Nghị quyết 165/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 165/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu, quản lý lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nghị quyết 165/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý lệ phí địa chính Phú Yên đã được thay thế bởi Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 165/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý lệ phí địa chính Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/2015/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓAVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh;Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí:

Các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

2. Cơ quan thu lệ phí:

- Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh (nếu chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai): Thu lệ phí các tổ chức.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (nếu chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai): Thu lệ phí hộ gia đình, cá nhân.

3. Mức thu lệ phí:

TT

Danh mục lệ phí

Mức thu

(đồng/giấy chứng nhận)

I

Đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc TP Tuy Hòa và TX Sông Cầu

 

1

Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

 

1.1

Đối với nhà cấp 4.

80.000

1.2

Đối với nhà cấp 3 trở lên.

100.000

2

Lệ phí cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

 

2.1

Đối với nhà cấp 4.

40.000

2.2

Đối với nhà cấp 3 trở lên.

50.000

3

Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

25.000

4

Lệ phí cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

20.000

5

Chứng nhận đăng ký biến động.

20.000

6

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

15.000

II

Đối với hộ gia đình cá nhân tại các xã, thị trấn

 

1

Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

 

1.1

Đối với nhà cấp 4.

40.000

1.2

Đối với nhà cấp 3 trở lên.

50.000

2

Lệ phí cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

 

2.1

Đối với nhà cấp 4.

20.000

2.2

Đối với nhà cấp 3 trở lên.

25.000

3

Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

12.000


4

Lệ phí cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

8.000

5

Chứng nhận đăng ký biến động.

10.000

6

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

7.000

III

Đối với tổ chức

 

1

Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

500.000

2

Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

100.000

3

Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

50.000

5

Chứng nhận đăng ký biến động.

30.000

6

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

30.000

4. Quản lý lệ phí thu được:

Lệ phí địa chính là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, đơn vị thu lệ phí nộp toàn bộ 100% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2016.

Bãi bỏ Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh và điểm c mục 9, mục 14 trong Danh mục mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu165/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực05/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 165/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý lệ phí địa chính Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 165/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý lệ phí địa chính Phú Yên
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu165/2015/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
      Người kýHuỳnh Tấn Việt
      Ngày ban hành25/12/2015
      Ngày hiệu lực05/01/2016
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 165/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý lệ phí địa chính Phú Yên

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 165/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý lệ phí địa chính Phú Yên