Quyết định 1088/QĐ-UBND

Quyết định số 1088/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

Quyết định 1088/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên năm 2013 đã được thay thế bởi Quyết định 06/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục đào tạo Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1088/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên năm 2013


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1088/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG “QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 208/TTr-SNV ngày 07/6/2013 và đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên” ban hành kèm theo Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh như sau:

1. Bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3:

“- Phòng Công tác học sinh, sinh viên và pháp chế.”

2. Bổ sung Khoản 11 vào Điều 4:

“11. Phòng Công tác học sinh, sinh viên và pháp chế

a) Chức năng: Phòng công tác học sinh, sinh viên và pháp chế là phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân cấp của UBND tỉnh về quản lý Nhà nước công tác học sinh, sinh viên, bao gồm: Công tác tư tưởng - văn hoá; công tác quản lý học sinh, sinh viên; công tác thể dục, thể thao; công tác y tế học đường. Thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành được giao và tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định.

b) Cơ cấu tổ chức của phòng gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.”

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1088/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1088/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2013
Ngày hiệu lực26/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1088/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1088/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên năm 2013


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1088/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên năm 2013
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1088/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhạm Đình Cự
       Ngày ban hành26/06/2013
       Ngày hiệu lực26/06/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1088/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên năm 2013

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1088/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên năm 2013