Quyết định 840/QĐ-UBND

Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2012 chức năng nhiệm vụ Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 06/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục đào tạo Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2012 chức năng nhiệm vụ Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 840/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 185/TTr-SNV ngày 05 tháng 6 năm 2012 và đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 401/SGDĐT-TCCB ngày 16 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên”.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Đình Cự

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, dự án, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước, quyết định, chỉ thị về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh để phát triển giáo dục.

b) Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương để UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật.

c) Dự thảo các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố và các văn bản khác ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực giáo dục.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Dự thảo các quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung cấp chuyên nghiệp; trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp; trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (nếu có); trung tâm ngoại ngữ, tin học và các cơ sở giáo dục khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của UBND tỉnh.

b) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố.

3. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Quy định này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

8. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

9. Tổ chức xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn tỉnh.

10. Giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.

11. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

12. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc ngoài nước theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

14. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

15. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở hàng năm; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số người làm việc đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

16. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh, bao gồm cả các trường cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn tỉnh.

17. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phương; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác nhận, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

18. Giúp UBND tỉnh thực hiện kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục,việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

19. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

20. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục của địa phương với UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

21. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở

a) Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.

c) Các Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở.

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ và theo các quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Phòng Khoa học và Công nghệ thông tin;

- Phòng Giáo dục Mầm non;

- Phòng Giáo dục Tiểu học;

- Phòng Giáo dục Trung học;

- Phòng Giáo dục Thường xuyên và Chuyên nghiệp. b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm:

- Các trường Trung học phổ thông;

- Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh;

- Các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;

- Các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, huyện;

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên;

- Các trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp huyện;

- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tỉnh;

- Trường Niềm vui (dạy trẻ khuyết tật);

- Ban quản lý dự án xây dựng công trình.

Các đơn vị sự nghiệp trường, trung tâm hoạt động theo điều lệ, quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở

1. Văn phòng Sở

a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo các hoạt động giáo dục và đào tạo; hướng dẫn và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong ngành; theo dõi và quản lý công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính và phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; thực hiện công tác quản trị trong cơ quan Sở; lập kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan Sở và lãnh đạo Sở.

b) Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng và công chức chuyên môn, nhân viên giúp việc.

2. Thanh tra Sở

a) Chức năng: giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra chuyên ngành về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; thanh tra việc thực hiện mục tiêu kế hoạch, chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên thuộc Sở; hướng dẫn nghiệp vụ và nội dung thanh tra cho thanh tra giáo dục cấp dưới.

c) Cơ cấu tổ chức của Thanh tra gồm: Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

3. Phòng Tổ chức cán bộ

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu lãnh đạo Sở các mặt công tác: tổ chức bộ máy; kế hoạch biên chế, cán bộ quản lý, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng Đảng trong trường học, công tác quy hoạch đội ngũ; tham gia lập đề án biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh; xây dựng kế hoạch biên chế tiền lương; điều động, thuyên chuyển, biệt phái, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho Lãnh đạo Sở các công tác xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; tổng hợp, thống kê và dự báo tình hình trường, lớp, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất… toàn ngành phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý; theo dõi tình hình chấp hành dự toán ngân sách, các khoản thu, chi quỹ ngoài ngân sách; việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện và các tài sản trong khối trực thuộc Sở; giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục, xác định và cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm. Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, thanh toán tại cơ quan Sở.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

5. Phòng Khoa học và công nghệ thông tin

a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác: xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm, 5 năm của ngành; tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến; quản lý chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ trong các cơ sở giáo dục trong ngành; quản lý, xuất bản tập san khoa học giáo dục và các ấn phẩm của ngành; quản lý Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo; tổ chức, chỉ đạo, triển khai và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học - công nghệ thông tin gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

6. Phòng Giáo dục Mầm non

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) trên phạm vi toàn tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được duyệt; thanh kiểm tra các hoạt động quản lý, nuôi-dạy và đánh giá kết quả thi đua trong từng giai đoạn; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia,…; hướng dẫn và tổ chức thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục Mầm non gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

7. Phòng Giáo dục Tiểu học

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục tiểu học trên phạm vi toàn tỉnh và chỉ đạo, hướng đẫn thực hiện sau khi đã được duyệt; thanh kiểm tra các hoạt động quản lý dạy học thực hiện quy chế chuyên môn. Và đánh giá kết quả thi đua trong từng giai đoạn; chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức chính trị và công tác Đội trong nhà trường; xây dựng thư viện chuẩn, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trường học thân thiện học sinh tích cực; thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học sau xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; hoạt động ngoài giờ lên lớp. Giáo dục thể chất, giáo dục môi trường, an toàn giao thông và kỹ năng sống.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục Tiểu học gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

8. Phòng Giáo dục Trung học

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông trên phạm vi toàn tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được duyệt; quản lý, chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn; chỉ đạo công tác giáo dục hướng nghiệp và nghề phổ thông; thanh tra các hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả thi đua trong từng giai đoạn; chỉ đạo phổ cập giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông; hoạt động Đoàn, Đội trong nhà trường; xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia, thư viện chuẩn; dạy thêm, học thêm; hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục thể chất; giáo dục môi trường; an toàn giao thông; phòng chống tội phạm.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục Trung học gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

9. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch về việc tổ chức các kỳ thi trong năm (thi tốt nghiệp, tuyển sinh, kiểm tra cấp chứng chỉ…) theo quy định của Bộ và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được duyệt; quản lý công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thẩm định và đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

10. Phòng Giáo dục Thường xuyên và Chuyên nghiệp

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh; quản lý và chỉ đạo hoạt động của các trường khối chuyên nghiệp, trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp; trung tâm học tập cộng đồng, các cơ sở giáo dục thường xuyên (ngoại ngữ, tin học,…); tham gia quản lý Nhà nước các trường chuyên nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các Phòng Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học chỉ đạo phổ cập giáo dục;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên;

- Thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ngành;

- Quản lý và chỉ đạo hoạt động của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm, cơ sở giáo dục thường xuyên (THCS, THPT hệ GDTX, ngoại ngữ, tin học, …);

- Tham gia quản lý về mặt Nhà nước các trường thuộc khối đại học, cao đẳng Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các đề án phát triển đào tạo nghề.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục Thường xuyên và Chuyên nghiệp gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

Điều 5. Biên chế

Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý biên chế công chức, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch, trình UBND tỉnh phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm đủ biên chế công chức theo

vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy định về phân cấp quản lý của tỉnh và Quy định này, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, ban và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở quản lý để bố trí biên chế cho phù hợp, theo hướng tinh gọn, hợp lý, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Việc đề bạt, bổ nhiệm, miễm nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cách chức cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo phân cấp của Tỉnh ủy và UBND tỉnh quy định.

Điều 8. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, tổ chức lại các phòng, ban và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, trình UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 840/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu840/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2012
Ngày hiệu lực18/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 840/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2012 chức năng nhiệm vụ Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2012 chức năng nhiệm vụ Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu840/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhạm Đình Cự
       Ngày ban hành18/06/2012
       Ngày hiệu lực18/06/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2017
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2012 chức năng nhiệm vụ Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2012 chức năng nhiệm vụ Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên