Quyết định 1774/QĐ-UBND

Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung Quyết định 716/QĐ-UBND về quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên do tỉnh Phú Yên ban hành

Quyết định 1774/QĐ-UBND mức trợ cấp trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội Phú Yên 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 2727/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 716/QĐ-UBND 1774/QĐ-UBND Phú Yên 2016 và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1774/QĐ-UBND mức trợ cấp trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội Phú Yên 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1774/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 716/QĐ-UBND NGÀY 17/4/2015 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, TRỢ GIÚP CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 04/10/2014 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh về quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính tại Tờ trình số 1605/TTr.LS-LĐTBXH-TC ngày 14/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh về quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh như sau:

Bổ sung tại khoản 2 Điều 1:

2. Mức trợ cấp cứu trợ đột xuất:

Đối tượng được trợ giúp đột xuất (một lần) là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy do thiên tai hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở; Hộ gia đình có người chết, mất tích, bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc lý do bất khả kháng khác thì được xem xét hỗ trợ...”.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT. HĐND Tỉnh;
- CT, PCT UBND Tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể;
- Lưu: VT, VX, Hg, Dkt.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1774/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1774/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực21/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1774/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1774/QĐ-UBND mức trợ cấp trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội Phú Yên 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1774/QĐ-UBND mức trợ cấp trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội Phú Yên 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1774/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhạm Đình Cự
       Ngày ban hành21/09/2015
       Ngày hiệu lực21/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1774/QĐ-UBND mức trợ cấp trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội Phú Yên 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1774/QĐ-UBND mức trợ cấp trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội Phú Yên 2015