Chỉ thị 35/CT-UBND

Chỉ thị 35/CT-UBND năm 2008 về tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu và mùa hanh khô năm 2009 do tỉnh Phú Yên ban hành

Chỉ thị 35/CT-UBND 2008 bảo đảm an toàn phòng chữa cháy Tết nguyên đán mùa khô hanh 2009 Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 627/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 22/04/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 35/CT-UBND 2008 bảo đảm an toàn phòng chữa cháy Tết nguyên đán mùa khô hanh 2009 Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/CT-UBND

Tuy Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, BẢO VỆ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ SỬU VÀ MÙA HANH KHÔ NĂM 2009

Năm 2008, tình hình cháy trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn còn diễn biến phức tạp, toàn tỉnh xảy ra 25 vụ cháy (doanh nghiệp 5 vụ, khu vực dân cư 20 vụ), tuy chưa thiệt hại về người song đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Đáng chú ý xảy ra một số vụ cháy rừng phòng hộ, rừng bạch đàn, gây thiệt hại trên 120ha rừng. Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu và mùa hanh khô năm 2009; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Giám đốc các doanh nghiệp (kể cả các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nội dung Luật Phòng cháy, chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy, nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết về công tác phòng cháy, chữa cháy và ý thức trách nhiệm trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 406/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 1746/CĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo.

- Xác định rõ công tác phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm chung của toàn xã hội; mọi hoạt động phòng cháy, chữa cháy trước hết phải được giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ. Hàng năm phải dành một khoản kinh phí nhất định để đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy; có kế hoạch phòng chống cháy, nổ cụ thể để triển khai thực hiện trong phạm vi các đơn vị, địa bàn, cơ sở mình quản lý; thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất đối với công tác phòng chống cháy, nổ theo quy định. Đối với các dự án, công trình hay hạng mục công trình (gọi tắt là công trình) khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải có thiết kế về phòng cháy, chữa cháy do cơ quan có đủ năng lực thiết kế và được thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy trước khi thi công; đồng thời phải được nghiệm thu đảm bảo đủ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa công trình vào hoạt động.

- Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm, thiếu sót; thường xuyên tuần tra canh gác, rà soát bổ sung phương án, dụng cụ, phương tiện chữa cháy, củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ và tổ chức thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy để chủ động trong các hoạt động chữa cháy. Trước mắt cần triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.

2. Công an tỉnh, chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tiến hành tổng kiểm tra toàn diện các mặt công tác về phòng chống cháy, nổ; cần tập trung vào các địa bàn, cơ sở như: các khu công nghiệp, điểm tiểu thủ công nghiệp; chợ, trung tâm thương mại; các điểm kinh doanh xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng; các khu dân cư tập trung và các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ khác. Quá trình kiểm tra cần đánh giá đúng thực chất về việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh Phú Yên, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Báo Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật Phòng cháy, chữa cháy, những kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, tình hình, kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy đến mọi người dân để họ nắm thực hiện đúng quy định.

4. Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị thiết kế, thi công và cấp phép xây dựng thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn, quy định và chế độ thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy. Chỉ duyệt thiết kế và cấp phép xây dựng khi công trình đã được cơ quan phòng cháy, chữa cháy chấp thuận về thiết kế và thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

5. Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy chợ, trung tâm thương mại, siêu thị thuộc phạm vi địa bàn quản lý. Đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện theo Nghị định 08/CP của Chính phủ như: khách sạn, các cơ sở cho thuê lưu trú, cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng… chỉ được cấp giấy phép kinh doanh khi các cơ sở này thực hiện đầy đủ các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy và có chứng nhận, xác nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy của cơ quan chuyên môn.

6. Ban quản lý các Khu kinh tế Phú Yên, các điểm tiểu thủ công nghiệp thuộc dự án phê duyệt của huyện và thành phố trong phạm vi trách nhiệm của mình, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và đang hoạt động thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy; đặc biệt là công tác thiết kế, thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy và nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hàng năm cân đối ngân sách để đề xuất một khoản kinh phí nhất định đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa các phương tiện phòng cháy, chữa cháy của tỉnh.

8. Chi cục Kiểm lâm chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; điều tra, kết luận và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để hướng dẫn thực hiện. Giao Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình, kết quả thực hiện và tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu35/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực11/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 35/CT-UBND 2008 bảo đảm an toàn phòng chữa cháy Tết nguyên đán mùa khô hanh 2009 Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 35/CT-UBND 2008 bảo đảm an toàn phòng chữa cháy Tết nguyên đán mùa khô hanh 2009 Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu35/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Ngọc Chi
        Ngày ban hành11/12/2008
        Ngày hiệu lực11/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 35/CT-UBND 2008 bảo đảm an toàn phòng chữa cháy Tết nguyên đán mùa khô hanh 2009 Phú Yên

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 35/CT-UBND 2008 bảo đảm an toàn phòng chữa cháy Tết nguyên đán mùa khô hanh 2009 Phú Yên