Quyết định 404/QĐ-UBND

Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” kèm theo Quyết định 112/QĐ-UBND do tỉnh Phú Yên ban hành

Quyết định 404/QĐ-UBN 2014 sửa đổi Quyết định 112/QĐ-UBND Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 14/2016/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức sở văn hóa thể thao và du lịch Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 25/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 404/QĐ-UBN 2014 sửa đổi Quyết định 112/QĐ-UBND Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG “QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của liên bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 12/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND Tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 của UBND Tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND Tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 73/TTr-SNV ngày 06/3/2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 238/TTr-SVHTTDL ngày 14/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 12/01/2013 của UBND Tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4:

a) Sửa đổi “Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch” thành “Trung tâm Văn hóa Tỉnh”.

b) Bổ sung “- Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.”.

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 6: “3. Trung tâm Văn hóa Tỉnh:

a) Chức năng: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân. Trung tâm Văn hóa Tỉnh là đơn vị sự nghiệp do nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Tỉnh, gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc.

- Trung tâm Văn hóa Tỉnh có các phòng và tương đương trực thuộc gồm:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Nghệ thuật quần chúng;

+ Phòng Tuyên truyền cổ động, triển lãm;

+ Đội tuyên truyền lưu động.”

3. Bổ sung Khoản 8 vào Điều 6:

“8. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tỉnh:

a) Chức năng: Tổ chức các hoạt động sự nghiệp, thực hiện các dịch vụ công về thông tin và xúc tiến du lịch trên địa bàn Tỉnh. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tỉnh, gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tỉnh có các phòng và tương đương trực thuộc gồm:

+ Phòng Hành chính - Tài vụ;

+ Phòng Nghiệp vụ.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7:

“Điều 7. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 của Điều 6 của Quy định định này do UBND Tỉnh quyết định thành lập theo định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng để hoạt động.”

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 404/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu404/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/05/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 404/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 404/QĐ-UBN 2014 sửa đổi Quyết định 112/QĐ-UBND Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 404/QĐ-UBN 2014 sửa đổi Quyết định 112/QĐ-UBND Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu404/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhạm Đình Cự
       Ngày ban hành14/03/2014
       Ngày hiệu lực14/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/05/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 404/QĐ-UBN 2014 sửa đổi Quyết định 112/QĐ-UBND Phú Yên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 404/QĐ-UBN 2014 sửa đổi Quyết định 112/QĐ-UBND Phú Yên