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015

Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên

09/12/2015

57/2015/QĐ-UBND

19

Quyết định

Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016

Ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/6/2016

19/2016/QĐ-UBND

20

Quyết định

Số 46/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016

Ban hành quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh

17/9/2016

46/2016/QĐ-UBND

21

Quyết định

Số 54/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016

Phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Phú Yên

14/10/2016

54/2016/QĐ-UBND

22

Quyết định

Số 68/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Phú Yên

15/11/2016

68/2016/QĐ-UBND

23

Quyết định

Số 73/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/12/2016

73/2016/QĐ-UBND

24

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

Bãi bỏ một số điều tại Quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên

27/11/2017

03/2017/QĐ-UBND

25

Quyết định

Số 26/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

31/7/2017

26/2017/QĐ-UBND

26

Quyết định

Số 23/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Phú Yên

10/7/2018

23/2018/QĐ-UBND

27

Chỉ thị

Số 10/2007/CT-UBND ngày 29/03/2007

Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.

8/4/2007

10/2007/CT-UBND

28

Chỉ thị

Số 10/2014/CT-UBND ngày 18/4/2014

Về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

1/5/2014

10/2014/CT-UBND

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

29

Quyết định

Số 536/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007

Về việc phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung phân luồng tuyến giao thông các tuyến đường nội thành thành phố Tuy Hòa cho xe buýt hoạt động.

19/3/2007

536/2007/QĐ-UBND

30

Quyết định

Số 599/2007/QĐ-UBND ngày 29/3/2007

Về việc sửa đổi mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, để thực hiện Chương trình phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

1/1/2007

599/2007/QĐ-UBND

31

Quyết định

Số 893/2010/QĐ-UBND ngày 07/7/2010

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo giúp triển khai các thủ tục đầu tư Dự án hầm đường bộ đèo Cả trên quốc lộ 1A qua tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa.

7/7/2010

893/2010/QĐ-UBND

32

Quyết định

Số 1205/2010/QĐ-UBND ngày 24/08/2010

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Vũng Rô, các khu vực tiếp nhận tàu biển ngoài khơi vùng biển Phú Yên.

03/9/2010

1205/2010/QĐ-UBND

33

Quyết định

Số 1393/2010/QĐ-UBND ngày 20/09/2010

Ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn, có sức chở dưới 05 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

30/9/2010

1393/2010/QĐ-UBND

34

Quyết định

Số 13/2013/QĐ-UBND ngày 16/05/2013

Ban hành thiết kế mẫu, dự toán và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng.

26/5/2013

13/2013/QĐ-UBND

35

Quyết định

Số 14/2013/QĐ-UBND ngày 17/05/2013

Ban hành Quy định quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

27/5/2013

14/2013/QĐ-UBND

36

Quyết định

Số 12/2014/QĐ-UBND ngày 23/4/2014

Ban hành thiết kế mẫu các loại đường bê tông giao thông nông thôn có bề rộng từ 3,5m - 5,5m và các loại ống cống

3/5/2014

12/2014/QĐ-UBND

37

Quyết định

Số 49/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016

Ban hành Quy định quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên

22/9/2016

49/2016/QĐ-UBND

38

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Phú Yên

20/01/2017

01/2017/QĐ-UBND

39

Quyết định

Số 38/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

29/9/2017

38/2017/QĐ-UBND

40

Quyết định

Số 39/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định 01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên

10/10/2017

39/2017/QĐ-UBND

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

41

Nghị quyết

Số 140/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009

Về chuyển các trường THPT bán công và các trường mầm non bán công, dân lập thành trường công lập.

28/12/2009

140/2009/NQ-HĐND

42

Nghị quyết

Số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Ban hành quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

25/7/2016

48/2016/NQ-HĐND

43

Nghị quyết

Số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

01/10/2017

 23/2017/NQ-HĐND

44

Nghị quyết

Số 05/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 - 2021

23/7/2018

05/2018/NQ-HĐND

45

Nghị quyết

Số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 – 2021

17/12/2018

21/2018/NQ-HĐND

46

Quyết định

Số 29/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

05/01/2013

29/2012/QĐ-UBND

47

Quyết định

Số 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/ 3/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

10/4/2016

06/2016/QĐ-UBND

IV. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

48

Nghị quyết

Số 154/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

Về điều chỉnh, bổ sung tiêu chí xác định các dự án lớn,dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

26/7/2010

154/2010/NQ-HĐND

49

Nghị quyết

Số 171/2010/NQ-HĐNDngày 24/12/2010

Về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025

04/01/2011

171/2010/NQ-HĐND

50

Nghị quyết

Số 160/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên

5/1/2016

160/2015/NQ-HĐND

51

Nghị quyết

Số 163/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

5/1/2016

163/2015/NQ-HĐND

52

Nghị quyết

Số 164/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Phú Yên

05/01/2016

164/2015/NQ-HĐND

53

Nghị quyết

Số 02/2017/NQ-HĐNDngày 19/7/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của Ngân sách địa phương thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/8/2017

02/2017/NQ-HĐND

54

Nghị quyết

Số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh

17/12/2018

20/2018/NQ-HĐND

55

Quyết định

Số 711/2007/QĐ-UBND ngày 17/04/2007

Ban hành Qui định thời gian giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

01/5/2007

711/2007/QĐ-UBND

56

Quyết định

Số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007

Ban hành Quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

08/10/2007

1879/2007/QĐ-UBND

57

Quyết định

Số 475/2008/QĐ-UBND ngày 19/03/2008

Ban hành Quy chế đấu thầu xây dựng công trình thanh toán bằng tiền và quyền sử dụng đất thuộc dự án Hạ tầng đô thị Nam Tuy Hòa - Vũng Rô.

19/3/2008

475/2008/QĐ-UBND

58

Quyết định

Số 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009

Về việc quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

13/10/2009

1902/2009/QĐ-UBND

59

Quyết định

Số 504/2010/QĐ-UBND ngày 15/04/2010

Về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

25/4/2010

504/2010/QĐ-UBND

60

Quyết định

Số 1657/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011

Ban hành Quy định về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư do tỉnh Phú Yên quản lý.

22/10/2011

1657/2011/QĐ-UBND

61

Quyết định

Số 46/2015/QĐ-UBNDngày 03/11/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

13/11/2015

46/2015/QĐ-UBND

62

Quyết định

Số 05/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

Ban hành Quy định một số tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong hồ sơ mời thầu, áp dụng đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý, nhằm lựa chọn được nhà thầu thi công có đủ năng lực

01/4/2016

05/2016/QĐ-UBND

63

Quyết định

Số 56/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

20/10/2016

 56/2016/QĐ-UBND

64

Quyết định

Số 77/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

16/12/2016

77/2016/QĐ-UBND

65

Quyết định

Số 80/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước do tỉn Phú Yên quản lý

09/01/2017

80/2016/QĐ-UBND

66

Quyết định

Số 42/2017/QĐ-UBNDngày 12/10/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh

01/11/2017

42/2017/QĐ-UBND

67

Chỉ thị

Số 41/2007/CT-UBND ngày 11/12/2007

Về việc tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

11/12/2007

41/2007/CT-UBND

68

Chỉ thị

Số 26/2011/CT-UBND ngày 21/11/2011

Về tổ chức thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ

01/12/2011

26/2011/CT-UBND

V. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

69

Quyết định

Số 1421/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010

Ban hành Quy định về đối tượng và mức hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng các hệ thống quản lý và công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

03/10/2010

1421/2010/QĐ-UBND

70

Quyết định

Số 1515/2011/QĐ-UBND ngày 22/09/2011

Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phối hợp giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2/10/2011

1515/2011/QĐ-UBND

71

Quyết định

Số 44/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015

Ban hành Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

06/11/2015

44/2015/QĐ-UBND

72

Quyết định

Số 45/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015

Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

06/11/2015

45/2015/QĐ-UBND

73

Quyết định

Số 52/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

01/12/2015

52/2015/QĐ-UBND

74

Quyết định

Số 55/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015

Ban hành Quy định về quản lý và kiểm soát an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/12/2015

55/2015/QĐ-UBND

75

Quyết định

Số 59/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015

Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại Phú Yên

07/12/2015

59/2015/QĐ-UBND

76

Quyết định

Số 61/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Ban hành Quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

02/01/2016

61/2015/QĐ-UBND

77

Quyết định

Số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

02/01/2016

62/2015/QĐ-UBND

78

Quyết định

Số 63/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý

04/01/2016

63/2015/QĐ-UBND

79

Quyết định

Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

Ban hành Quy định về việc thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở tại tỉnh Phú Yên

10/02/2016

02/2016/QĐ-UBND

80

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh

01/02/2018

01/2018/QĐ-UBND

81

Quyết định

Số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018

Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên

05/10/2018

41/2018/QĐ-UBND

82

Quyết định

51/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh

9/11/2018

51/2018/QĐ-UBND

83

Chỉ thị

Số 17/2008/CT-UBND ngày 06/05/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

16/5/2008

17/2008/CT-UBND

VI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

84

Nghị quyết

Số 155/2010/NQ-HĐND ngày 16/07/2010

Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

26/7/2010

155/2010/NQ-HĐND

85

Nghị quyết

Số 112/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014

Về quy định số lượng, mức phụ cấp đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

05/8/2014

112/2014/NQ-HĐND

86

Nghị quyết

Số 41/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về chương trình việc làm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020

25/7/2016

 41/2016/NQ-HĐND

87

Nghị quyết

Số 72/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016

Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/01/2017

72/2016/NQ-HĐND

88

Nghị quyết

Số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; phương tiện nghe - xem và công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

19/2017/NQ-HĐND

89

Nghị quyết

Số 20/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ các thôn, buôn hoàn thành Chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao không thuộc diện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020

01/10/2017

20/2017/NQ-HĐND

90

Nghị quyết

Số 22/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020

01/10/2017

22/2017/NQ-HĐND

91

Quyết định

Số 1908/2009/QĐ-UBND ngày 14/10/2009

Ban hành Quy chế phối hợp về công tác quản lý người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/10/2009

1908/2009/QĐ-UBND

92

Quyết định

Số 495/2010/QĐ-UBND ngày 14/04/2010

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/4/2010

495/2010/QĐ-UBND

93

Quyết định

Số 845/2011/QĐ-UBND ngày 01/06/2011

Ban hành Danh mục, chương trình khung và mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề, truyền nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

11/6/2011

845/2011/QĐ-UBND

94

Quyết định

Số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012

Ban hành Quy chế vận động, đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh.

19/01/2012

01/2012/QĐ-UBND

95

Quyết định

Số 18/2012/QĐ-UBND ngày 12/08/2012

Về việc bổ sung Danh mục, chương trình khung và mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề, truyền nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

22/8/2012

18/2012/QĐ-UBND

96

Quyết định

Số 04/2014/QĐ-UBND ngày 10/3/2014

Ban hành Quy định về thủ tục, đối tượng và mức đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại Trung tâm, tại cộng đồng và gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/3/2014

04/2014/QĐ-UBND

97

Quyết định

Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014

Ban hành Quy chế phối hợp tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

10/4/2014

07/2014/QĐ-UBND

98

Quyết định

Số 35/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Về việc quy định đối tượng, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND Tỉnh

13/10/2014

35/2014/QĐ-UBND

99

Quyết định

Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

Về việc phê duyệt danh mục, chương trình khung và định mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên (dưới 3 tháng) tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề, truyền nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

7/4/2015

10/2015/QĐ-UBND

100

Quyết định

Số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

01/7/2016

22/2016/QĐ-UBND

101

Quyết định

Số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016

Về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

01/11/2016

61/2016/QĐ-UBND

102

Quyết định

Số 24/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh

10/7/2018

24/2018/QĐ-UBND

103

Quyết định

Số 29/2018/QĐ-UBND ngày 6/7/2018

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

27/7/2018

29/2018/QĐ-UBND

104

Quyết định

Số 50/2018/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên

10/11/2018

50/2018/QĐ-UBND

VII. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

105

Quyết định

Số 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên

1/4/2018

09/2018/QĐ-UBND

106

Quyết định

Số 34/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018

Ban hành Quy định về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Phú Yên

30/8/2018

34/2018/QĐ-UBND

VIII. LĨNH VỰC NỘI VỤ

107

Nghị quyết

Số 152/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

Về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách

26/7/2010

 152/2010/NQ-HĐND

108

Nghị quyết

Số 153/2010/NQ-HĐND ngày 16/07/2010

Về chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở cấp xã.

26/7/2010

153/2010/NQ-HĐND

109

Nghị quyết

Số 173/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010

Về chính sách giải quyết nghỉ chờ nghỉ hưu, nghỉ hưởng chế độ một lần đối với cán bộ, công chức cấp xã

04/11/2011

173/2010/NQ-HĐND

110

Nghị quyết

Số 48/2012/NQ-HĐND ngày 12/07/2012

Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

22/7/2012

48/2012/NQ-HĐND

111

Nghị quyết

Số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012

Chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức

24/9/2012

51/2012/NQ-HĐND

112

Nghị quyết

Số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND , ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

22/12/2013

102/2013/NQ-HĐND

113

Nghị quyết

Số 130/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND , ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức

22/12/2014

130/2014/NQ-HĐND

114

Nghị quyết

11/2018/NQ-HĐND ngày 27/9/2018

Quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên

07/10/2018

11/2018/NQ-HĐND

115

Quyết định

Số 1351/2007/QĐ-UBND ngày 31/07/2007

Ban hành Quy định thành phần, quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật và thẩm quyền xử lý kỷ luật công chức cấp xã.

31/7/2007

1351/2007/QĐ-UBND

116

Quyết định

Số 2515/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007

Về việc phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đối với các xã, phường, thị trấn mới thành lập theo Nghị định số 175/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ.

28/12/2007

2515/2007/QĐ-UBND

117

Quyết định

Số 162/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010

Về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

01/2/2010

162/2010/QĐ-UBND

118

Quyết định

Số 1109/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010

Ban hành Quy định về chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở cấp xã.

25/8/2010

1109/2010/QĐ-UBND

119

Quyết định

Số 1110/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010

Ban hành Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

25/8/2010

1110/2010/QĐ-UBND

120

Quyết định

Số 1111/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010

Về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

10/8/2010

1111/2010/QĐ-UBND

121

Quyết định

Số 1886/2011/QĐ-UBND ngày 14/11/2011

Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính

24/11/2011

1886/2011/QĐ-UBND

122

Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND ngày 09/02/2012

Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

19/2/2012

03/2012/QĐ-UBND

123

Quyết định

Số 21/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012

Ban hành Quy định về khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm thực hiện kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết hồ sơ, công việc cho tổ chức, cá nhân

20/9/2012

21/2012/QĐ-UBND

124

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

28/4/2013

08/2013/QĐ-UBND

125

Quyết định

Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 18/04/2013

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

28/4/2013

09/2013/QĐ-UBND

126

Quyết định

Số 20/2013/QĐ-UBND ngày 16/07/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

26/7/2013

20/2013/QĐ-UBND

127

Quyết định

Số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014

Ban hành quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút

11/4/2014

08/2014/QĐ-UBND

128

Quyết định

Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh lãnh đạo quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

01/5/2014

11/2014/QĐ-UBND

129

Quyết định

Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/6/2014

14/2014/QĐ-UBND

130

Quyết định

Sô 24/2014/QĐ-UBND ngày 5/8/2014

Về việc ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị, địa phương quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng

15/8/2014

24/2014/QĐ-UBND

131

Quyết định

Số 25/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Phú Yên

25/8/2015

25/2014/QĐ-UBND

132

Quyết định

Số 26/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành Quy định về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên

30/8/2014

26/2014/QĐ-UBND

133

Quyết định

Số 59/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/1/2015

59/2014/QĐ-UBND

134

Quyết định

Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút

27/4/2015

12/2015/QĐ-UBND

135

Quyết định

Số 14/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh lãnh đạo quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Phú Yên

15/5/2015

14/2015/QĐ-UBND

136

Quyết định

Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015

Ban hành quy định tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần

10/6/2015

20/2015/QĐ-UBND

137

Quyết định

Số 35/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015

Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

01/10/2015

35/2015/QĐ-UBND

138

Quyết định

Số 43/2015/QĐ-UBND ngày 19/5102015

Về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Phú Yên

01/11/2015

43/2015/QĐ-UBND

139

Quyết định

Số 54/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015

Ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Phú Yên

5/12/2015

54/2015/QĐ-UBND

140

Quyết định

Số 60/2015/QĐ-UBND ngày 4/12/2015

Về việc bổ sung Khoản 4 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên, ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh

1/1/2016

60/2015/QĐ-UBND

141

Quyết định

Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016

Về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên

05/6/2016

18/2016/QĐ-UBND

142

Quyết định

Số 76/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016

Ban hành Quy chế liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện có sự phối hợp thực hiện của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/12/2016

76/2016/QĐ-UBND

143

Quyết định

Số 07/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017

Ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/4/2017

07/2017/QĐ-UBND

144

Quyết định

Số 32/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

Ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Phú Yên

15/9/2017

32/2017/QĐ-UBND

145

Quyết định

Số 33/2017/QĐ-UBNDngày 08/9/2017

Ban hành Quy định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng phòng chuyên môn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố

20/9/2017

33/2017/QĐ-UBND

146

Quyết định

Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017

Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quý đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/9/2017

34/2017/QĐ-UBND

147

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

Ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/2/2018

02/2018/QĐ-UBND

148

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

15/02/2018

04/2018/QĐ-UBND

149

Quyết định

Số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

18/5/2018

13/2018/QĐ-UBND

150

Quyết định

Số 14/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018

Ban hành Quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/5/2018

14/2018/QĐ-UBND

151

Quyết định

Số 39/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên

20/9/2018

39/2018/QĐ-UBND

152

Chỉ thị

Số 30/2006/CT-UBND ngày 25/9/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc cho tổ chức và công dân

05/10/2006

 

153

Chỉ thị

Số 25/2007/CT-UBND ngày 18/07/2007

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

28/7/2007

25/2007/CT-UBND

154

Chỉ thị

Số 09/2007/CT-UBND ngày 22/3/2007

Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

01/4/2007

09/2007/CT-UBND

155

Chỉ thị

Số 06/2009/CT-UBND ngày 05/03/2009

Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

15/3/2009

06/2009/CT-UBND

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

156

Nghị quyết

Số 27/2011/NQ-HĐND ngày 21/09/2011

Về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2011-2020.

01/10/2011

27/2011/NQ-HĐND

157

Nghị quyết

Số 99/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND , ngày 21/9/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020.

22/12/2013

99/2013/NQ-HĐND

158

Nghị quyết

Số 36/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Ban hành Quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/12/2017

36/2017/NQ-HĐND

159

Nghị quyết

Số 37/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định về một số nội dung và định mức hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2018 - 2020

18/12/2017

37/2017/NQ-HĐND

160

Nghị quyết

Số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên

23/7/2018

03/2018/NQ-HĐND

161

Nghị quyết

Số 10/2018/NQ-HĐND ngày 27/9/2018

Quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mớinâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàntỉnh Phú Yên

07/10/2018

10/2018/NQ-HĐND

162

Nghị quyết

Số 19/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018

Quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

17/12/2018

19/2018/NQ-HĐND

163

Quyết định

Số 1460/2007/QĐ-UBND ngày 13/08/2007

Ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

01/01/2007

1460/2007/QĐ-UBND

164

Quyết định

Số 405/2008/QĐ-UBND ngày 05/03/2008

Ban hành Quy chế quản lý vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

15/3/2008

405/2008/QĐ-UBND

165

Quyết định

Số 2377/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

Về việc phân cấp quản lý tàu cá, lồng, bè nuôi trồng thủy sản và các cấu trúc nổi khác phục vụ cho hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

04/01/2010

2377/2009/QĐ-UBND

166

Quyết định

Số 253/2010/QĐ-UBND ngày 25/02/2010

Về việc quy định mức trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi tham gia Dự án trồng rừng thay thế nương rẫy, thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng - tỉnh Phú Yên.

5/3/2010

253/2010/QĐ-UBND

167

Quyết định

Số 409/2010/QĐ-UBND ngày 22/03/2010

Ban hành Quy định tổ chức, hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

22/3/2010

409/2010/QĐ-UBND

168

Quyết định

Số 447/2010/QĐ-UBND ngày 31/03/2010

Ban hành Quy định cơ chế chính sách và mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

10/4/2010

447/2010/QĐ-UBND

169

Quyết định

Số 1658/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011

Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi nguyên liệu gỗ tròn là Keo các loại khi khai thác, tỉa thưa rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp chế biến tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

22/10/2011

1658/2011/QĐ-UBND

170

Quyết định

Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 07/05/2012

Ban hành Quy định về tiêu chí, quy trình xét chọn cá nhân, tổ chức thực hiện các dự án khuyến nông của tỉnh Phú Yên.

17/5/2012

08/2012/QĐ-UBND

171

Quyết định

Số 21/2013/QĐ-UBND ngày 25/07/2013

Về mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

05/8/2013

21/2013/QĐ-UBND

172

Quyết định

Số 36/2014/QĐ-UBND ngày 9/10/2014

Ban hành quy định tạm thời các thông số kỹ thuật: Hệ số độ thon thân cây (hình số f), tỉ lệ lợi dụng gỗ (gỗ dân dụng và gỗ nguyên liệu giấy) và hệ số qui đổi từ đơn vị m3 sang đơn vị ster đối với các loài keo trên địa bàn tỉnh Phú Yên

19/10/2014

36/2014/QĐ-UBND

173

Quyết định

Số 04/2015/QĐ-UBND ngày 27/01/2015

Ban hành Quy định về định mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2015-2020

07/02/2015

04/2015/QĐ-UBND

174

Quyết định

Số 23/2015/QĐ-UBND Ngày 3/7/2015

Ban hành quy định cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và quản lý,khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

19/7/2015

23/2015/QĐ-UBND

175

Quyết định

Số 50/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND Tỉnh về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp

1/12/2015

50/2015/QĐ-UBND

176

Quyết định

Số 51/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

Về việc phân công, phân cấp và phối hợp kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/12/2015

51/2015/QĐ-UBND

177

Quyết định

Số 58/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015

Về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/12/2015

58/2015/QĐ-UBND

178

Quyết định

Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên

20/4/2016

10/2016/QĐ-UBND

179

Quyết định

Số 20/2016/QĐ-UBND Ngày 14/6/2016

Ban hành quy định tạm thời định mức kỹ thuật và mức chi phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo phương án nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên

25/6/2016

20/2016/QĐ-UBND

180

Quyết định

Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016

Ban hành Quy định tiêu chí xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

17/7/2016

29/2016/QĐ-UBND

181

Quyết định

Số 41/2017/QĐ-UBND Ngày 27/9/2017

Ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/10/2017

41/2017/QĐ-UBND

182

Quyết định

Số 49/2017/QĐ-UBND Ngày 08/11/2017

Quy định định mức thiết kế kỹ thuật và dự toán mức hỗ trợ vốn để thực hiện công trình lâm sinh thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/11/2017

49/2017/QĐ-UBND

183

Quyết định

Số 64/2017/QĐ-UBND Ngày 20/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời định mức kỹ thuật và mức chi phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo phương án nộp tiền vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Phú Yên

03/01/2018

64/2017/QĐ-UBND

184

Quyết định

Số 10/2018/QĐ-UBND Ngày 22/3/2018

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

05/4/2018

10/2018/QĐ-UBND

185

Quyết định

Số 22/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018

Ban hành Quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên các vùng ven biển tỉnh Phú Yên

02/7/2018

22/2018/QĐ-UBND

186

Quyết định

Số 40/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018

Quy định một số nội dung tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2018

40/2018/QĐ-UBND

187

Quyết định

Số 48/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

Quy định mức hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

31/10/2018

48/2018/QĐ-UBND

188

Quyết định

Số 54/2018/QĐ-UBND Ngày 14/11/2018

Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá một số loài cây giống Lâm nghiệp phục vụ trồng rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018-2020

24/11/2018

54/2018/QĐ-UBND

189

Quyết định

Số 65/2018/QĐ-UBND Ngày 20/12/2018

Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/01/2019

65/2018/QĐ-UBND

X. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, KHU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

190

Quyết định

Số 2159/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008

Ban hành Quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

03/01/2009

2159/2008/QĐ-UBND

191

Quyết định

Số 09/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

20/4/2016

09/2016/QĐ-UBND

192

Quyết định

Số 42/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

02/9/2016

42/2016/QĐ-UBND

193

Quyết định

Số 30/2017/QĐ-UBND ngày 22/8/2016

Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030

01/9/2017

30/2017/QĐ-UBND

194

Quyết định

Số 62/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2016

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

25/12/2017

62/2017/QĐ-UBND

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

195

Nghị quyết

Số 74/2007/NQ-HĐND ngày 19/07/2007

Về chế độ chi đặc thù trong hoạt động của HĐND các cấp

29/7/2007

74/2007/NQ-HĐND

196

Nghị quyết

Số 133/2009/NQ-HĐND ngày 09/07/2009

Về việc quy định một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên

19/7/2009

133/2009/NQ-HĐND

197

Nghị quyết

Số 139/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009

Về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

28/12/2009

139/2009/NQ-HĐND

198

Nghị quyết

Số 148/2010/NQ-HĐND ngày 16/07/2010

Về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

26/7/2010

148/2010/NQ-HĐND

199

Nghị quyết

Số 159/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Về quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Yên và mức chi tiếp khách trong nước

28/10/2010

159/2010/NQ-HĐND

200

Nghị quyết

Số 162/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Về sửa đổi Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

28/10/2010

162/2010/NQ-HĐND

201

Nghị quyết

Số 166/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Về bổ sung khoản 1, Điều 13 của Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 14 về quy định chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên

28/10/2010

166/2010/NQ-HĐND

202

Nghị quyết

Số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/07/2012

Về quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và các chế độ khác cho hoạt động thể dục thể thao do địa phương quản lý

22/7/2012

46/2012/NQ-HĐND

203

Nghị quyết

Số 52/2012/NQ-HĐND ngày 14/09/2012

Về việc quy định chế độ trợ cấp thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/9/2012

52/2012/NQ-HĐND

204

Nghị quyết

Số 73/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012

Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên

23/12/2012

73/2012/NQ-HĐND

205

Nghị quyết

Số 83/2013/NQ-HĐND ngày 01/08/2013

Về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

11/8/2013

83/2013/NQ-HĐND

206

Nghị quyết

Số 85/2013/NQ-HĐND ngày 01/08/2013

Về việc quy định số lượng, mức thù lao đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn

11/8/2013

85/2013/NQ-HĐND

207

Nghị quyết

Số 93/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc quy định mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Phú Yên

22/12/2013

93/2013/NQ-HĐND

208

Nghị quyết

Số 97/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

22/12/2013

97/2013/NQ-HĐND

209

Nghị quyết

Số 106/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014

Về quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

5/8/2014

106/2014/NQ-HĐND

210

Nghị quyết

Số 107/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014

Về quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

5/8/2014

107/2014/NQ-HĐND

211

Nghị quyết

Số 108/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014

Về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện

05/8/2014

108/2014/NQ-HĐND

212

Nghị quyết

Số 122/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

22/12/2014

122/2014/NQ-HĐND

213

Nghị quyết

Số 145/2015/NQ-HĐND ngày 1/7/2015

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

11/7/2015

145/2015/NQ-HĐND

214

Nghị quyết

Số 167/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Về danh mục, định mức hỗ trợ cho các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã, giai đoạn 2016-2020 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnhPhú Yên

05/1/2016

167/2015/NQ-HĐND

215

Nghị quyết

Số 169/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016 - 2020

05/1/2016

169/2015/NQ-HĐND

216

Nghị quyết

Số 170/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển lúa giống, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Phú Yên

05/01/2016

170/2015/NQ-HĐND

217

Nghị quyết

Số 47/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh

25/7/2016

47/2016/NQ-HĐND

218

Nghị quyết

Số 54/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp chính quyền địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020

01/01/2017

54/2016/NQ-HĐND

219

Nghị quyết

Số 55/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

01/01/2017

55/2016/NQ-HĐND

220

Nghị quyết

Số 64/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm

01/01/2017

64/2016/NQ-HĐND

221

Nghị quyết

Số 65/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/01/2017

65/2016/NQ-HĐND

222

Nghị quyết

Số 66/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/01/2017

66/2016/NQ-HĐND

223

Nghị quyết

Số 67/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016

Quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/01/2017

67/2016/NQ-HĐND

224

Nghị quyết

Số 68/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/01/2017

68/2016/NQ-HĐND

225

Nghị quyết

Số 69/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016

Quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/01/2017

69/2016/NQ-HĐND

226

Nghị quyết

Số 70/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016

Quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/01/2017

70/2016/NQ-HĐND

227

Nghị quyết

Số 71/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016

Bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên quy định về phí và lệ phí

01/01/2017

71/2016/NQ-HĐND

228

Nghị quyết

Số 73/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016

Quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/01/2017

73/2016/NQ-HĐND

229

Nghị quyết

Số 81/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên

01/01/2017

81/2016/NQ-HĐND

230

Nghị quyết

Số 03/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/8/2017

03/2017/NQ-HĐND

231

Nghị quyết

Số 04/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

04/2017/NQ-HĐND

232

Nghị quyết

Số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnhPhú Yên

01/8/2017

05/2017/NQ-HĐND

233

Nghị quyết

Số 06/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh trađã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/8/2017

06/2017/NQ-HĐND

234

Nghị quyết

Số 07/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/8/2017

07/2017/NQ-HĐND

235

Nghị quyết

Số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định nội dung và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

01/8/2017

08/2017/NQ-HĐND

236

Nghị quyết

Số 09/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định nội dung và mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/8/2017

09/2017/NQ-HĐND

237

Nghị quyết

Số 10/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/8/2017

10/2017/NQ-HĐND

238

Nghị quyết

Số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

11/2017/NQ-HĐND

239

Nghị quyết

Số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

12/2017/NQ-HĐND

240

Nghị quyết

Số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

13/2017/NQ-HĐND

241

Nghị quyết

Số 14/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh tại Di tích Gành Đá Đĩa và Di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh

01/8/2017

14/2017/NQ-HĐND

242

Nghị quyết

Số 15/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu

01/8/2017

15/2017/NQ-HĐND

243

Nghị quyết

Số 16/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/8/2017

16/2017/NQ-HĐND

244

Nghị quyết

Số 17/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí, lệ phí và mức chi đặc thù

23/7/2017

17/2017/NQ-HĐND

245

Nghị quyết

Số 25/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Ban hành Quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

25/2017/NQ-HĐND

246

Nghị quyết

Số 26/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Ban hành Quy định mức thu, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

26/2017/NQ-HĐND

247

Nghị quyết

Số 27/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên

01/10/2017

27/2017/NQ-HĐND

248

Nghị quyết

Số 28/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

28/2017/NQ-HĐND

249

Nghị quyết

Số 30/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Ban hành Quy định mức chi công tác phí, mức chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

30/2017/NQ-HĐND

250

Nghị quyết

Số 35/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020

18/12/2018

35/2017/NQ-HĐND

251

Nghị quyết

Số 01/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh

23/7/2018

01/2018/NQ-HĐND

252

Nghị quyết

Số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

23/7/2018

02/2018/NQ-HĐND

253

Nghị quyết

Số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương hàng năm; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và hệ thống mẫu biểu phục vụ lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên

23/7/2018

04/2018/NQ-HĐND

254

Nghị quyết

Số 06/2018/NQ-HĐND ngày 27/9/2018

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý

07/10/2018

06/2018/NQ-HĐND

255

Nghị quyết

Số 07/2018/NQ-HĐND ngày 27/9/2018

Quy định mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh

07/10/2018

07/2018/NQ-HĐND

256

Nghị quyết

Số 08/2018/NQ-HĐND ngày 27/9/2018

Quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố

07/10/2018

08/2018/NQ-HĐND

257

Nghị quyết

Số 09/2018/NQ-HĐND ngày 27/9/2018

Quy định tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất (sau khi trừ chi phí đầu tư hạ tầng, trong đó bao gồm cả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

07/10/2018

09/2018/NQ-HĐND

258

Nghị quyết

Số 16/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn tỉnh

17/12/2018

16/2018/NQ-HĐND

259

Nghị quyết

Số 17/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định tỷ lệ phân bổ kinh phí, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên

17/12/2018

17/2018/NQ-HĐND

260

Nghị quyết

Số 18/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên

01/01/2019

18/2018/NQ-HĐND

261

Quyết định

Số 1303/2007/QĐ-UBND ngày 23/7/2007

Về việc quy định mức chi thực hiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú trên địa bàn tỉnh

03/8/2007

1303/2007/QĐ-UBND

262

Quyết định

Số 1379/2007/QĐ-UBND ngày 03/7/2007

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương

03/7/2007

1379/2007/QĐ-UBND

263

Quyết định

Số 1423/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Khai thác sử dụng nước mặt; Xả nước thải vào nguồn nước

19/8/2007

1423/2007/QĐ-UBND

264

Quyết định

Số 1424/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc qui định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

19/8/2007

1424/2007/QĐ-UBND

265

Quyết định

Số 1425/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc qui định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

19/8/2007

1425/2007/QĐ-UBND

266

Quyết định

Số 1426/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

19/8/2007

1426/2007/QĐ-UBND

267

Quyết định

Số 1427/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

19/8/2007

1427/2007/QĐ-UBND

268

Quyết định

Số 1428/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

19/8/2007

1428/2007/QĐ-UBND

269

Quyết định

Số 1429/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

19/8/2007

1429/2007/QĐ-UBND

270

Quyết định

Số 1430/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

19/8/2007

1430/2007/QĐ-UBND

271

Quyết định

Số 1431/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

19/8/2007

1431/2007/QĐ-UBND

272

Quyết định

Số 1432/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc quy định mức thu lệ phí cấp biển số nhà

19/8/2007

1432/2007/QĐ-UBND

273

Quyết định

Số 1433/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng

19/8/2007

1433/2007/QĐ-UBND

274

Quyết định

Số 1434/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc quy định mức thu lệ phí địa chính

19/8/2007

1434/2007/QĐ-UBND

275

Quyết định

Số 1435/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch

19/8/2007

1435/2007/QĐ-UBND

276

Quyết định

Số 1436/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc quy định mức thu phí đấu giá

19/8/2007

1436/2007/QĐ-UBND

277

Quyết định

Số 1437/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

về việc quy định mức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu

19/8/2007

1437/2007/QĐ-UBND

278

Quyết định

Số 1438/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

về việc quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

19/8/2007

1438/2007/QĐ-UBND

279

Quyết định

Số 1571/2007/QĐ-UBND ngày 28/8/2007

Về việc quy định mức chi trợ cấp cho cán bộ thuộc diện quy hoạch, cử đi học tập trung dài hạn ngoài tỉnh

08/9/2007

1571/2007/QĐ-UBND

280

Quyết định

Số 1840/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007

Về việc quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

22/10/2007

1840/2007/QĐ-UBND

281

Quyết định

Số 1932/2007/QĐ-UBND ngày 12/10/2007

Về việc quy định chế độ chi đặc thù trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh

22/10/2007

1932/2007/QĐ-UBND

282

Quyết định

Số 412/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008

Về việc quy định mức thu học phí áp dụng tại Trường Đại học Phú Yên và Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

17/3/2008

412/2008/QĐ-UBND

283

Quyết định

Số 1126/2008/QĐ-UBND ngày 19/7/2008

Về việc miễn thu các loại phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

01/01/2008

1126/2008/QĐ-UBND

284

Quyết định

Số 1146/2008/QĐ-UBND ngày 25/7/2008

Về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên

05/8/2008

1146/2008/QĐ-UBND

285

Quyết định

Số 2186/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh

04/01/2009

2186/2008/QĐ-UBND

286

Quyết định

Số 2187/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

04/01/2009

2187/2008/QĐ-UBND

287

Quyết định

Số 2188/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh

04/01/2009

2188/2008/QĐ-UBND

288

Quyết định

Số 2189/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh

04/01/2009

2189/2008/QĐ-UBND

289

Quyết định

Số 124/2009/QĐ-UBND ngày 17/01/2009

Về việc quy định mức chi từ ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh

27/01/2009

124/2009/QĐ-UBND

290

Quyết định

Số 125/2009/QĐ-UBND ngày 17/01/2009

Về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp dạy nghề của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

27/01/2009

125/2009/QĐ-UBND

291

Quyết định

Số 894/2009/QĐ-UBND ngày 21/5/2009

về việc quy định mức chi tặng quà mừng thọ các cụ cao niên trên địa bàn tỉnh

01/5/2009

894/2009/QĐ-UBND

292

Quyết định

Số 1730/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009

Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên và giá xử lý lâm sản tịch thu áp dụng trên địa bàn tỉnh

18/9/2009

1730/2009/QĐ-UBND

293

Quyết định

Số 230/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

21/02/2010

230/2010/QĐ-UBND

294

Quyết định

Số 1077/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010

Về việc điều chỉnh tăng học phí lái xe cơ giới đường bộ

01/8/2010

1077/2010/QĐ-UBND

295

Quyết định

Số 1102/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

19/8/2010

1102/2010/QĐ-UBND

296

Quyết định

Số 1103/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

19/8/2010

1103/2010/QĐ-UBND

297

Quyết định

Số 1135/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

Ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/8/2010

1135/2010/QĐ-UBND

298

Quyết định

Số 751/2011/QĐ-UBND ngày 11/05/2011

Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh

21/5/2011

751/2011/QĐ-UBND

299

Quyết định

Số 1791A/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

08/11/2011

1791A/2011/QĐ-UBND

300

Quyết định

Số 2185/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011

Về việc xác định giá để tính lệ phí trước bạ đối với tài sản đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh.

01/01/2012

2185/2011/QĐ-UBND

301

Quyết định

Số 2186/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản tàu thuyền, xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh. (Đăng từ Công báo số 05+06 đến số 07+08).

03/01/2012

2186/2011/QĐ-UBND

302

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012

Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp

15/01/2012

02/2012/QĐ-UBND

303

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012

Ban hành Biểu giá dịch vụ xe ra, vào bến áp dụng trên địa bàn tỉnh

16/3/2012

05/2012/QĐ-UBND

304

Quyết định

Số 27/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012

Về việc Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản theo phân cấp tại Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

04/11/2012

27/2012/QĐ-UBND

305

Quyết định

Số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Về việc quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên

08/01/2013

34/2012/QĐ-UBND

306

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013

Ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh

04/02/2013

03/2013/QĐ-UBND

307

Quyết định

Số 06/2013/QĐ-UBND ngày 08/03/2013

Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

18/3/2013

06/2013/QĐ-UBND

308

Quyết định

Số28/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014

Về việc sửa đổi Quyết định số 230/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND tỉnh

09/9/2014

28/2014/QĐ-UBND

309

Quyết định

Số31/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

Về việc bãi bỏ Quyết định số 1148/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Tỉnh về quy định Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh

03/10/2014

31/2014/QĐ-UBND

310

Quyết định

Số01/2015/QĐ-UBND ngày 06/01/2015

Ban hành đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/01/2015

01/2015/QĐ-UBND

311

Quyết định

Số15/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015

Ban hành Quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá, phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

15/5/2015

15/2015/QĐ-UBND

312

Quyết định

Số18/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015

Về việc quy định thời hạn nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm cho các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.

24/5/2015

18/2015/QĐ-UBND

313

Quyết định

Số21/2015/QĐ-UBND ngày 05/6/2015

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách khuyến khích liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg trên địa bàn Tỉnh

20/6/2015

21/2015/QĐ-UBND

314

Quyết định

Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016

Về việc quy định mức chi, nội dung chi, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

22/01/2016

01/2016/QĐ-UBND

315

Quyết định

Số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình và tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

10/5/2016

11/2016/QĐ-UBND

316

Quyết định

Số 27/2016/QĐ-UBND ngày 01/7/2016

Ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/7/2016

27/2016/QĐ-UBND

317

Quyết định

Số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

01/8/2016

35/2016/QĐ-UBND

318

Quyết định

Số 41/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

26/8/2016

41/2016/QĐ-UBND

319

Quyết định

Số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất

01/9/2016

45/2016/QĐ-UBND

320

Quyết định

Số 51/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý

30/9/2016

51/2016/QĐ-UBND

321

Quyết định

Số 60/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016

Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh

01/11/2016

60/2016/QĐ-UBND

322

Quyết định

Số 63/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh

04/11/2016

63/2016/QĐ-UBND

323

Quyết định

Số 70/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016

Ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý

28/11/2016

70/2016/QĐ-UBND

324

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

25/01/2017

02/2017/QĐ-UBND

325

Quyết định

Số 09/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng và quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý

10/4/2017

09/2017/QĐ-UBND

326

Quyết định

Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh (đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

05/4/2017

10/2017/QĐ-UBND

327

Quyết định

Số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

Về việc khung giá, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

05/4/2017

11/2017/QĐ-UBND

328

Quyết định

Số 12/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

05/4/2017

12/2017/QĐ-UBND

329

Quyết định

Số 19/2017/QĐ-UBND ngày 22/5/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh

01/6/2017

19/2017/QĐ-UBND

330

Quyết định

Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 03/ 6/2017

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và quy định tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý

17/7/2016

25/2017/QĐ-UBND

331

Quyết định

Số 27/2017/QĐ-UBND ngày 17/ 7/2017

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, mức thu tiền nước và mức trần giá dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

27/2017/QĐ-UBND

332

Quyết định

Số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/ 8/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Phú Yên

25/8/2017

29/2017/QĐ-UBND

333

Quyết định

Số 43/2017/QĐ-UBND ngày 13/ 10/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý

30/10/2017

43/2017/QĐ-UBND

334

Quyết định

Số 50/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017

Quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

24/11/2017

50/2017/QĐ-UBND

335

Quyết định

Số 53/2017/QĐ-UBND ngày 17/ 11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và quy định tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý

28/11/2017

53/2017/QĐ-UBND

336

Quyết định

Số 54/2017/QĐ-UBND ngày 17/ 11/2017

Quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Phú Yên

27/11/2017

54/2017/QĐ-UBND

337

Quyết định

Số 55/2017/QĐ-UBND ngày 20/ 11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá, phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Phú Yên

01/12/2017

55/2017/QĐ-UBND

338

Quyết định

Số 56/2017/QĐ-UBND ngày 21/ 11/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên

04/12/2017

56/2017/QĐ-UBND

339

Quyết định

Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/ 02/2018

Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018

28/02/2018

05/2018/QĐ-UBND

340

Quyết định

Số 15/2018/QĐ-UBND ngày 11/ 5/2018

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

28/5/2018

15/2018/QĐ-UBND

341

Quyết định

Số 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/ 6/2018

Về việc ngưng hiệu lực toàn bộ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

20/6/2018

18/2018/QĐ-UBND

342

Quyết định

Số 19/2018/QĐ-UBND ngày 13/ 6/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh quy định nội dung, mức chi, mức trích kinh phí và tỷ lệ % để lại cho các cơ quan thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

13/6/2018

19/2018/QĐ-UBND

343

Quyết định

Số 27/2018/QĐ-UBND ngày 05/ 7/2018

Về việc Quy định về hình thức cấp phát, tiến độ cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước và lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm đối với Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên

20/7/2018

27/2018/QĐ-UBND

344

Quyết định

Số 28/2018/QĐ-UBND ngày 06/ 7/2018

Về việc Quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/7/2018

28/2018/QĐ-UBND

345

Quyết định

Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 13/ 7/2018

Ban hành Quy định một số nội dung và mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên

26/7/2018

32/2018/QĐ-UBND

346

Quyết định

Số 42/2018/QĐ-UBND ngày 21/ 9/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

02/10/2018

42/2018/QĐ-UBND

347

Quyết định

Số 45/2018/QĐ-UBND ngày 11/ 9/2018

Ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương trình m