Quyết định 285/QĐ-UBND

Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 285/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực ngưng hiệu lực Phú Yên 2017


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 285/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC CỦA HĐND, UBND TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 47/STP-XD&KTrVB ngày 20/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên năm 2016, bao gồm:

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên năm 2016.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên năm 2016.

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần bằng hình thức đăng công báo và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan mình hoặc văn bản do cơ quan mình trình ban hành không còn phù hợp nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế thì kiến nghị cơ quan ban hành văn bản xử lý theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố bổ sung danh mục văn bản hết hiệu lực. Các văn bản không còn phù hợp nhưng chưa được xử lý kịp thời thì Thủ trưởng cơ quan có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HĐND, UBND TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 285 /QĐ-UBND ngày 08 /02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1.

Nghị quyết

25/2004/NQ-HĐND ngày 16/7/2004

Về việc triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

1/8/2016

2.

Nghị quyết

73/2007/NQ-HĐND, ngày 19/7/2007

Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 2006 - 2020

Được thay thế bằng Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

05/01/2016

3.

Nghị quyết

95/2008/NQ-HĐND ngày 18/7/2008

Về việc ban hành danh mục mức thu, quản lý, sử dụng tiền lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 Về việc quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên

01/8/2016

4.

Nghị quyết

149/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

Về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, quản lý lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh

5/1/2016

5.

Nghị quyết

150/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

25/7/2016

6.

Nghị quyết

164/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2011-2015 tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết 160/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên

5/1/2016

7.

Nghị quyết

40/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

25/7/2016

8.

Nghị quyết

91/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 164/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015

Được thay thế bằng Nghị quyết 160/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên

5/1/2016

9.

Nghị quyết

92/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về quy định danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết 66/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Về quy định mức thu, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Danh mục I: 01/01/2017

Danh mục II, III: 01/8/2016

10.

Nghị quyết

123/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về việc quy định mức hoạt động, mức chi đặc thù Đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL, ngày 21/12/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016)

01/5/2016

11.

Nghị quyết

126/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh.

25/7/2016

12.

Nghị quyết

127/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Phú Yên quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

25/7/2016

13.

Nghị quyết

141/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015

Về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý

1/8/2016

14

Nghị quyết

159/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

31/12/2016

15.

Quyết định

1426/2002/QĐ-UB ngày 27/5/2002

Về hỗ trợ, cho vay và quản lý kinh phí khuyến công

Được thay thế bằng Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên

6/12/2016

16.

Quyết định

1392/2003/QĐ-UB ngày 20/6/2003

Về việc ban hành Quy định tạm thời về chế độ khen thưởng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ nguồn kinh phí khuyến công

Được thay thế bằng Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên

6/12/2016

17.

Quyết định

1333/2004/QĐ-UBND ngày 10/6/2004

Quy định tạm thời về trình tự và thủ tục xem xét hỗ trợ kinh phí KHCN cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng tiến bộ KHCN, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

04/01/2016

18.

Quyết định

2875/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005

Về việc quy định các chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên và các chế độ khác phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao tại địa phương

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia và các giải thi đấu của tỉnh

15/7/2016

19.

Quyết định

1402/2007/QĐ-UB ngày 08/8/2007

Về việc ban hành định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Được thay thế bằng Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý

04/01/2016

20.

Quyết định

1435/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Mục 8 Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016)

01/8/2016

21.

Quyết định

261/QĐ-UBND ngày 04/02/2008

Quy định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại trung tâm Xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/6/2016)

01/6/2016

22.

Quyết định

1627/QĐ-UBND ngày 08/10/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên

1/7/2016

23.

Quyết định

1716/QĐ-UBND ngày 21/10/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên

20/4/2016

24.

Quyết định

1802/QĐ-UBND ngày 04/11/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

01/7/2016

25.

Quyết định

1975/QĐ-UBND ngày 28/11/2008

Quy định về việc thực hiện và quản lý các đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh tại Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

04/01/2016

26.

Quyết định

2107/QĐ-UBND ngày 19/12/2008

Về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương

Được thay thế bằng Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Phú Yên

15/11/2016

27.

Quyết định

1270/QĐ-UBND ngày 07/7/2009

Về việc bổ sung, sửa đổi “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên

20/4/2016

28.

Quyết định

1277/QĐ-UBND ngày 09/7/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Phú Yên

25/5/2016

29.

Quyết định

1954/QĐ-UBND ngày 26/8/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

1/8/2016

30.

Quyết định

2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thay thế bởi Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

20/10/2016

31.

Quyết định

1727/QĐ-UBND ngày 27/10/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

01/4/2016

32.

Quyết định

1748/QĐ-UBND ngày 19/10/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

20/4/2016

33.

Quyết định

1943/QĐ-UBND ngày 26/11/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

01/7/2016

34.

Quyết định

2022/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

02/9/2016

35.

Quyết định

1188/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011

Ban hành kèm theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

Được thay thế bằng Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

22/9/2016

36.

Quyết định

1691/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016)

01/7/2016

37.

Quyết định

1932/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

Về việc ban hành quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

04/01/2016

38.

Quyết định

1933/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016)

01/7/2016

39.

