Quyết định 40/2015/QĐ-UBND

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND về Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn tại đường 24/3 xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định 08/2015/QĐ-UBND do tỉnh Phú Yên ban hành

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở đường 24/3 Sơn Hà Sơn Hòa Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên 2016 và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2015/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở đường 24/3 Sơn Hà Sơn Hòa Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2015/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN TẠI ĐƯỜNG 24/3 XÃ SƠN HÀ, HUYỆN SƠN HÒA VÀO BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2015/QĐ-UBND NGÀY 09/3/2015 CỦA UBND TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND Tỉnh về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Căn cứ văn bản số 235/HĐND ngày 28/9/2015 của Thường trực HĐND Tỉnh về bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn tại đường 24/3 xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2287/TTr-STC ngày 17/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn tại đường 24/3 xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể sau:

Số TT

Tên đường, đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

I

Huyện Sơn Hòa

 

 

 

 

1

Xã Sơn Hà

 

 

 

 

-

Đường 24/3 (Từ ranh giới thị trấn Củng Sơn đến Quốc lộ 25)

1,2

1,1

1,0

1,0

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 40/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/10/2015
Ngày hiệu lực 12/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 12/04/2016
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2015/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở đường 24/3 Sơn Hà Sơn Hòa Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở đường 24/3 Sơn Hà Sơn Hòa Phú Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 40/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Nguyễn Ngọc Ẩn
Ngày ban hành 02/10/2015
Ngày hiệu lực 12/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 12/04/2016
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 40/2015/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở đường 24/3 Sơn Hà Sơn Hòa Phú Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2015/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở đường 24/3 Sơn Hà Sơn Hòa Phú Yên