Quyết định 25/2015/QĐ-UBND

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 09/2015/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất áp dụng tỉnh Phú Yên

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm đơn giá đất tỉnh Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 27/2016/QĐ-UBND phần trăm giá thuê đất mặt nước đất xây dựng công trình ngầm Phú Yên 2016 và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2015/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm đơn giá đất tỉnh Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2015/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-UBND NGÀY 27/3/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/0514 của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND Tỉnh về quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Theo đề nghị của Cục Thuế Tỉnh tại các Công văn: số 1575/CT-THNVDT ngày 16/6/2015 và số 1879/CT-THNVDT ngày 02/7/2015 (kèm theo biên bản họp các ngành),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND Tỉnh về quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, gồm các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Điều

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND Tỉnh

Nay điều chỉnh

4

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/4/2015.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 (phù hợp với quy định của Bộ Tài chính tại Điều 19 Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014).

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND Tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc kho bạc nhà nước Tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TC, TNMT, TP;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND Tỉnh;
- CT, PCT UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, Dkt.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 25/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/07/2015
Ngày hiệu lực 18/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/07/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2015/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm đơn giá đất tỉnh Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm đơn giá đất tỉnh Phú Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 25/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Nguyễn Ngọc Ẩn
Ngày ban hành 08/07/2015
Ngày hiệu lực 18/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/07/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 25/2015/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm đơn giá đất tỉnh Phú Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2015/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm đơn giá đất tỉnh Phú Yên