Quyết định 627/QĐ-UBND

Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên kỳ đầu được hệ thống hóa từ tháng 7/1989 đến ngày 31/12/2013

Nội dung toàn văn Quyết định 627/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 627/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KỲ ĐẦU ĐƯỢC HỆ THỐNG HÓA TỪ THÁNG 7/1989 ĐẾN NGÀY 31/12/2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ tháng 7/1989 đến ngày 31/12/2013, bao gồm:

- Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa từ tháng 7/1989 đến ngày 31/12/2013 (đồng thời là Danh mục văn bản còn hiệu lực).

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa từ tháng 7/1989 đến ngày 31/12/2013.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa từ tháng 7/1989 đến ngày 31/12/2013.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành của tỉnh chịu trách nhiệm tiếp tục rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình trong giai đoạn từ tháng 7/1989 đến ngày 31/12/2013, để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố bổ sung. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải các danh mục nêu ở Điều 1 và tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đang còn hiệu lực pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

DANH MỤC

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 7/1989 - 31/12/2013 (ĐỒNG THỜI LÀ DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Nghị quyết

75/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007

Về việc ban hành danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

29/7/2007

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị quyết

139/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009

Về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

28/12/2009

Hết hiệu lực một phần

3

Nghị quyết

162/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Về sửa đổi Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009 của HĐND tỉnh về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

28/10/2010

 

4

Nghị quyết

30/2011/NQ-HĐND ngày 21/9/2011

Về quy định nội dung chi, mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2011

 

5

Nghị quyết

54/2012/NQ-HĐND ngày 14/09/2012

Về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

24/9/2012

 

6

Nghị quyết

83/2013/NQ-HĐND ngày 01/08/2013

Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

10/8/2013

 

7

Nghị quyết

92/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Phú Yên về quy định danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

22/12/2013

 

8

Nghị quyết

97/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

22/12/2013

 

9

Quyết định

1435/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch

19/8/2007

Hết hiệu lực một phần

10

Quyết định

1436/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu phí đấu giá

19/8/2007

 

11

Quyết định

1126/2008/QĐ-UBND ngày 19/7/2008

Về việc miễn thu các loại phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ

29/7/2008

Hết hiệu lực một phần

12

Quyết định

1138/2008/QĐ-UBND ngày 24/7/2008

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hòa giải viên ở cơ sở

4/8/2008

 

13

Quyết định

2015/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008

Về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án thứ hai “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”

02/12/2008

 

14

Quyết định

2079/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh

27/12/2008

 

15

Quyết định

124/2009/QĐ-UBND ngày 17/01/2009

Về việc quy định mức chi từ ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh

27/01/2009

 

16

Quyết định

230/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

21/02/2010

Hết hiệu lực một phần

17

Quyết định

841/2010/QĐ-UBND ngày 29/06/2010

Về việc chuyển giao thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

9/7/2010

 

18

Quyết định

1691/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011

Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

1/11/2011

Hết hiệu lực một phần

19

Quyết định

1933/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

1/12/2012

 

20

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2012

Về việc Quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra quyết định tịch thu.

9/12/2012

 

21

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

Ban hành về quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

26/9/2013

 

22

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

Về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

26/9/2013

 

23

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 1691/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh

20/10/2013

 

24

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013

Ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

21/10/2013

 

25

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND ngày 13/10/2013

Về việc ban hành Quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh

23/10/2013

 

26

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND ngày 31/01/2007

Về việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý

10/02/2007

 

27

Chỉ thị

18/2007/CT-UBND ngày 04/06/2007

Về việc tăng cường công tác bán đấu giá tài sản

14/6/2007

 

28

Chỉ thị

27/2007/CT-UBND ngày 25/07/2007

Về tăng cường biện pháp đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ

05/8/2007

 

29

Chỉ thị

28/2007/CT-UBND ngày 25/7/2007

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Phú Yên

5/8/2007

 

30

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND ngày 05/03/2012

Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/3/2012

 

II. LĨNH VỰC THANH TRA

31

Quyết định

431/2009/QĐ-UBND ngày 19/3/2009

Về việc ban hành Quy định về tổ chức tiếp công dân của các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên

15/4/2009

 

32

Quyết định

928/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Tỉnh của UBND tỉnh Phú Yên

 

 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

33

Nghị quyết

58/2012/NQ-HĐND

ngày 14/9/2012

Về việc đặt tên đường ở thị trấn La Hai huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

24/9/2012

 

34

Quyết định

28/2003/QĐ-UB ngày 09/10/2003

Về việc ban hành Quy chế hoạt động xã hội hóa công tác thư viện tỉnh Phú Yên

09/01/2003

 

35

Quyết định

871/2007/QĐ-UBND ngày 16/05/2007

Về việc phê duyệt đề án Quy hoạch karaoke, vũ trường tỉnh Phú Yên giai đoạn 2007-2015

16/5/2007

 

36

Quyết định

1378/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010

Về việc ban hành Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

25/9/2010

Hết hiệu lực một phần

37

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND ngày 06/1/2011

về việc sửa đổi một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

16/1/2011

 

38

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/8/2013

 

39

Chỉ thị

13/2002/CT-UB

ngày 11/06/2002

Về việc tăng cường công tác thư viện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

11/6/2002

 

IV. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

40

Quyết định

253/2010/QĐ-UBND ngày 25/02/2010

Quy định mức trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi tham gia dự án trồng rừng thay thế nương rẫy, thuộc dự án trồng rừng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Phú Yên

06/3/2010

 

