Quyết định 1378/2010/QĐ-UBND

Quyết định 1378/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Quyết định 1378/2010/QĐ-UBND Quy định tạm thời hoạt động quảng cáo đã được thay thế bởi Quyết định 285/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực ngưng hiệu lực Phú Yên 2017 và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1378/2010/QĐ-UBND Quy định tạm thời hoạt động quảng cáo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1378/2010/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 15 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001 và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Tờ trình số 136/TTr-SVHTTDL ngày 23 tháng 8 năm 2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Kim Anh

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1378/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định tạm thời này quy định về việc đặt bảng, biển, panô, hộp đèn, màn hình điện tử quảng cáo (sau đây gọi chung là bảng quảng cáo), treo băng rôn quảng cáo; quy định về kích thước, kiểu dáng, chiều cao, khoảng cách, điều kiện đặt, treo bảng quảng cáo, băng rôn quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định tạm thời này.

Điều 2. Mọi hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo và Quy định tạm thời này.

Điều 3. Việc đặt bảng quảng cáo phải chấp hành những quy định sau:

1. Không được đặt trong hành lang an toàn giao thông, tại các nút giao thông, các dải phân cách giao thông; đê điều, lưới điện quốc gia; các khu vực cấm đặt; không được che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; phải đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường, an toàn giao thông; không ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc có trước.

2. Bảng quảng cáo phải cách nút giao thông ngoài đô thị theo chiều song song với các trục đường giao cắt là 50m; cách phạm vi bảo vệ cầu và đường dẫn lên cầu tối thiểu là 100m.

3. Việc cấp phép thực hiện bảng quảng cáo tấm lớn (có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên) phải có thỏa thuận của Sở Xây dựng về kết cấu đỡ bảng và của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện về vị trí đặt bảng. Trong nội thành, nội thị hạn chế đặt bảng quảng cáo tấm lớn.

4. Trên cùng một tuyến đường, bảng quảng cáo phải thống nhất về vị trí, kích thước, kiểu dáng, chiều cao, khoảng cách.

5. Các bảng quảng cáo ghép lại để thực hiện nội dung xin phép quảng cáo thì tổng diện tích của các bảng ghép lại được coi như diện tích của một bảng quảng cáo cho nội dung quảng cáo đó.

6. Đối với những bảng quảng cáo đã được cấp giấy phép trước đây không phù hợp với Quy định tạm thời này thì khi hết thời hạn buộc phải tháo dỡ hoặc chỉnh sửa cho phù hợp.

Điều 4. Việc treo băng rôn quảng cáo phải chấp hành những quy định sau:

1. Băng rôn ngang quảng cáo hoặc có kèm nội dung quảng cáo không được treo ngang qua đường giao thông.

2. Băng rôn dọc (phướn) không được treo trên các cột đèn chiếu sáng trên cầu và trong nút giao thông.

3. Không được dùng màu cờ Tổ quốc làm nền cho quảng cáo.

Điều 5. Bảng quảng cáo, băng rôn quảng cáo (gồm băng rôn ngang và băng rôn dọc) không được đặt, treo ở tường rào của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội các cấp, doanh trại Quân đội, Công an, các tổ chức quốc tế.

Điều 6. Trên bảng quảng cáo, băng rôn quảng cáo phải ghi số giấy phép, thời hạn giấy phép, tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo.

Điều 7. Được phép kết hợp quảng cáo thương mại với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên bảng, băng rôn, trong đó ưu tiên phần diện tích tuyên truyền nhiệm vụ chính trị lớn hơn.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ BẢNG QUẢNG CÁO

Điều 8. Đặt bảng quảng cáo ở đường quốc lộ

1. Dọc theo tuyến đường:

- Vị trí: Từ mép chân mái đường đến cạnh bảng quảng cáo gần nhất là 25m.

- Kích thước: 7m x 14m hoặc 8m x 16m.

- Chiều cao: 13m tính từ mặt đường đến đỉnh của bảng quảng cáo.

- Kiểu dáng: 01 hoặc 02 chân trụ; hai mặt hoặc nhiều mặt bảng.

- Khoảng cách giữa 2 bảng quảng cáo từ 250m trở lên.

2. Tại các cột đèn chiếu sáng trên dải phân cách và lề đường:

- Vị trí: gắn trên cột đèn.

- Kích thước: 1,2m x 0,6m.

- Chiều cao: 5m tính từ mặt đường đến đỉnh của bảng quảng cáo.

- Khoảng cách giữa 2 bảng quảng cáo: cách 01 cột đèn gắn 01 bảng quảng cáo.

3. Việc thực hiện quảng cáo trên đoạn đường quốc lộ đi qua đô thị thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 11 của Quy định tạm thời này.

Điều 9. Đặt bảng quảng cáo ở đường tỉnh lộ

1. Dọc theo tuyến đường:

- Vị trí: Từ mép chân mái đường đến cạnh bảng quảng cáo gần nhất là 20m.

- Kích thước: 5m x 10m hoặc 6m x 12m.

- Chiều cao: 10m tính từ mặt đường đến đỉnh của bảng quảng cáo.

- Kiểu dáng: 01 hoặc 02 chân trụ; hai mặt hoặc nhiều mặt bảng.

- Khoảng cách giữa 2 bảng quảng cáo từ 200m trở lên.

2. Tại các cột đèn chiếu sáng trên dải phân cách và lề đường: thực hiện theo khoản 2 Điều 8 Quy định tạm thời này.

Điều 10. Đặt bảng quảng cáo ở đường huyện lộ

1. Dọc theo tuyến đường:

- Vị trí: Từ mép chân mái đường đến cạnh bảng quảng cáo gần nhất là 15m.

- Kích thước: 5m x 10m.

- Chiều cao: 9m tính từ mặt đường đến đỉnh của bảng quảng cáo.

- Kiểu dáng: 01 hoặc 02 chân trụ; hai mặt hoặc nhiều mặt bảng.

- Khoảng cách giữa 2 bảng quảng cáo từ 200m trở lên.

2. Tại các cột đèn chiếu sáng trên dải phân cách và lề đường: thực hiện theo khoản 2 Điều 8 Quy định tạm thời này.

Điều 11. Đặt bảng quảng cáo trong nội thành, nội thị

1. Tại các cột đèn chiếu sáng trên dải phân cách và lề đường: thực hiện theo khoản 2 Điều 8 Quy định tạm thời này.

2. Tại các công viên, vườn hoa, bến xe, nhà ga, sân vận động và một số vị trí khác:

- Vị trí: tại hàng rào và trong khuôn viên của công viên, vườn hoa; hàng rào của bến xe, nhà ga, sân vận động và tại các vị trí khác được phép quảng cáo.

- Diện tích: dưới 40m2/mặt.

- Chiều cao, kiểu dáng: Tùy theo vị trí thực tế mà cơ quan cấp phép thực hiện quảng cáo thỏa thuận với UBND cấp huyện thống nhất.

3. Tại mặt tiền và hông tường công trình (nhà và các công trình xây dựng khác):

a) Tại mặt tiền: Mỗi tầng chỉ đặt một bảng quảng cáo với chiều cao tối đa là 1,5m, chiều dài không vượt quá chiều ngang của mặt tiền công trình; và tối đa đặt không vượt quá tầng 7 đối với công trình cao tầng.

b) Tại hông tường (bao gồm đặt áp vào mặt hông tường và thể hiện trực tiếp lên mặt hông tường): Hạn chế việc quảng cáo ở hông tường công trình, chỉ xem xét cấp giấy phép thực hiện quảng cáo ở những vị trí phù hợp và phải có thỏa thuận của UBND cấp huyện. Trường hợp đặt bảng quảng cáo bằng khung thép tấm lớn thì phải có thỏa thuận về kết cấu đỡ của Sở Xây dựng theo quy định.

Diện tích bảng quảng cáo tối đa bằng 50% diện tích của mặt hông tường công trình.

4. Trên sân thượng, mái nhà công trình (nhà và các công trình xây dựng khác):

a) Hạn chế việc đặt bảng quảng cáo trên sân thượng, mái nhà công trình. Chỉ xem xét cấp giấy phép thực hiện quảng cáo ở những vị trí phù hợp và phải có thỏa thuận của UBND cấp huyện, Sở Xây dựng; chiều cao của bảng quảng cáo tối đa bằng 40% chiều cao của công trình.

b) Các công trình có từ 4 tầng trở lên không được đặt bảng quảng cáo trên sân thượng, mái nhà.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ BĂNG RÔN QUẢNG CÁO

Điều 12. Băng rôn ngang

- Vị trí: treo dọc ở các tuyến đường trong nội thành, nội thị.

- Kích thước: rộng 0,8m; dài không quá 10m.

- Chiều cao: từ mặt đường đến cạnh đáy băng rôn tối thiểu là 4,5m.

Điều 13. Băng rôn dọc (phướn)

- Vị trí: treo trên các cột đèn chiếu sáng ở dải phân cách và lề đường trong nội thành, nội thị (trừ đường Trần Hưng Đạo - thành phố Tuy Hòa).

- Kích thước: 0,8m x 2m.

- Chiều cao: từ mặt đường đến cạnh đáy của băng rôn dọc là 1,5m.

- Khoảng cách: cách 01 cột đèn treo 01 băng rôn dọc.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo Quy định tạm thời này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm Quy định tạm thời này theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thỏa thuận đặt bảng quảng cáo theo quy định để làm cơ sở cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

- Trên cơ sở Quy định tạm thời này, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định tạm thời này ở đơn vị, địa phương; đồng thời phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quy định tạm thời theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hoặc không phù hợp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1378/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1378/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2010
Ngày hiệu lực25/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1378/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1378/2010/QĐ-UBND Quy định tạm thời hoạt động quảng cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1378/2010/QĐ-UBND Quy định tạm thời hoạt động quảng cáo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1378/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýLê Kim Anh
       Ngày ban hành15/09/2010
       Ngày hiệu lực25/09/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1378/2010/QĐ-UBND Quy định tạm thời hoạt động quảng cáo

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1378/2010/QĐ-UBND Quy định tạm thời hoạt động quảng cáo