Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 do Tỉnh Phú Yên ban hành

Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2016 Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 285/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực ngưng hiệu lực Phú Yên 2017 và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2016 Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/2015/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, báo cáo của các cơ quan hữu quan và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh Phú Yên cơ bản tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch 2016 được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của các cơ quan HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

Trong năm 2015, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời các nhóm giải pháp nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh vẫn ổn định và có một số mặt phát triển. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Năng suất, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi đạt khá. Mô hình chăn nuôi tập trung, trang trại phát triển mạnh, góp phần kiểm soát dịch bệnh, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được một số kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá. Các ngành dịch vụ có sự phát triển về quy mô và chất lượng. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát. Thu ngân sách vượt dự toán. Trong điều kiện khó khăn nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo các cấp, các ngành có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Đã tổ chức khởi công và khánh thành đưa vào sử dụng một số dự án có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đã bàn giao xong mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai một số dự án lớn trên địa bàn.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao đều có nhiều tiến bộ. Đã tổ chức thành công nhiều hoạt động lễ, hội nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. An sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, ổn định đời sống nhân dân. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên. Phối hợp chuẩn bị chặt chẽ các nội dung, điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công. An ninh chính trị được giữ vững. Quốc phòng được củng cố và tăng cường. Tai nạn giao thông được kiềm chế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, kim ngạch xuất khẩu có tăng so với cùng kỳ nhưng không đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý, bảo vệ rừng có nơi còn buông lỏng, chậm phát hiện, xử lý các vụ vi phạm. Nhiều công trình xây dựng tiến độ còn chậm so với kế hoạch. Việc quyết toán, hoàn ứng các công trình có khối lượng còn chậm; nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa xử lý dứt điểm. Mức giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi, không đạt kế hoạch đề ra. Tai nạn thương tích ở trẻ em còn xảy ra nhiều, nhất là đuối nước. Tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp. Số người chết do tai nạn giao thông còn nhiều. Tỷ lệ thi hành án dân sự đạt thấp. Chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính còn thấp.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2016

1. Mục tiêu tổng quát

Tập trung thực hiện các giải pháp đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo Nghị quyết của HĐND tỉnh gắn với nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao và vững chắc hơn. Thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư cởi mở, lành mạnh. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): 7,4%,

Trong đó: Nông lâm thủy sản: 4%;

Công nghiệp - xây dựng: 10,8%;

Dịch vụ: 7,4%;

Thuế sản phẩm: 5,01%

- Tổng kim ngạch xuất khẩu: 120 triệu USD.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 3.200 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 20.300 tỷ đồng.

- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới: 34%.

2.2. Các chỉ tiêu xã hội:

- Mức giảm tỷ lệ sinh: 0,2‰;

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn: 14,2%;

- Giải quyết việc làm: 24.000 lao động;

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo: 2%;

- Tỷ lệ dân cư đóng bảo hiểm y tế: 77,3% ([1]);

- Tỷ lệ lao động đóng bảo hiểm xã hội/tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế: 16,5%;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế: 58%.

2.3. Các chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ che phủ rừng: 39,3%;

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh: 96,5%;

- Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch: 77%;

2.4. Chỉ tiêu về quốc phòng: Tỷ lệ giao quân: 100%.

Điều 2. Để thực hiện tốt Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016, HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Về kinh tế

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Thực hiện hiệu quả chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,4%.

- Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển cây mía, cây sắn theo quy hoạch, đảm bảo cung cấp nguyên liệu ổn định cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh. Có giải pháp phù hợp thực hiện chính sách tích tụ ruộng đất, phát triển cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, các hình thức trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp, phấn đấu đạt sản lượng lương thực có hạt 385.000 tấn. Tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Invivo triển khai dự án trồng ngô, Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thảo Nguyên triển khai dự án chăn nuôi bò thịt và bò sữa trên địa bàn tỉnh. Tập trung phát triển và hình thành các cơ sở chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh, sản xuất theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

- Chỉ đạo quyết liệt triển khai một số chính sách phát triển thủy sản kết hợp với bảo vệ tốt vùng biển đảo Tổ quốc. Hướng dẫn ngư dân đổi mới công nghệ đánh bắt, bảo quản sản phẩm. Tạo điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH Hokugan Nhật Bản triển khai dự án thu mua, chế biến cá ngừ đại dương. Tăng cường quản lý tốt quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 gắn với đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng vùng nuôi, phòng chống dịch bệnh.

- Chủ động xây dựng và triển khai tốt công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện quy trình vận hành các hồ thủy điện. Triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo thông tin liên lạc, giảm nhẹ thiên tai trên biển.

- Tập trung rà soát, xây dựng các giải pháp thực hiện đối với từng xã để phấn đấu đạt từng tiêu chí nông thôn mới, tránh chạy theo thành tích. Chủ động lồng ghép các chương trình. Tăng cường đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tổ chức tổng kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2013-2015.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất. Tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH KCP Việt Nam triển khai Nhà máy điện sinh khối Phú Yên và đưa vào hoạt động Nhà máy đường công suất 10.000 tấn mía/ngày. Thu hút đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, nhất là chế biến nông - lâm - thủy sản. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động khu kinh tế và một số khu, cụm công nghiệp. Triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu khu vực II. Đẩy mạnh hoạt động khuyến công; khôi phục, phát triển một số làng nghề truyền thống và du nhập một số nghề mới gắn với phát triển du lịch.

- Nâng cao chất lượng các ngành thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, du lịch; đưa ngành du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Phấn đấu trong năm 2016 thu hút 01 triệu lượt khách đến tỉnh, trong đó khách quốc tế là 50.000 lượt. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương lập quy hoạch chi tiết Vịnh Xuân Đài, Gành Đá Đĩa thành khu du lịch quốc gia. Ổn định và phát triển dịch vụ vận tải hành khách. Tạo điều kiện thuận lợi để mở thêm tuyến bay mới, sử dụng máy bay lớn và tăng tần suất các tuyến bay đi - đến Tuy Hòa. Tiếp tục chỉ đạo khai thác có hiệu quả cảng Vũng Rô. Tạo điều kiện phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông. Các Chi nhánh ngân hàng thương mại mở rộng hình thức huy động vốn, tăng dư nợ tín dụng phù hợp với yêu cầu tăng trưởng gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng. Kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống.

- Tăng cường quản lý ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá. Giải quyết dứt điểm quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước. Bố trí nguồn vốn để trả nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh giải ngân các dự án, công trình.

- Thống nhất Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 163/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trong thời kỳ ổn định từ năm 2011 đến năm 2015; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về sửa đổi định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, để áp dụng cho năm ngân sách 2016.

- Chọn năm 2016, là “Năm doanh nghiệp” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô. Triển khai thực hiện tốt đề án kiện toàn, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh đến năm 2020. Nghiên cứu thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, Quỹ bảo lãnh tín dụng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ và liên kết giữa các quy hoạch. Chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép; phát hiện kịp thời và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm. Xây dựng, triển khai Đề án bê tông hóa hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án lớn, dự án quan trọng của tỉnh. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả Khu Kinh tế Nam Phú Yên; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa. Triển khai thực hiện Luật đầu tư công; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình: Tiểu dự án 2, 3; ĐT 644; tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước- Phú Hải; cảng cá Đông Tác; kè Xóm Rớ (giai đoạn 1), kè chống xói lở đầm Cù Mông; các tiểu dự án kè chống xói lở sông Ba và sông Kỳ Lộ; các dự án bệnh viện, trường học sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ. Cơ bản hoàn thành các hạng mục chính các dự án: tuyến đường từ quốc lộ 1A (Phú Khê) - Khu công nghiệp Hòa Tâm (Phước Tân); dự án nông thôn tổng hợp miền Trung (giai đoạn 2). Phối hợp Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ các dự án: Hầm Đường bộ đèo Cả; Hầm đường bộ Cù Mông; Nâng cấp Quốc lộ 25; nâng cấp một số hạng mục quốc lộ 29, quốc lộ 19C.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội, đầu tư nước ngoài. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh. Tổ chức kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử lý các dự án đã đăng ký nhưng chậm triển khai hoặc quá thời hạn nhưng không triển khai. Chú trọng lựa chọn thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, dự án đầu tư lớn nhằm tạo cú huých phát triển kinh tế -xã hội tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô; dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp...

- Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tranh thủ nguồn vốn thực hiện tốt Đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho huyện Sông Hinh và huyện Đồng Xuân.

- HĐND tỉnh thống nhất Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh nội dung “Cơ quan thu phí” tại Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường. Hoàn thành công tác đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trên địa bàn tỉnh. Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Huy động các nguồn lực để đầu tư xử lý chất thải, rác thải.

- Đôn đốc triển khai các biên bản hợp tác về phát triển khoa học công nghệ. Chú trọng bảo tồn và phát triển các sản phẩm nông sản đặc sản giá trị cao, các nguồn gen quý... Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Quan tâm hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa trong tỉnh.

2. Về Văn hóa - xã hội

- Tăng cường đào tạo nghề cho lao động gắn với giải quyết việc làm theo nhu cầu xã hội. Tăng cường công tác thanh tra lao động. Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội; các dự án giảm nghèo. Khuyến khích nông dân, người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gắn với thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho đối tượng chính sách. Tiếp tục huy động nhiều nguồn vốn, đẩy mạnh công tác xóa nhà ở tạm cho hộ chính sách, hộ nghèo. Tạo điều kiện tốt, từng bước đáp ứng các nhu cầu và quyền cơ bản của trẻ em; thực hiện bình đẳng giới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt quy định về dạy thêm, học thêm. Tiếp tục triển khai cuộc vận động tiếp sức cho em đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Nhân rộng và phát triển mô hình trường học mới ở cấp tiểu học. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; bồi dưỡng văn hóa cho đối tượng thanh niên chưa tốt nghiệp THPT. Làm tốt công tác điều động, luân chuyển giáo viên do thừa, thiếu cục bộ trong ngành. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại. Phối hợp các Bộ ngành liên quan nâng cấp trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa lên trường Đại học Công thương.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, hệ thống chăm sóc sức khoẻ ban đầu, hạn chế vượt tuyến; ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp các trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia. Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, vắc-xin; quản lý hành nghề y dược tư nhân. Tập trung triển khai chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ về công tác ở tỉnh. Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức thực hiện hỗ trợ và vận động hộ cận nghèo đóng BHYT, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của trường Cao đẳng Y tế. Hoàn thành Đề án thành lập Bệnh viện quân dân y tỉnh.

- Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân. Mở rộng các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và quan tâm phát triển thể thao thành tích cao. Thông tin kịp thời, khách quan về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và những vấn đề xã hội quan tâm. Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Chỉ đạo tốt công tác giáo dục quốc phòng, giao quân đảm bảo kế hoạch đề ra. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, chú ý khu vực miền núi, vùng biển, đảo và các vùng trọng điểm.

- Chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương từ 5-10% so với năm 2015; tăng cường quản lý và kiểm soát tải trọng xe, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Làm tốt công tác thông tin đối ngoại, thông tin về hội nhập quốc tế, nhất là các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết. Quản lý chặt chẽ hoạt động của cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, tư pháp có yếu tố nước ngoài. Tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế của Phú Yên ra nước ngoài.

4. Về kiện toàn bộ máy tổ chức, cải cách hành chính

- Phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND các cấp.

- Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực có trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng. Kiện toàn cán bộ lãnh đạo, tổ chức bộ máy một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, sử dụng và luân chuyển cán bộ, chính sách đào tạo sau đại học, thu hút, sử dụng trí thức theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PAPI, tạo môi trường đầu tư cởi mở, lành mạnh. Triển khai hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ; chú trọng công tác thanh tra theo chuyên đề, đột xuất nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương hành chính, tác phong, thái độ làm việc của cán bộ công chức, nhất là một số lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp, thu hút đầu tư. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng có liên quan đến lĩnh vực tôn giáo.

5. Về công tác nội chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các luật mới ban hành. Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý. Thực hiện tốt quản lý nhà nước trên lĩnh vực hành chính và bổ trợ tư pháp. Nâng cao tỷ lệ thi hành án dân sự.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp công dân và Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại kéo dài.

- Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý xây dựng, tài chính ngân sách... Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý sau thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Đề cao vai trò giám sát của nhân dân và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng chống tham nhũng. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2016.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo chức năng của mình tổ chức thực hiện Nghị quyết này đạt hiệu quả cao.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 


[1] Chưa tính số người được hỗ trợ cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu159/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực05/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2016 Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2016 Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu159/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHuỳnh Tấn Việt
        Ngày ban hành25/12/2015
        Ngày hiệu lực05/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2016 Phú Yên

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2016 Phú Yên