41

Chỉ thị

12/2003/CT-UBND ngày 10/6/2003

Triển khai thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg của Thủ tường Chính phủ

10/6/2003

 

42

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND ngày 17/5/2006

Tăng cường quản lý bảo vệ rừng và kiểm tra truy quét các tổ chức, cá nhân phá rừng, đốt rừng, khai thác lâm sản trái phép

17/5/2006

 

V. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ

43

Nghị quyết

51/2005/NQ-HĐND ngày 21/12/2005

Về việc phê chuẩn tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/01/2006

Hết hiệu lực một phần

44

Nghị quyết

129/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009

Về việc đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên

19/7/2009

 

45

Nghị quyết

154/2010/NQ-HĐND ngày 15/4/2010

Về việc điều chỉnh bổ sung tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

25/4/2010

 

46

Nghị quyết

164/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 tỉnh Phú Yên

28/10/2010

 

47

Nghị quyết

82/2013/NQ-HĐND ngày 01/8/2013

Về Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

10/8/2013

 

48

Quyết định

711/2007/QĐ-UBND ngày 17/04/2007

Về việc ban hành Quy định thời gian giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

27/4/2007

 

49

Quyết định

1089/2006/QĐ-UBND 18/07/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1617/2005/QĐ-UBND ngày 22/7/2005 của UBND tỉnh Phú Yên

28/07/2006

 

50

Quyết định

1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007

Về việc ban hành quy định suất đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/10/2007

 

51

Quyết định

1902/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009

Về việc quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

23/10/2009

 

52

Quyết định

504/QĐ-UBND ngày 15/4/2010

về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 về Quy định một số cơ chế giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

25/4/2010

 

53

Quyết định

1657/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011

Về việc ban hành Quy định về giám sát, đánh giá đầu tư do tỉnh Phú Yên quản lý

22/10/2011

 

54

Quyết định

368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012

Về việc Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

22/10/2012

Hết hiệu lực một phần

55

Quyết định

1728/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

03/11/2012

 

56

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 22/1/2013

Về ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

07/2/2013

 

57

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013

Về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công tác kiểm tra doanh nghiệp sau cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

25/5/2013

 

58

Chỉ thị

41/2007/CT-UBND ngày 11/12/2007

Về việc tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005

21/12/2007

 

59

Chỉ thị

26/2011/CT-UBND ngày 21/11/2011

Về tổ chức thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP

01/12/2011

 

VI. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

60

Nghị quyết

160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

28/10/2010

 

61

Nghị quyết

72/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012

Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

23/12/2012

 

62

Quyết định

1439/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

19/8/2007

 

63

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013

Ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/10/2013

 

64

Quyết định

Số 41/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành quản lý đa dạng sinh học và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Yên

03/01/2014

 

65

Chỉ thị

18/2006/CT-UBND ngày 26/5/2006

Triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2005, đồng thời tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện cho đối tượng là các cơ quan quản lý và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh

06/6/2006

 

VII. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

66

Nghị quyết

148/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

Về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

26/7/2010

 

67

Quyết định

1229/2005/QĐ-UB ngày 06/7/2005

Quyết định về quản lý hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

16/7/2005

 

68

Quyết định

315/2006/QĐ-UBND ngày 16/2/2006

Quy định hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở tại đô thị; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; hạn mức công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình đối với thửa đất có nhà ở gắn liền với vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng nông nghiệp theo quy hoạch

16/02/2006

 

69

Quyết định

1479/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

07/10/2006

 

70

Quyết định

229/2006/QĐ-UBND ngày 08/2/2006

Về việc quy định mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

23/02/2006

 

71

Quyết định

1822/2008/QĐ-UBND ngày 07/11/2008

Về việc ban hành Đơn giá sản phẩm: đo đạc, lập bản đồ áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

17/11/2008

 

72

Quyết định

1823/2008/QĐ-UBND ngày 08/11/2008 của UBND Tỉnh

Về việc ban hành đơn giá sản phẩm: lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/11/2008

 

73

Quyết định

Số 1824/2008/QĐ-UBND ngày 07/11/2008

Về việc ban hành Đơn giá sản phẩm: đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

17/11/2008

 

74

Quyết định

1102/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010

Về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

19/8/2010

 

75

Quyết định

1103/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010

Về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

20/8/2010

 

76

Quyết định

1423/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010

Về việc ban hành quy định thời gian và việc phối hợp trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

03/10/2010

 

77

Quyết định

1755/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010

Về việc ban hành quy định về trình tự thủ tục, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

11/11/2010

 

78

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012

Về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/10/2012

 

79

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 16/5/2012

Về việc ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

26/5/2012

 

80

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

03/5/2013

 

81

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013

Về việc ban hành Quy định xử lý tồn tại đối với đất ở đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/8/2013

 

82

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

Về việc sửa đổi khoản 6, Điều 10 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND Tỉnh

26/9/2013

 

83

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013

Về việc ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/10/2013

 

84

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

01/01/2014

 

85

Chỉ thị

12/2004/CT-UB ngày 13/4/2004

Về triển khai thi hành Luật Đất đai

23/4/2004

 

86

Chỉ thị

10/2006/CT-UBND ngày 04/7/2006

Về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai

14/6/2006

 

87

Chỉ thị

16/2008/CT-UBND ngày 05/5/2008

Về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/5/2008

 

VIII. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

88

Nghị quyết

Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách

26/7/2010

Hết hiệu lực một phần

89

Nghị quyết

88/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2014

22/12/2013

 

