Quyết định 911/2009/QĐ-UBND

Quyết định 911/2009/QĐ-UBND về phân giao nhiệm vụ thẩm định đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử, truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Quyết định 911/2009/QĐ-UBND phân giao nhiệm vụ thẩm định đầu tư các chương trình, dự án lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin đã được thay thế bởi Quyết định 168/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp, ủy quyền và được áp dụng kể từ ngày 11/02/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 911/2009/QĐ-UBND phân giao nhiệm vụ thẩm định đầu tư các chương trình, dự án lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 911/2009/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 22 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN GIAO NHIỆM VỤ THẨM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 55/TTr-SXD ngày 28 tháng 4 năm 2009) và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (tại Tờ trình số 104/TTr-STTTT ngày 10 tháng 3 năm 2009),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ thẩm định đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử, truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Xây dựng cho Sở Thông tin và Truyền thông, với các nội dung như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định các chương trình, dự án đầu tư không có xây dựng công trình liên quan đến lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử, truyền thông trừ các dự án có quy định riêng của cấp có thẩm quyền.

2. Đối với các dự án đầu tư có xây dựng công trình liên quan đến lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử, truyền thông thì thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ và Điều 2 của Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Kim Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 911/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 911/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/05/2009
Ngày hiệu lực 01/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/04/2014
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 911/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 911/2009/QĐ-UBND phân giao nhiệm vụ thẩm định đầu tư các chương trình, dự án lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 911/2009/QĐ-UBND phân giao nhiệm vụ thẩm định đầu tư các chương trình, dự án lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 911/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Lê Kim Anh
Ngày ban hành 22/05/2009
Ngày hiệu lực 01/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/04/2014
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 911/2009/QĐ-UBND phân giao nhiệm vụ thẩm định đầu tư các chương trình, dự án lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin

Lịch sử hiệu lực Quyết định 911/2009/QĐ-UBND phân giao nhiệm vụ thẩm định đầu tư các chương trình, dự án lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin