Quyết định 06/2016/QĐ-UBND

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục đào tạo Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 44/2019/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục đào tạo Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2016/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 123/TTr-SNV ngày 22/3/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 167/SGDĐT-TCCB ngày 16/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2016 và thay thế Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Giáo dục và Đào tạo Phú Yên và Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, bao gồm: Chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; nhà giáo, công chức, viên chức quản lý giáo dục; cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh;

b) Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 và các văn bản pháp luật khác liên quan;

d) Dự thảo văn bản quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đối với các đơn vị thuộc Sở;

b) Dự thảo các quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) trực thuộc Sở;

c) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về giáo dục thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về việc xác nhận, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý của Sở.

6. Tổ chức, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua khen thưởng về giáo dục ở địa phương.

7. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, việc thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục công lập; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập ở địa phương và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục ở địa phương; kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

10. Quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (không bao gồm trường Cao đẳng sư phạm) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.

13. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ du học tự túc theo quy định của pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

16. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

17. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phương; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục ở địa phương.

18. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

19. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ sở trực thuộc; thực hiện chế độ tiền lương và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

20. Quản lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

21. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục của địa phương với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

22. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trách nhiệm cụ thể của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công hoặc ủy quyền. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện giải quyết thì Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo phải chủ động làm việc với Giám đốc sở có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

b) Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh; Bộ, cơ quan ngang Bộ về tổ chức, hoạt động giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo; báo cáo công tác, cung cấp tài liệu trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh khi có yêu cầu; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo trên địa bàn; phối hợp với Giám đốc sở, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo;

c) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh để quyết định: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (không bao gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm thuộc Sở); công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm cả các trường cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Chính trị, tư tưởng - Học sinh, sinh viên;

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Phòng Giáo dục Mầm non;

- Phòng Giáo dục Tiểu học;

- Phòng Giáo dục Trung học;

- Phòng Giáo dục Thường xuyên và Chuyên nghiệp.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm:

- Các trường Trung học phổ thông;

- Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh;

- Các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;

- Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh;

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên;

- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh;

- Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.

Các đơn vị sự nghiệp trường, trung tâm hoạt động theo điều lệ, quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 5. Biên chế công chức và viên chức của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

2. Việc bố trí công tác đối với công chức, viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu ngạch, tiêu chuẩn chức danh, phẩm chất, năng lực, sở trường của công chức, viên chức nhà nước theo quy định.

Điều 6. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Văn phòng Sở:

a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo các hoạt động giáo dục và đào tạo; hướng dẫn và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong ngành; theo dõi và quản lý công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật; phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; thực hiện công tác quản trị trong cơ quan Sở; lập kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan Sở và lãnh đạo Sở; theo dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính toàn ngành. Quản lý tài sản và thực hiện kế toán về chi kinh phí quản lý hành chính cơ quan Sở.

b) Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng, không quá 03 Phó Chánh Văn phòng và công chức chuyên môn, nhân viên giúp việc.

2. Thanh tra Sở:

a) Chức năng: giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính chuyên ngành về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; thanh tra việc thực hiện mục tiêu kế hoạch, chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên thuộc Sở; hướng dẫn nghiệp vụ và nội dung thanh tra cho thanh tra giáo dục cấp dưới.

c) Cơ cấu tổ chức của Thanh tra gồm: Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

3. Phòng Tổ chức cán bộ:

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác: tổ chức bộ máy; kế hoạch biên chế, cán bộ quản lý, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng Đảng trong trường học, công tác quy hoạch đội ngũ; tham gia lập đề án biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh; xây dựng kế hoạch biên chế tiền lương; thực hiện việc điều động, thuyên chuyển, biệt phái, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho Lãnh đạo Sở các công tác xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; tổng hợp, thống kê và dự báo tình hình trường, lớp, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất… toàn ngành phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý; theo dõi tình hình chấp hành dự toán ngân sách, các khoản thu, chi quỹ ngoài ngân sách; việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện và các tài sản trong khối trực thuộc Sở; giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục, xác định và cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm. Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí sự nghiệp của ngành, các nguồn khác, thanh toán tại cơ quan Sở.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

5. Phòng Chính trị, tư tưởng - Học sinh, sinh viên:

a) Chức năng và nhiệm vụ: Phòng Chính trị, tư tưởng - Học sinh, sinh viên là phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân cấp của UBND tỉnh, quản lý Nhà nước về chính trị, tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên, bao gồm: Công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, cho học sinh, sinh viên; các hoạt động về Đoàn, Đội, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, an sinh xã hội và công tác y tế học đường.

b) Cơ cấu tổ chức của phòng gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.”

6. Phòng Giáo dục Mầm non:

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) trên phạm vi toàn tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được duyệt; thanh kiểm tra các hoạt động quản lý, nuôi-dạy và đánh giá kết quả thi đua trong từng giai đoạn; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia,…; hướng dẫn và tổ chức thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục Mầm non gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

7. Phòng Giáo dục Tiểu học:

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục tiểu học trên phạm vi toàn tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện sau khi đã được duyệt; thanh kiểm tra các hoạt động quản lý dạy học thực hiện quy chế chuyên môn; đánh giá kết quả thi đua trong từng giai đoạn; chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức, chính trị và công tác Đội trong nhà trường; xây dựng thư viện chuẩn, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trường học thân thiện, học sinh tích cực; thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học sau xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục thể chất, giáo dục môi trường, an toàn giao thông và kỹ năng sống.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục Tiểu học gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

8. Phòng Giáo dục Trung học:

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông trên phạm vi toàn tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được duyệt; quản lý, chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn; chỉ đạo công tác giáo dục hướng nghiệp và nghề phổ thông; thanh tra các hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả thi đua trong từng giai đoạn; chỉ đạo phổ cập giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông; công tác giáo dục Đoàn, Đội trong nhà trường; xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia, thư viện chuẩn; dạy thêm, học thêm; hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục thể chất; giáo dục môi trường. Xây dựng kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học hàng năm, 5 năm của ngành; tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong giáo dục; quản lý chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ các cơ sở giáo dục trong ngành.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục Trung học gồm: Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

9. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục:

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch về việc tổ chức các kỳ thi trong năm (thi tốt nghiệp, tuyển sinh, kiểm tra cấp chứng chỉ…) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được duyệt; quản lý công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thẩm định và đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo; phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp…

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

10. Phòng Giáo dục Thường xuyên và Chuyên nghiệp:

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh; quản lý và chỉ đạo hoạt động của các trường khối chuyên nghiệp, trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp; trung tâm Học tập cộng đồng, các cơ sở giáo dục thường xuyên (ngoại ngữ, tin học,…); tham gia quản lý Nhà nước các trường chuyên nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các Phòng Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học chỉ đạo phổ cập giáo dục;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên;

- Phối hợp với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN; quản lý và chỉ đạo hoạt động của các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Học tập cộng đồng, các trung tâm, cơ sở giáo dục thường xuyên (THCS, THPT hệ GDTX, ngoại ngữ, tin học, …) theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ngành. Tham gia quản lý về mặt Nhà nước các trường thuộc khối Đại học, Cao đẳng Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các đề án phát triển đào tạo nghề; đề án học tập suốt đời và xóa mù chữ.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục Thường xuyên và Chuyên nghiệp gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm bố trí, sử dụng công chức, viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước.

Việc đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và theo phân cấp quản lý của Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành bàn giao các Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh về cho UBND các huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh quản lý theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Phổ thông dân tộc nội trú.

Điều 9. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2016
Ngày hiệu lực10/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục đào tạo Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục đào tạo Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýHoàng Văn Trà
       Ngày ban hành28/03/2016
       Ngày hiệu lực10/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2019
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 06/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục đào tạo Phú Yên

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục đào tạo Phú Yên