90

Nghị quyết

102/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách

22/12/2013

 

IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

91

Quyết định

1333/2004/QĐ-UBND ngày 10/6/2004

Ban hành quy định tạm thời về trình tự và thủ tục xem xét hỗ trợ kinh phí khoa học công nghệ cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng tiến bộ KHCN, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh

 

 

92

Quyết định

243/2005/QĐ-UBND ngày 31/01/2005

Quy định về thẩm định công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh

 

 

93

Quyết định

244/2005/QĐ-UBND ngày 31/01/2005

Quy định về quản lý an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

 

94

Quyết định

1402/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007

Quy định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

01/7/2007

 

95

Quyết định

1975/2008/QĐ-UBND ngày 28/11/2008

Quy định về thực hiện và quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh tại tỉnh Phú Yên

28/11/2008

 

96

Quyết định

1476/2009/QĐ-UBND ngày 13/8/2009

Quy định tạm thời về hoạt động sáng kiến ở tỉnh Phú Yên

23/8/2009

 

97

Quyết định

1421/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2011

Về việc ban hành Quy định về đối tượng và mức hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng các hệ thống quản lý và công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

03/10/2011

 

98

Quyết định

1515/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011

Về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phối hợp giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên

03/10/2011

 

X. LĨNH VỰC Y TẾ

99

Nghị quyết

120/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

Về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

15/12/2008

 

100

Nghị quyết

59/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012

Về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh

24/9/2012

 

XI. LĨNH VỰC THUẾ

101

Quyết định

1572/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011

về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu về đất, hoạt động khoáng sản, xây dựng cơ bản và công tác quyết toán, ghi thu, ghi chi học phí, viện phí trên địa bàn tỉnh

10/10/2011

 

XII. LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

102

Quyết định

1805/2008/QĐ-UBND ngày 04/11/2008

Về việc quy định phạm vi các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm BTS loại 2 ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

04/11/2008

 

103

Quyết định

1144/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011

Về việc ban hành Quy định về quản lý hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hoạt động khai thác hải sản, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho người và tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên

05/8/2011

 

104

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên

02/2/2013

 

105

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

26/8/2013

 

106

Chỉ thị

23/2008/CT-UBND ngày 11/8/2008

Về việc tăng cường quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh

21/8/2008

 

107

Chỉ thị

13/2012/CT-UBND ngày 21/6/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

01/7/2012

 

XIII. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

108

Nghị quyết

118/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

 

 

109

Quyết định

1787/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Công bố danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Phú Yên đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

 

 

110

Quyết định

215/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010

Ban hành quy chế quản lý sử dụng chung cột điện trong phạm vi tỉnh Phú Yên

 

 

111

Quyết định

1196/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá điện trên địa bàn tỉnh

 

 

112

Quyết định

1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010

Ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp

 

Hết hiệu lực một phần

113

Quyết định

1711/2010/QĐ-UBND ngày 22/10/2010

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

 

114

Quyết định

833/2011/QĐ-UBND ngày 26/5/2011

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý giữa các sở, ban, ngành địa phương trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

 

115

Quyết định

1779/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011

Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh khai thác, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

 

116

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

 

 

117

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 12/4/2012

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên

 

 

118

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 25/9/2012

Ban hành quy chế xét phong tặng danh hiệu nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ

 

 

119

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

Ban hành quy định tạm thời về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm, đặc sản phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

 

120

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013

Ban hành quy định tiêu chuẩn và quy định về trình tự thủ tục công nhận chợ đạt chuẩn văn minh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

 

121

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

 

XIV. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

122

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND ngày 21/9/2011

Về việc giải quyết việc làm, giảm nghèo tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015

01/10/2011

 

XV. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

123

Nghị quyết

155/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010

Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

16/7/2010

 

XVI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

124

Nghị quyết

150/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

Về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh

01/8/2010

 

125

Nghị quyết

159/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Về Quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Yên và mức chi tiếp khách trong nước

08/10/2010

 

126

Nghị quyết

160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Về Quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

28/10/2010

Hết hiệu lực một phần

127

Nghị quyết

161/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

Về Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

28/10/2010

 

128

Nghị quyết

39/2011/NQ-HĐND ngày 16/11/2011

Quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp; mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí trông giữ xe đạp, xe máy, mô tô, ô tô, phí vệ sinh, phí chợ trên địa bàn tỉnh

26/11/2011

Hết hiệu lực một phần

129

Nghị quyết

40/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

Học phí tại các trường đại học; cao đẳng và trung cấp công lập đến năm học 2014-2015

26/12/2011

 

130

Nghị quyết

46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và các chế độ khác cho hoạt động thể dục thể thao do địa phương quản lý

22/7/2012

 

131

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012

Về việc sửa đổi một quy định về quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành kèm theo Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên

24/9/2012

 

132

Nghị quyết

77/2013/NQ-HĐND ngày 29/3/2013

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh

09/4/2013

 

133

Nghị quyết

83/2013/NQ-HĐND ngày 01/8/2013

Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống góa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn

11/8/2013

 

134

Nghị quyết

84/2013/NQ-HĐND ngày 01/8/2013

Bổ sung khoản 4 vào “Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến 2014-2015” ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

11/8/2013

 

135

Nghị quyết

93/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ,duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cấp giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cấp giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Phú Yên

22/12/2013

 

136

Nghị quyết

95/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc sửa đổi nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp, mức thu phí đăng ký giao dịch đảm bảo, phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo và phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô, phí vệ sinh và phí chợ trên địa bàn tỉnh

27/12/2013

 

137

Nghị quyết

96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Mức chi hỗ trợ khuyến khích thành lập Hợp tác xã và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng của HTX trên địa bàn tỉnh

22/12/2013

 

138

Quyết định

1146/2005/QĐ-UBND ngày 13/9/2005

Quy định mức chi công tác phổ cập giáo dục THCS áp dụng tại địa phương

13/9/2005

 

139

Quyết định

1366/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007

 

Về việc Quy định quản lý, sử dụng và mức hỗ trợ kinh phí từ NSNN cho các tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước

03/8/2007

 

140

Quyết định

1424/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

19/8/2007

 

141

Quyết định

1425/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

19/8/2007

 

142

Quyết định

1426/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

19/8/2007

 

143

Quyết định

1427/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

19/8/2007

 

144

Quyết định

1428/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

19/8/2007

 

145

Quyết định

1429/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép chứng nhận quyền sở hữu nhà

19/8/2007

Hết hiệu lực một phần

146

Quyết định

1430/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

19/8/2007

 

147

Quyết định

1432/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp biển số nhà

19/8/2007

 

148

Quyết định

1433/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng

19/8/2007

 

149

Quyết định

1434/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu lệ phí địa chính

19/8/2007

Hết hiệu lực một phần

150

Quyết định

1571/2007/QĐ-UBND ngày 28/8/2007

Về việc quy định mức chi trợ cấp cho cán bộ thuộc diện quy hoạch, cử đi học tập trung dài hạn ngoài tỉnh

07/9/2007

 

151

Quyết định

1146/2008/QĐ-UBND ngày 25/7/2008

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên

05/8/2008

 

152

Quyết định

2186/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe)

01/01/2009

 

153

Quyết định

2187/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

01/01/2009

 

154

Quyết định

2188/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh

01/01/2009

 

155

Quyết định

2189/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh

01/01/2009

 

156

Quyết định

125/2009/QĐ-UBND ngày 17/01/2009

Quy định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp dạy nghề của trường Cao đẳng nghề

17/01/2009

 

157

Quyết định

1103/2010/QĐ-UBND ngày 09/08/2010

Quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất QSDNỞ và tài sản khác gắn liền với đất

19/8/2010

 

158

Quyết định

1135/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

Ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh

01/8/2010

 

159

Quyết định

845/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

Mức dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề

11/6/2011

Hết hiệu lực một phần

160

Quyết định

751/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2011

Về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh

21/5/2011

 

161

Quyết định

2185/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011

Xác định giá để tính lệ phí trước bạ đối với tài sản đã qua sử dụng

01/01/2012

 

162

Quyết định

2186/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011

Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

01/01/2012

 

163

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012

 

Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp

15/01/2012

 

164

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 16/3/2012

Ban hành biểu giá dịch vụ xe ra vào bến áp dụng trên địa bàn tỉnh

 

 

165

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012

Quy định giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên áp dụng trên địa bàn tỉnh

30/9/2012

 

166

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012

Điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh

30/9/2012

 

167

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012

Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn thầu để mua sắm tài sản theo phân cấp tại quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

04/10/2012

 

168

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012

Quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra quyết định tịch thu

09/11/2012

 

169

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013

Ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh

04/01/2013

 

170

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013

Ban hành đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh

30/6/2013

 

171

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh

8/6/2013

 

172

Quyết định

1193/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013

 

Quyết định về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần thu phí dịch vụ nội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

22/7/2013

 

173

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013

 

Quyết định về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất

01/01/2014

 

Tổng số: 173 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 1989 - 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Quyết định

1479/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006

Ban hành danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/01/2014

2

Quyết định

1409/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007

Về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án thứ tư của Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 về bãi bỏ một số văn bản QPPL về lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

22/01/2014

3

Quyết định

1840/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007

Về việc quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 22/1/2014 về bãi bỏ một số văn bản QPPL về lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

22/1/2014

4

Quyết định

1139/2008/QĐ-UBND ngày 24/7/2008

Ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 22/1/2014 về bãi bỏ một số văn bản QPPL về lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

22/1/2014

5

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 12/08/2012

Ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

26/9/2013

6

Quyết định

1272/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011

Về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị thay thế bởi quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

26/9/2013

7

Quyết định

1273/2011/QĐ-UBND ngày 16/08/2011

Ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013

21/10/2013

8

Chỉ thị

37/2009/CT-UBND ngày 07/12/2009

Về việc tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 22/1/2014 về bãi bỏ một số văn bản QPPL về lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

22/1/2014

II. LĨNH VỰC THANH TRA

9

Quyết định

3147a/QĐ-UBND ngày 01/11/2004

Về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

Bị thay thế bởi Quyết định số 431/2009/QĐ-UBND ngày 19/3/2009

15/4/2009

III. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

10

Chỉ thị

05/2004/CT-UBND ngày 13/02/2004

Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2004

11

Chỉ thị

07/CT-UBND ngày 20/01/2005

Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2005

12

Chỉ thị

05/2006/CT-UBND ngày 11/12/2008

Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2006

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2006

13

Chỉ thị

06/2007/CT-UBND ngày 15/3/2007

Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2007

14

Chỉ thị

35/2008/CT-UBND ngày 11/12/2008

Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC bảo vệ Tết nguyên đán Kỷ Sửu và mùa khô hanh năm 2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2008

15

Chỉ thị

08/CT-UBND ngày 26/3/2009

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rằng năm 2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2009

16

Chỉ thị

04/CT-UBND ngày 05/3/2010

Tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2010

IV. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ

17

Quyết định

66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Được thay thế bởi Nghị quyết 164/2010/NQ-HĐND

28/10/2010

18

Quyết định

2385/2003/QĐ-UBND ngày 05/9/2003

Về việc quy định quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bởi Quyết định số 1617/2005/QĐ-UBND ngày 22/7/2005 của UBND tỉnh

01/8/2005

19

Quyết định

1617/2005/QĐ-UBND ngày 22/7/2005

Về việc Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế tại Quyết định số 1103/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh

29/6/2007

20

Quyết định

1089/2006/QĐ-UBND ngày 18/7/2006

Về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do Tỉnh Phú Yên quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1617/2005/QĐ-UBND ngày 22/7/2005 của UBND tỉnh

Được thay thế tại Quyết định số 1103/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh

29/6/2007

21

Quyết định

711/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007

Về việc ban hành Quy định thời gian giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND

07/02/2013

22

Quyết định

1103/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh

Về việc phân cấp ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bởi Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009

22/6/2009

23

Quyết định

1149/2007/QĐ-UBND ngày 03/7/2007

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bởi Quyết định số 168/2010/QĐ-UBND ngày 01/2/2010

11/02/2010

24

Quyết định

1431/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 04/1/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về việc bãi bỏ 1431/2007/QĐ-UBND

04/01/2013

25

Quyết định

2289/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007

Về việc ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu với các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bởi Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh

23/6/2009

26

Quyết định

1081/QĐ-UBND ngày 11/7/2008

Về việc phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một của liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp và thủ tục chứng nhận đầu tư tại tỉnh Phú Yên

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh

07/02/2013

27

Quyết định

627/QĐ-UBND ngày 17/4/2009

Về việc ban hành Quy định về trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ theo quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp và thủ tục chứng nhận đầu tư tại tỉnh Phú Yên

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh

07/02/2013

28

Quyết định

1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009

Về việc quy định phân cấp ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bởi Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh

28/3/2012

29

Quyết định

1553/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009

Về việc ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn và định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện các chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở hạ tầng, nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn từ 2009-2015

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND ngày 29/3/2013 của HĐND tỉnh

09/4/2013

30

Quyết định

168/2010/QĐ-UBND ngày 01/2/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý ban hành theo quyết định 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009

Được thay thế bởi Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh

28/3/2012

31

Quyết định

1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010

Về việc ban hành quy định về trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ theo cơ chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bởi Quyết định 02/2013/QĐ-UBND

7/2/2013

32

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND ngày 07/7/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2010

V. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

33

Quyết định

1852/2001/QĐ-UBND ngày 29/6/2001

Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

 

 

34

Quyết định

4337/2004/QĐ-UBND ngày

20/12/2004

Quy chế bảo vệ môi trường và vệ sinh môi trường đô thị tỉnh Phú Yên

 

 

35

Chỉ thị

09/CT-UB ngày 09/3/1998

Tăng cường kiểm tra và xử lý chất nổ, xung điện để khai thác thủy sản để bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 

 

36

Chỉ thị

18/CT-TU

ngày 07/10/1998

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

 

 

37

Chỉ thị

22/1999/CT-UB ngày 05/6/1999

Nghiêm cấm các cơ sở sản xuất sử dụng củi rừng tự nhiên làm chất đốt, khuyến khích chuyển sang sử dụng than đá và các dạng chất đốt khác thay cho than củi và than gỗ củi thay cho sản xuất công nghiệp và trong sản xuất của nhân dân

 

 

VI. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

38

Nghị quyết

149/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

Về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

 

 

39

Quyết định

4381/2004/QĐ-UB ngày 22/12/2004

Về ban hành Bảng giá đất năm 2005

Được thay thế bởi Quyết định số 2902/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005

10/1/2006

40

Quyết định

2098/2005/QĐ-UBND ngày 15/9/2005

Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

Được thay thế bởi Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010

26/3/2010

41

Quyết định

2902/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2006

Thay thế bởi Quyết định số 2138/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

9/1/2006

42

Quyết định

1001/2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006

Về đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn Tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 1882/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010

28/11/2010

43

Quyết định

2138/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2007

Được thay thế bởi Quyết định số 2553/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007

10/01/2008

44

Quyết định

472/2007/QĐ-UBND ngày 08/3/2007

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ bởi Quyết định số 1755/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010

11/11/2010

45

Quyết định

2553/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007

Về việc ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2008

Được thay thế bởi Quyết định số 2182/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008

04/01/2008

46

Quyết định

715/2008/QĐ-UBND ngày 29/4/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Được thay thế bởi Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010

26/3/2010

47

Quyết định

1384/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008

Về việc bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Được thay thế bởi Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010

26/3/2010

48

Quyết định

2182/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008

Về việc ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2009

Được thay thế bởi Quyết định số 2391/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009

08/12/2009

49

Quyết định

687/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009

Về việc quy định về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đất đối với loại đất ở, đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 16/5/2012

26/5/2012

50

Quyết định

2391/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009

Về việc ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2010

Được thay thế bởi Quyết định số 2215/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

10/01/2011

51

Quyết định

471/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010

Về việc quy định chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Từ ngày 02/10/2013, được thay thế bởi Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

03/5/2013

52

Quyết định

1747/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ

Từ ngày 02/10/2013, được thay thế bởi Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

03/5/2013

53

Quyết định

1882/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010

Về việc quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định Số 1858/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011

27/11/2011

54

Quyết định

2215/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Về việc ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2011

Từ ngày 01/01/2012, được thay thế bởi Quyết định số 2297/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

10/01/2012

55

Quyết định

1858/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011

Về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Từ ngày 5/10/2012, được thay thế bởi Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012

06/10/2012

56

Quyết định

2297/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2012

Từ ngày 01/01/2013, được thay thế bởi Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012

04/01/2013

57

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012

 

Về việc ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2013

Từ ngày 01/01/2014, được thay thế bởi Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

10/01/2013

58

Chỉ thị

28/2004/CT-UB ngày 24/10/2004

Về kiểm kê đất đai năm 2005

Hết hiệu lực quy định trong văn bản

31/12/2005

VII. LĨNH VỰC CÁN BỘ CÔNG CHỨC

59

Nghị quyết

167/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011

Hết thời gian có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2011

60

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND ngày 21/6/2011

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011

Hết thời gian có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2011

61

Nghị quyết

38/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

Nghị quyết về hỗ trợ thêm phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, khu phố và một số đối tượng khác ở cơ sở trong năm 2012

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh

22/12/2013

62

Nghị quyết

42/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012

Hết thời gian có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2012

63

Nghị quyết

61/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012

Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013

Hết thời gian có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2013

VIII. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

64

Quyết định

26/2004/QĐ-UBND ngày 06/1/2004

Về việc phê duyệt chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ KHCN và yêu cầu hoạt động KHCN của các sở, ban, ngành và cấp huyện thị

Bị thay thế bởi quyết định 1402/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007

01/7/2007

65

Quyết định

3068/2004/QĐ-UBND ngày 26/10/2004

Ban hành quy định về việc đăng ký, xác định danh mục, tuyển chọn, xây dựng, xét duyệt, nghiệm thu và quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh Phú Yên

Bị thay thế bởi Quyết định 1975/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008

21/11/2008

66

Quyết định

1085/2004/QĐ-UBND ngày 13/5/2004

Quy định về đối tượng và mức hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên được cấp các chứng nhận đạt chuẩn quốc tế về các hệ thống quản lý tiên tiến trên thế giới

Được bãi bỏ bởi quyết định số 1421/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2011

03/10/2011

XI. LĨNH VỰC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG

67

Quyết định

1530/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008

Về việc ban hành Quy định cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

26/8/2013

68

Quyết định

911/2009/QĐ-UBND ngày 22/5/2009

Về việc phân giao nhiệm vụ thẩm định các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử, truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 168/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010

11/02/2010

69

Chỉ thị

35/2006/CT-UBND ngày 18/12/2006

Tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện

Được bãi bỏ bởi Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND ngày 21/6/2012

01/7/2012

X. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

70

Quyết định

2289/QĐ-UB ngày 13/11/1998

 

Phê duyệt đơn giá kê khai đăng ký, thống kê lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

 

71

Quyết định

2653/2000/QĐ-UB ngày 16/10/2000

 

Ban hành bảng giá tối thiểu làm căn cứ để bán lâm sản qua xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh

 

 

72

Quyết định

1108/2002/QĐ-UB ngày 12/5/2002

 

Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

 

 

73

Quyết định

1007/2004/QĐ-UB ngày 05/5/2004

 

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

 

 

74

Quyết định

2195/2004/QĐ-UB ngày 18/10/2004

 

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và tỷ lệ (%) phần thu phí được để lại cho tổ chức thu phí

 

 

75

Quyết định

2963/2004/QĐ-UB ngày 18/10/2004

 

Cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh

 

 

76

Quyết định

22/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005

Quyết định về quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thay thế bởi Quyết định số 1007/2010/QĐ-UBND ngày 27/7/2010

27/7/2010

77

Quyết định

590/2005/QĐ-UBND ngày 19/4/2005

Về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị áp dụng tại địa phương

Thay thế bởi Quyết định số 1379/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007

13/8/2007

78

Quyết định

656/2005/QĐ-UB ngày 21/4/2005

 

Đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh

 

 

79

Quyết định

2078/2005/QĐ-UBND ngày 13/9/2005

Quy định mức thu học phí và lệ phí tuyển sinh áp dụng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ tại Quyết định 1001/QĐ-UBND ngày 25/6/2008

5/7/2008

80

Quyết định

2875/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005

Về việc Quy định các chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên và các chế độ khác phục vụ cho các hoạt động thể dục TT tại địa phương

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND

22/12/2007

81

Quyết định

2902/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005

Bảng giá các loại đất năm 2006

Hết thời gian có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2006

82

Quyết định

229/2006/QĐ-UBND ngày 08/02/2006

 

Quy định mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

 

 

83

Quyết định

230/2006/QĐ-UBND ngày 08/02/2006

Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh

 

 

84

Quyết định

1294/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006

Quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh

 

 

85

Quyết định

1295/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006

Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá, bến cá của ban quản lý cảng cá trực thuộc Sở Thủy sản tổ chức thu

 

 

86

Quyết định

2138/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Bảng giá các loại đất năm 2007

Hết thời gian có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2007

87

Quyết định

1379/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007

Về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương

Hết hiệu lực tại Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND

 

88

Quyết định

1400/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007

Quy định tạm thời mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn

Thay thế bởi Quyết định 2438/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

10/1/2010

89

Quyết định

1423/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước

Nghị quyết 92/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 đã sửa đổi bổ sung phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước kèm theo Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về quy định danh mục, mức thu, quản lý sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

27/12/2013

90

Quyết định

1431/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

Bãi bỏ bởi Quyết định 32/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1431/2007/QĐ-UBND

04/1/2013

91

Quyết định

1438/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

26/12/2011

92

Quyết định

1439/2007/QĐ-UBND ngày 19/8/2007

Quy định mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND

27/12/2013

93

Quyết định

364/2008/QĐ-UBND ngày 27/02/2008

Ban hành bảng giá lâm sản tối thiểu làm căn cứ để xử lý lâm sản tịch thu

Bãi bỏ bởi Quyết định số 1730/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009

28/9/2009

94

Quyết định

418/2008/QĐ-UBND ngày 11/3/2008

Về việc quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh và mức chi tiếp khách trong nước

Hết hiệu lực tại Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

28/10/2010

95

Quyết định

937/2008/QĐ-UBND ngày 10/6/2008

Quy định biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô

Hết hiệu lực tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 03/11/2010

03/11/2010

96

Quyết định

2438/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

Quy định tạm thời mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

8/1/2013

97

Quyết định

1007/2010/QĐ-UBND ngày 27/7/2010

Quyết định về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần thu phí dịch vụ nội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thay thế bởi Quyết định số 1193/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013

22/7/2013

98

Quyết định

1782/2010/QĐ-UBND ngày 06/11/2010

Ban hành bảng đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013

1/7/2013

99

Quyết định

1882/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010

Quy định đơn giá thuê đất

Thay thế bởi Quyết định 1858/2011/QĐ-UBND ngày 07/11/2011

17/11/2011

100

Quyết định

202/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

Ban hành biểu giá dịch vụ xe khách ra vào bến

Thay thế bởi Quyết định 05/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012

16/3/2012

101

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012

Quyết định về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất

Thay thế bởi Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013

01/1/2014

Tổng số: 101 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Nghị quyết

75/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 về việc ban hành danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Mục 4, 5, 8

Do Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

22/12/2013

2

Nghị quyết

139/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009 về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Sửa đổi nội dung mức trích để lại cho đơn vị thu lệ phí tại Điều 1

Nội dung mức trích để lại cho đơn vị thu lệ phí không phù hợp với quy định pháp luật

28/10/2010

3

Quyết định

1126/2008/QĐ-UBND ngày 19/7/2008 về việc miễn thu phí, lệ phí theo Chỉ thị 24/2007/CT-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Khoản 3 Điều 1

Do Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

22/12/2013

4

Quyết định

230/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Điểm a Khoản 4 Điều 1

 

28/10/2010

5

Quyết định

1691/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

- Tại gạch đầu dòng thứ 5 khoản 2 và gạch đầu dòng thứ 2 điểm a khoản 3 Điều 7 về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tại khoản 1 và khoản 3 Điều 8 về thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Các nội dung quy định trong quyết định không còn phù hợp với văn bản làm căn cứ pháp lý rà soát

20/10/2013

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

6

Quyết định

1378/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 về việc ban hành quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tại Khoản 3 Điều 3 và điểm b Khoản 3 Điều 11

Các nội dung quy định trong quyết định không còn phù hợp với văn bản làm căn cứ pháp lý rà soát

16/1/2011

III. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ

7

Nghị quyết

51/2005/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Khoản 1, 2 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 154/2010/NQ-HĐND

16/7/2010

8

Quyết định

368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 về việc quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Khoản 1, 2 Điều 7; khoản 8 Điều 2

Được sửa đổi bổ sung bởi quyết định 1728/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012

4/11/2012

IV. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

9

Nghị quyết

Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách.

Khoản 3 Mục 3; Khoản 4 Mục 4; Khoản 5 Mục 5; Khoản 6 Mục 6; khoản 7 Mục 7.

Được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

22/12/2013

V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

10

Quyết định

1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 ban hành quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp

 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 15

Sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013

21/11/2013

VI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

11

Nghị quyết

160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 về quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Điểm b, điểm c Khoản 1 Mục I; Tiết b điểm 2.2 Khoản 2 Mục I; khoản 1 Mục II.

Sửa đổi bổ sung bởi Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012

24/9/2012

12

Nghị Quyết

39/2011/NQ-HĐND ngày 16/11/2011 Quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp; mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí trông xe đạp, xe máy, mô tô, phí vệ sinh, phí chợ trên địa bàn tỉnh

Điểm 3 Mục V

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

27/12/2013

13

Quyết định

1429/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép chứng nhận quyền sở hữu nhà

Điểm a, điểm b Khoản 3 điều 1.

Bãi bỏ bởi Quyết định 1103/2010/QĐ-UBND ngày 9/8/2010

19/8/2010

14

Quyết định

1434/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 Quy định mức thu lệ phí địa chính

- Miễn thu mục II

- Bãi bỏ tiết 1 thuộc tiểu mục I,II,III Khoản 3 Điều 1.

- Miễn thu mục II bởi Quyết định 1126/2008/QĐ-UBND.

- Bãi bỏ tiết 1 thuộc tiểu mục I, II, III Khoản 3 Điều 1 bởi Quyết định 1103/2010/QĐ-UBND

- 01/01/2008

- 19/8/2010

15

Quyết định

1435/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch

- Miễn lệ phí hộ tịch

Miễn thu tại Quyết định 1126/2008/QĐ-UBND ngày 19/7/2008.

01/01/2008

Tổng số: 15 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 7/1989 - 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Nghị quyết

75/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007

Nghị quyết về việc ban hành danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung của Nghị quyết không còn phù hợp với quy định của Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014

 

HĐND tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản

Bãi bỏ một phần

Nội dung “Phí đấu giá” trong Danh mục, mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Nghị quyết đã không còn phù hợp với văn bản hiện hành và đã được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh

 

Đề nghị HĐND có văn bản bãi bỏ nội dung “Phí đấu giá” trong Danh mục, mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Nghị quyết

2

Nghị quyết

139/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009

Nghị quyết về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung không phù hợp với Nghị quyết 162/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

 

HĐND tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản

3

Nghị quyết

92/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Phú Yên về quy định danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung của Nghị quyết không còn phù hợp với quy định của Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014

 

HĐND tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản

4

Quyết định

1435/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung của Quyết định không còn phù hợp với quy định của Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014

 

UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung văn bản

5

Quyết định

1436/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu phí đấu giá

 

Bãi bỏ

Mức thu phí không còn phù hợp theo văn bản hiện hành (Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản). Hiện nay, được thực hiện theo Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012

 

UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ văn bản

6

Quyết định

1138/2008/QĐ-UBND ngày 24/7/2008

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hòa giải viên ở cơ sở

Bãi bỏ

Các nội dung quy định trong Quyết định không còn phù hợp với văn bản làm căn cứ pháp lý rà soát

 

UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ văn bản

7

Quyết định

124/2009/QĐ-UBND ngày 17/01/2009

Quyết định về việc quy định mức chi từ ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Các nội dung quy định trong quyết định không còn phù hợp với văn bản làm căn cứ pháp lý rà soát

 

UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ

8

Quyết định

230/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010

Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung không phù hợp với Nghị quyết 162/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010

 

UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung văn bản

9

Chỉ thị

28/2007/CT-UBND ngày 25/7/2007

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Sửa đổi, bổ sung

Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTP thay thế Thông tư 93/2001/TTLB-BTC-BTP ngày 21/11/2001

 

UBND tỉnh ban hành chỉ thị sửa đổi, bổ sung

10

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND ngày 05/03/2012

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ

Một số nội dung trong văn bản không còn phù hợp do triển khai thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ

 

UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ văn bản

II. LĨNH VỰC THANH TRA

11

Quyết định

431/2009/QĐ-UBND ngày 19/3/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức tiếp công dân của các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ

Các nội dung quy định trong quyết định không còn phù hợp với văn bản làm căn cứ pháp lý rà soát

 

UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ văn bản

12

Quyết định

928/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ

Các nội dung quy định trong quyết định không còn phù hợp với văn bản làm căn cứ pháp lý rà soát

 

UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ văn bản

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

13

Quyết định

871/2007/QĐ-UBND ngày 16/05/2007

Quyết định về việc phê duyệt đề án Quy hoạch karaoke, vũ trường tỉnh Phú Yên giai đoạn 2007-2015

Thay thế

Căn cứ ban hành là Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 bị thay thế bởi Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh ban hành quyết định mới để thay thế

14

Quyết định

1378/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực. (Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ văn bản

15

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND ngày 06/1/2011

Quyết định về việc sửa đổi một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực. (Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ văn bản

IV. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

16

Chỉ thị

12/2003/CT-UBND ngày 10/6/2003

Chỉ thị triển khai thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg của Thủ tường Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung

- Một số văn bản quy phạm pháp luật không còn hiệu lực;

- Một số quy định cụ thể của văn bản không còn phù hợp

Chi cục Kiểm lâm

UBND tỉnh ban hành chỉ thị sửa đổi, bổ sung

17

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND ngày 17/5/2006

Chỉ thị tăng cường quản lý bảo vệ rừng và kiểm tra truy quét các tổ chức, cá nhân phá rừng, đốt rừng, khai thác lâm sản trái phép

Sửa đổi, bổ sung

Một số văn bản đã hết hiệu lực

Chi cục Kiểm lâm

UBND tỉnh ban hành chỉ thị sửa đổi, bổ sung

V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

18

Nghị quyết

148/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

Nghị quyết về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Nội dung Quyết định không còn phù hợp với Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/11/2011

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính

UBND ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ văn bản

VI. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

19

Quyết định

1333/2004/QĐ-UBND ngày 10/6/2004

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về trình tự và thủ tục xem xét hỗ trợ kinh phí khoa học công nghệ cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng tiến bộ KHCN, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Các nội dung đã không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội

Sở Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ văn bản

20

Quyết định

1975/2008/QĐ-UBND ngày 28/11/2008

Quyết định về việc ban hành Quy định về thực hiện và quản lý đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh tại tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ

Các nội dung đã không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội

Sở Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ văn bản

VII. LĨNH VỰC THUẾ

21

Quyết định

1572/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu về đất, hoạt động khoáng sản, xây dựng cơ bản và công tác quyết toán, ghi thu, ghi chi học phí, viện phí trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Các nội dung quy định trong quyết định không còn phù hợp với văn bản làm căn cứ pháp lý rà soát

Cục Thuế

UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ văn bản

VIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

22

Quyết định

2186/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Quyết định về việc ban hành Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe)

Bãi bỏ

Nội dung của Quyết định đã được quy định tại Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/11/2011

Sở Tài chính

UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ văn bản

23

Quyết định

1102/2010/QĐ-UBND ngày 09/08/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm

Bãi bỏ

Nội dung của Quyết định đã được quy định tại Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/11/2011

Sở Tài chính

UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ văn bản

Tổng số: 23 văn bản

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 627/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 627/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/04/2014
Ngày hiệu lực 22/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 627/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 627/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 627/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Phú Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 627/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Phạm Đình Cự
Ngày ban hành 22/04/2014
Ngày hiệu lực 22/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 627/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Phú Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 627/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Phú Yên

  • 22/04/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/04/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực