Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2019/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2019/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 04 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 751/TTr-SGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 697/TTr-SNV ngày 24 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 và thay thế Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh:

a) Quyết định, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục, phân luồng, hướng nghiệp học sinh tại địa phương phù hợp với chiến lược phát triển ngành giáo dục và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Quyết định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định biên chế công chức của cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Phê duyệt tổng số lượng người làm việc của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Trình UBND tỉnh quyết định:

a) Chính sách, chương trình, dự án, đề án phát triển giáo dục trên địa bàn theo quy định; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực giáo dục;

b) Phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục của UBND tỉnh;

c) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

a) Thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình trường đối với cơ sở giáo dục quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

b) Thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường; công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, trường cán bộ quản lý giáo dục trực thuộc tỉnh; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học tư thục trên địa bàn theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp luật quy định;

c) Ban hành quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh theo phân công;

d) Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục tại địa phương.

4. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

5. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án, đề án và các nội dung khác về giáo dục sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; công tác tuyển sinh, thi, cấp, thu hồi văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

7. Quản lý về chuyên môn đối với việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên của các trung tâm cấp huyện theo quy định.

8. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông, các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn (trừ các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, trường đại học, trường cao đẳng hoạt động trong khuôn viên của trường), cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (trừ cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam); cấp, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục sư phạm trình độ trung cấp theo quy định.

9. Quyết định thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; quyết định công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp luật quy định.

10. Công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông trên địa bàn.

11. Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định đình chỉ hoạt động đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

12. Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm về số lượng người làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo và của các cơ sở giáo dục trực thuộc, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phân bổ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho các cơ sở giáo dục trực thuộc theo quy định; hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục do UBND tỉnh quản lý theo quy định.

13. Xây dựng dự toán ngân sách giáo dục, quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; duyệt quyết toán, thông báo quyết toán năm và tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách của các cơ sở giáo dục trực thuộc; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hằng năm của địa phương trình cấp có thẩm quyền; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác cho giáo dục trên địa bàn tỉnh.

14. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trực thuộc; quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý trước Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và xã hội.

15. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trách nhiệm cụ thể của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

a) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo và các công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công hoặc ủy quyền. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện giải quyết thì Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo phải chủ động làm việc với Giám đốc sở có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định;

b) Có trách nhiệm báo cáo với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Bộ, cơ quan ngang Bộ về tổ chức, hoạt động giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo; báo cáo công tác, cung cấp tài liệu trước Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh khi có yêu cầu; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo trên địa bàn; phối hợp với Giám đốc sở, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo;

c) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của UBND tỉnh để quyết định: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh, bao gồm cả các trường cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học; Phòng Giáo dục Trung học;

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

a) Trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh

b) Trường phổ thông dân tộc nội trú

c) Các trường trung học phổ thông; trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

d) Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp

e) Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập

f) Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

Điều 5. Biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình UBND tỉnh.

Điều 6. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Văn phòng Sở

a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo các hoạt động giáo dục và đào tạo; công tác pháp chế; văn thư, lưu trữ. Theo dõi và quản lý công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính; phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; thực hiện công tác quốc phòng cơ quan; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác quản trị trong cơ quan Sở; công tác xây dựng xã hội học tập; theo dõi và quản lý trang thông tin điện tử của Sở, văn phòng điện tử. Quản lý tài sản, kinh phí hành chính cơ quan Sở và kinh phí sự nghiệp ngành tại Sở.

b) Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng, không quá 2 Phó Chánh Văn phòng, các công chức chuyên môn, nhân viên giúp việc.

2. Thanh tra Sở

a) Chức năng và nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch thanh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra theo đúng quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên thuộc Sở và cộng tác viên thanh tra giáo dục; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra.

b) Cơ cấu tổ chức của Thanh tra gồm: Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viên.

3. Phòng Tổ chức cán bộ

a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Sở về tổ chức bộ máy; kế hoạch biên chế, cán bộ quản lý, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý; tham gia lập đề án biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh; xây dựng kế hoạch biên chế tiền lương; thực hiện việc điều động, thuyên chuyển, biệt phái, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, tổ chức, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến về giáo dục; công tác sáng kiến trong toàn ngành. Xây dựng kế hoạch, triển khai bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, lý luận chính trị cho công chức, viên chức; quy hoạch đào tạo sau đại học cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý;

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho Lãnh đạo Sở các công tác xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; tổng hợp, thống kê và dự báo tình hình trường, lớp, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất… toàn ngành phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý. Theo dõi, quản lý tình hình chấp hành dự toán ngân sách, các khoản thu, chi quỹ ngoài ngân sách; quản lý, tăng cường và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện và các tài sản trong khối trực thuộc Sở. Tổ chức quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình (xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp), các dự án trang thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục, xác định và cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm. Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí sự nghiệp của ngành, các nguồn kinh phí khác theo qui định.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.

5. Phòng Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; các hoạt động về Đoàn, Đội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhà trường, an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, công tác y tế học đường và an sinh xã hội học đường; chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các cơ sở Giáo dục Kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

b) Cơ cấu tổ chức của phòng gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.

6. Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non, tiểu học trên phạm vi toàn tỉnh; đánh giá kết quả thi đua trong từng giai đoạn; chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức, hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, xây dựng thư viện chuẩn, trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia; hướng dẫn và tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và công tác xóa mù chữ, giáo dục khuyết tật và hòa nhập cho mầm non, tiểu học. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học; chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc thành lập, cấp giấy phép hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động các trung tâm (cơ sở) giáo dục kỹ năng sống.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.

7. Phòng Giáo dục Trung học

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông kể cả hệ Giáo dục thường xuyên trên phạm vi toàn tỉnh; quản lý, chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn; công tác nghiên cứu khoa học, tập san Khoa học giáo dục; chỉ đạo công tác giáo dục hướng nghiệp và nghề phổ thông; giáo dục dân tộc; công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xây dựng thư viện chuẩn, trường trung học đạt chuẩn quốc gia; cấp phép, quản lý việc dạy thêm, học thêm; giáo dục thể chất; giáo dục môi trường; giáo dục dân tộc. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, quản lý công tác công tác nghiên cứu khoa học; chỉ đạo, kiểm tra hoạt động các trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ, tin học, các nhiệm vụ liên quan của các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện, Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp Trung học cơ sở, trung học phổ thông. Quản lý mở mã ngành đào tạo, liên kết đào tạo đối với giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc thành lập, cấp giấy phép hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động các trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, hợp tác quốc tế; triển khai công tác thực tập sư phạm hàng năm.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục Trung học gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.

8. Phòng Quản lý chất lượng

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch về việc tổ chức các kỳ thi trong năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được duyệt; quản lý công tác cấp phát, xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; tham mưu lãnh đạo Sở, UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, công nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia; tham gia các cuộc khảo sát, đánh giá quốc gia, quốc tế; phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, quản lý công tác Công nghệ thông tin trong toàn ngành.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý chất lượng gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.

Điều 7. Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh

a) Chức năng, nhiệm vụ: thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu trưởng, số lượng giáo viên, nhân viên theo định mức quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

2. Trường phổ thông dân tộc nội trú

a) Chức năng, nhiệm vụ: thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông phổ thông dân tộc nội trú, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu trưởng, số lượng giáo viên, nhân viên theo định mức quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

3. Các trường trung học phổ thông; trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

a) Chức năng, nhiệm vụ: thực hiện theo Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Hiệu trưởng, số lượng Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên theo định mức quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

4. Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp

a) Chức năng và nhiệm vụ: thực hiện theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc, giáo viên và nhân viên.

5. Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập

a) Chức năng và nhiệm vụ: thực hiện theo Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, số lượng giáo viên và nhân viên theo định mức quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

6. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

a) Chức năng và nhiệm vụ: thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc, giáo viên và nhân viên.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức số lượng người làm việc được giao, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm bố trí, sử dụng công chức, viên chức, nhân viên của Sở Giáo dục và Đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước.

Việc đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và theo phân cấp quản lý của Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Thực hiện số lượng cấp Phó theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 9. Thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2019
Ngày hiệu lực15/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2019/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2019/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhan Đình Phùng
       Ngày ban hành04/11/2019
       Ngày hiệu lực15/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 44/2019/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2019/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

        • 04/11/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/11/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực