Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 164/2010/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Phú Yên ban hành

Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND sửa đổi 164/2010/NQ-HĐND định mức phân bổ vốn đầu tư Phú Yên đã được thay thế bởi Nghị quyết 160/2015/NQ-HĐND tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 05/01/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND sửa đổi 164/2010/NQ-HĐND định mức phân bổ vốn đầu tư Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2013/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 164/2010/NQ-HĐND NGÀY 18/10/2010 CỦA HĐND TỈNH PHÚ YÊN VỀ QUY ĐỊNH CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 164/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND tỉnh về Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi tiết 6, điểm 2.1 khoản 2 mục II của “Phụ lục quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 tỉnh Phú Yên” kèm theo Nghị quyết số 164/2010/NQ-HĐND cụ thể như sau:

“- Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố chiếm 50 - 55% tổng nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách trung ương cân đối cho tỉnh sau khi trừ khoản trả nợ vay các chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, trạm bơm điện phục vụ sản xuất, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua và áp dụng cho năm ngân sách 2014 và 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu91/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực22/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/01/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND sửa đổi 164/2010/NQ-HĐND định mức phân bổ vốn đầu tư Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND sửa đổi 164/2010/NQ-HĐND định mức phân bổ vốn đầu tư Phú Yên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu91/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýHuỳnh Tấn Việt
       Ngày ban hành12/12/2013
       Ngày hiệu lực22/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/01/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND sửa đổi 164/2010/NQ-HĐND định mức phân bổ vốn đầu tư Phú Yên