Nghị quyết 149/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 149/2010/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 149/2010/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí đã được thay thế bởi Quyết định 627/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 22/04/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 149/2010/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 149/2010/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 16 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Sau khi xem xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí:

Đối tượng nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

2. Đối tượng miễn nộp lệ phí:

Trong khi chờ Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì việc miễn nộp lệ phí vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành.

3. Cơ quan thu lệ phí:

Cơ quan thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

4. Mức thu:

TT

Tên danh mục lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu

I

Đối với cá nhân

 

1

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

a

Đối với nhà cấp 4

Đồng/giấy chứng nhận

80.000

b

Đối với nhà cấp 3 trở lên

Đồng/giấy chứng nhận

100.000

2

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

Đồng/giấy chứng nhận

25.000

II

Đối với tổ chức

 

1

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Đồng/giấy chứng nhận

500.000

2

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

Đồng/giấy chứng nhận

100.000

5. Quản lý, sử dụng số tiền lệ phí thu được:

a) Mức trích để lại đơn vị thu lệ phí trên số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí trong công tác thu, như sau:

Cơ quan thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được trích 85% trên tổng số tiền lệ phí thu được để trang trải một phần chi phí cho việc thực hiện công việc thu lệ phí theo chế độ quy định. Cơ quan thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán số tiền lệ phí còn lại 15% vào ngân sách nhà nước.

b) Việc quản lý, sử dụng lệ phí thu được thực hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

2. Bãi bỏ: điểm a và điểm b mục 9; tiết 1 thuộc các tiểu mục I, II, III mục 14 danh mục, mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Tấn Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu149/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2010
Ngày hiệu lực26/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 149/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 149/2010/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 149/2010/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu149/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýĐào Tấn Lộc
       Ngày ban hành16/07/2010
       Ngày hiệu lực26/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 149/2010/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 149/2010/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí