Nghị quyết 92/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 92/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND quy định danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nghị quyết 92/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND danh mục mức thu phí lệ phí Phú Yên đã được thay thế bởi Nghị quyết 66/2016/NQ-HĐND sử dụng phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 92/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND danh mục mức thu phí lệ phí Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2013/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 75/2007/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2007 CỦA HĐND TỈNH PHÚ YÊN VỀ QUY ĐỊNH DANH MỤC, MỨC THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Sau khi xem xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, quy định mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh quy định danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Danh mục, mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên” kèm theo Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND với các nội dung kèm theo.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

DANH MỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG “DANH MỤC, MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN”
(Kèm theo Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND, ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Phú Yên)

I. Sửa đổi, bổ sung mục 4 như sau:

4. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

STT

Tên danh mục lệ phí, phí

ĐVT

Mức thu

 

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

 

1

Thẩm định lần đầu

đ/báo cáo

5.000.000

2

Thẩm định bổ sung (50% mức thu thẩm định lần đầu)

đ/báo cáo

2.500.000

II. Sửa đổi, bổ sung mục 5 như sau:

5. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước:

STT

Tên danh mục lệ phí, phí

ĐVT

Mức thu

 

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước

 

 

1

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

 

 

 

- Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm

đ/đề án

200.000

 

- Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm

đ/đề án, báo cáo

550.000

 

- Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm

đ/đề án, báo cáo

1.300.000

 

- Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm

đ/đề án, báo cáo

2.500.000

2

Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt

 

 

 

- Đối với đề án báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước 0,1m3/giây hoặc để phát điện với công suất dưới 50KW hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước với 500m3/ngày đêm

đ/đề án, báo cáo

300.000

 

- Đối với đề án báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước từ 0,1m3/giây đến dưới 0,5m3/giây hoặc để phát điện với công suất dưới 50KW đến dưới 200KW hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 3.000m

đ/đề án, báo cáo

900.000

 

- Đối với đề án báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước từ 0,5m3/giây đến dưới 1m3/giây hoặc để phát điện với công suất từ 200KW đến dưới 1.000KW hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước từ 3.000m3 đến dưới 20.000m3 /ngày đêm

đ/đề án, báo cáo

2.200.000

 

- Đối với đề án báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây hoặc để phát điện với công suất từ 1000KW đến dưới 2.000KW hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngày đêm

đ/đề án, báo cáo

4.200.000

3

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan dưới đất

đ/báo cáo

700.000

4

Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

 

 

 

- Đề án, báo cáo có lưu lượng 100m3/ngày đêm

đ/đề án

300.000

 

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm

đ/đề án

900.000

 

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2000m3/ngày đêm

đ/đề án

2.200.000

 

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2000m3 đến dưới 5000m3/ngày đêm

đ/đề án

4.200.000

III. Sửa đổi, bổ sung mục 8:

8. Lệ phí hộ tịch:

STT

Tên danh mục lệ phí, phí

ĐVT

Mức thu

I

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn:

 

 

1

Đăng ký khai sinh

Đồng/ trường hợp

Miễn thu

2

Đăng ký khai sinh quá hạn

Đồng/ trường hợp

Miễn thu

3

Đăng ký lại việc khai sinh

Đồng/ trường hợp

Miễn thu

4

Đăng ký kết hôn

Đồng/ trường hợp

Miễn thu

5

Đăng ký lại việc kết hôn

Đồng/ trường hợp

Miễn thu

6

Đăng ký việc nuôi con nuôi

Đồng/ trường hợp

400.000

7

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Đồng/ trường hợp

Bãi bỏ

8

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc

Đồng/ 1 bản sao

Bãi bỏ

9

Thay đổi, cải cách hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch

Đồng/ trường hợp

- Sửa đổi tên công việc thực hiện thành: “Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi”.

- Miễn thu.

10

Ghi vào sổ hộ tịch các việc về ly hôn, xác định cha, mẹ, con, thay đổi quốc tịch, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, hủy hôn nhân trái pháp luật, hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên và những sự kiện khác do pháp luật quy định

Đồng/ trường hợp

- Thay bằng cụm từ mới: “Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác”.

- Giữ nguyên mức thu.

11

Ghi vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

Đồng/ trường hợp

Bãi bỏ

II

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện:

 

 

1

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Đồng/ trường hợp

Không thu

2

Thay đổi cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch.

Đồng/ trường hợp

- Sửa đổi tên công việc thực hiện thành: “Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi”.

- Giữ nguyên mức thu.

 

 

 

 

III

Mức thu áp dụng đối với việc thực hiện đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp:

 

 

1

Đăng ký lại việc kết hôn

Đồng/ trường hợp

500.000

2

Đăng ký việc nuôi con nuôi

Đồng/ trường hợp

Không thu

3

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Đồng/ trường hợp

Không thu

4

Đăng ký nhận con ngoài giá thú

Đồng/ trường hợp

- Sửa đổi tên công việc thực hiện thành “Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con”.

- Giữ nguyên mức thu.

5

Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc

Đồng/ trường hợp

- Sửa tên công việc thực hiện thành “Thay đổi, cải chính hộ tịch,xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính,bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch”.

- Giữ nguyên mức thu.

6

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc

Đồng/ 1 bản sao

3.000

7

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Đồng/ trường hợp

50.000

8

Ghi vào sổ hộ tịch các việc về ly hôn, xác định cha, mẹ, con, thay đổi quốc tịch, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, hủy hôn nhân trái pháp luật, hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên và những sự kiện khác do pháp luật quy định

Đồng/ trường hợp

- Sửa đổi tên công việc thực hiện thành “Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài”.

- Mức thu: 50.000đ/trường hợp.

9

Ghi vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

Đồng/ trường hợp

- Sửa đổi tên thành: “ Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài”.

- Giữ nguyên mức thu.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu92/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực22/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 92/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND danh mục mức thu phí lệ phí Phú Yên


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 92/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND danh mục mức thu phí lệ phí Phú Yên
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu92/2013/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
     Người kýHuỳnh Tấn Việt
     Ngày ban hành12/12/2013
     Ngày hiệu lực22/12/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 92/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND danh mục mức thu phí lệ phí Phú Yên