Quyết định

112/QĐ-UBND ngày 18/01/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên

25/7/2016

40.

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Được thay thế bằng Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

26/8/2016

41.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012

Về ban hành Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành chính

02/6/2016

42.

Quyết định

290/QĐ-UBND ngày 27/02/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Phú Yên

Được thay thế bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Phú Yên

10/10/2016

43.

Quyết định

835/QĐ-UBND ngày 18/6/2012

Về sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương

Được thay thế bằng Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Phú Yên

15/11/2016

44.

Quyết định

840/QĐ-UBND ngày 18/6/2012

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

10/4/2016

45.

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012

Về việc quy định mức trích kinh phí, mức chi và tỷ lệ phân chia mức kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 Quy định mức chi, nội dung chi, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

22/01/2016

46.

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Về Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành chính

02/6/2016

47.

Quyết định

112/QĐ-UBND ngày 18/01/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên

25/7/2016

48.

Quyết định

368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012

V/v Ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

49.

Quyết định

836/QĐ-UBND ngày 18/6/2012

Về việc bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

1/8/2016

50.

Quyết định

1728/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

51.

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013

Về việc ban hành Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Phú Yên.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành chính

02/6/2016

52.

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 15/7/2013

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hết hiệu lực kể từ ngày 31/10/2016)

31/10/2016

53.

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013

Sửa đổi, bỏ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 1691/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016)

01/7/2016

54.

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

 

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

55.

Quyết định

40/2013//QĐ-UB ngày 17/12/2013

Về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn Tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất

Được thay thế bởi Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất

01/9/2016

56.

Quyết định

112/QĐ-UBND ngày 12/01/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên

25/5/2016

57.

Quyết định

1088/QĐ-UBND ngày 26/6/2013

Về việc bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

10/4/2016

58.

Quyết định

1781/QĐ-UBND ngày 14/10/2013

Về việc bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên

20/4/2016

59.

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 08/1/2014

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

08/8/2016

60.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014

Về việc ban hành Quy định bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

61.

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh” ban hành ban hành kèm theo Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh Phú Yên.

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

62.

Quyết định

47/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014

Về việc ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016)

01/7/2016

63.

Quyết định

50/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014

V/v Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa

19/9/2016

64.

Quyết định

197/QĐ-UBND ngày 27/01/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên

1/7/2016

65.

Quyết định

404/QĐ-UBND ngày 14/3/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên

25/5/2016

66.

Quyết định

1296/QĐ-UBND ngày 15/8/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên

25/5/2016

67.

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 Về việc Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

15/4/2016

68.

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

Về quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 1/7/2016 Về việc Ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/7/2016

69.

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 08/7/2015

Điều chỉnh Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND Tỉnh về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 Về việc Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

15/4/2016

70.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 08/7/2015

Về việc điều chỉnh Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 về quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 1/7/2016 Về việc Ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/7/2016

71.

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015

Về việc ban hành Quy định đấu nối hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Tuy Hòa

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

20/7/2016

72.

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015

Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh

04/11/2016

73.

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015

Về bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn tại đường 24/3 xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 Về việc Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

15/4/2016

74.

Quyết định

716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015

Về quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

14/11/2016

75.

Quyết định

1774/QĐ-UBND ngày 21/9/2015

Về bổ sung Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

14/11/2016

76.

Chỉ thị

05/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014

Về việc nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016)

01/7/2016

Tổng số (I): 76 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1.

Nghị quyết

139/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009

Về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực đã hết hiệu lực kể từ ngày 30/11/2015)

30/11/2015

2.

Quyết định

162/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009 của HĐND tỉnh về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực đã hết hiệu lực kể từ ngày 30/11/2015)

30/11/2015

3.

Quyết định

412/2005/QĐ-UB ngày 14/3/2005

Về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ chức lớp học, biên chế phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Quyết định số 22/2000/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ trường tiểu học đã hết hiệu lực kể từ ngày 27/9/2007 và Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 điều lệ trường trung học đã hết hiệu lực kể từ ngày 24/5/2007)

27/9/2007

4.

Quyết định

871/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007

Về việc phê duyệt đề án quy hoạch haraoke, vũ trường tỉnh Phú Yên giai đoạn 2007-2015

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

31/12/2015

5.

Quyết định

230/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009 về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã hết hiệu lực kể từ ngày 30/11/2015)

30/11/2015

6.

Quyết định

1378/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010

Về việc ban hành Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013)

01/01/2013

7.

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND ngày 06/1/2011

Về việc sửa đổi một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013)

01/01/2013

8.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đã hết hiệu lực kể từ ngày 15/5/2015)

15/5/2015

9.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014

Về việc sửa đổi Quyết định số 230/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Quyết định này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009 về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã hết hiệu lực kể từ ngày 30/11/2015)

30/11/2015

Tổng số (I): 09 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: không có

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 285/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu285/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2017
Ngày hiệu lực08/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 285/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 285/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực ngưng hiệu lực Phú Yên 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 285/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực ngưng hiệu lực Phú Yên 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu285/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýHoàng Văn Trà
       Ngày ban hành08/02/2017
       Ngày hiệu lực08/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 285/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực ngưng hiệu lực Phú Yên 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 285/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực ngưng hiệu lực Phú Yên 2017

           • 08/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực