Quyết định 1969/QĐ-UBND

Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng và nội vụ do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành tính đến hết ngày 30/6/2018

Nội dung toàn văn Quyết định 1969/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm pháp luật đầu tư nội vụ môi trường Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1969/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC CÁC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ NỘI VỤ DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng và nội vụ do HĐND, UBND tỉnh ban hành tính đến hết ngày 30/6/2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng và nội vụ do HĐND, UBND tỉnh ban hành tính đến hết ngày 30/6/2018.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng và nội vụ do HĐND, UBND tỉnh ban hành tính đến hết ngày 30/6/2018.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng và nội vụ do HĐND, UBND tỉnh ban hành tính đến hết ngày 30/6/2018.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng và nội vụ do HĐND, UBND tỉnh ban hành tính đến hết ngày 30/6/2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh-Trần Hữu Thế;
- Sở Tư pháp;
- PCVP UBND tỉnh (Th);
- Trung tâm Thông tin và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NCT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC CÁC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ NỘI VỤ DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1969 /QĐ-UBND ngày 15 /10 /2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

I.1. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

01

Nghị quyết

- Số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/12/2005;

- Về việc phê chuẩn tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Khoản 1, 2 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 154/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

26/7/2010

02

Nghị quyết

- Số 139/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015;

- Ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Khoản 2, Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

I.2. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

01

Quyết định

- Số 05/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013;

- Ban hành Quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 80, Điều 81 và Điều 82.

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 7/8/2015 ban hành Quy định đấu nối hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.

17/8/2015

Chương VI

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/7/2016

I.3. LĨNH VỰC NỘI VỤ

01

Nghị quyết

- Số 152/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

- Về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách

Khoản 3 Mục 3; Khoản 4 Mục 4; Khoản 5 Mục 5; Khoản 6 Mục 6; khoản 7 Mục 7

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND , ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

22/12/2013

02

Nghị quyết

- Số 51/2012/NQ-HĐND , ngày 14/9/2012

- Về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức

Khoản 1, mục I, phần A; tiết 2, điểm a, khoản 2, mục II, phần A; tiết 3, điểm a, khoản 2, mục II, phần A; tiết 5, điểm a, khoản 2, mục II, phần A; tiết 1, điểm b, khoản 2, mục II, phần A; khoản 2, mục III, phần A; điểm c, khoản 1, mục I, phần B

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND , ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức

22/12/2014

03

Quyết định

- Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 18/04/2013

- Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1; Điều 2; Khoản 1 Điều 4

- Bãi bỏ Khoản 3 Điều 7

 

Bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 25/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Phú Yên

25/8/2014

04

Quyết định

- Số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014

- Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút.

- Khoản 1, Điều 1; Điểm a Khoản 1, Điều 2; điểm c Khoản 1, Điều 2; Tiết 3, Điểm a, Khoản 2, Điều 2; Tiết 3, Điểm b, Khoản 2, Điều 2; Khoản 1, Điều 4; Chương I

 - Điểm c, Khoản 1, Điều 8; Tiết 1, Điểm e, Khoản 2 Điều 8; Tiết 3, Điểm e, Khoản 2 Điều 8; Tiết 2, Điều 11 Chương II

Được sửa đổi bởi Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút

27/4/2015

05

Quyết định

- Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

- Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh lãnh đạo quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Phú Yên

- Gạch đầu dòng thứ 2 và thứ 3 của Điểm a, Khoản 2, Điều 8.

- Điểm c, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5, Điều 25.

- Khoản 2, Khoản 5, Khoản 9, Điều 26.

- Khoản 2, Khoản 3, Khoản 7, Điều 27.

- Khoản 6, Khoản 7, Điều 28.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 5/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh lãnh đạo quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Phú Yên

15/5/2015

I.4. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

01

 

Quyết định

 

- Số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

- Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015 - 2019)

 

Sửa đổi khoản 3, 4, 5, 6 mục I, phần B

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND 01/4/2016 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015 - 2019)

15/4/2016

Điều chỉnh giá đất ở nông thôn tuyến Quốc lộ 29 đoạn qua địa phận xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa tại Mục VI Phụ lục 2

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh Về việc Điều chỉnh giá đất ở nông thôn tuyến Quốc lộ 29 tại Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh

04/6/2016

Điều chỉnh, bổ sung Điểm 50 Phần A Mục I của Phụ lục 1

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 Về việc Điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

08/8/2016

- Giá đất đường Lê Lợi, thị xã Sông Cầu

- Giá đất Dự án Khu dân cư đường nội thị dọc bờ biển thị xã Sông Cầu

Sửa đổi bởi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 về việc Điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh

24/8/2016

Điều chỉnh Điểm 1, Mục III, Phụ lục 4 của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

24/02/2017

Sửa đổi đoạn đường và giá đất của đường Quốc lộ 25, xã Hòa An, của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

10/6/2017

Sửa đổi, bổ sung Điểm 4.3, Khoản 4, Mục I, Phụ lục 2 Bảng giá đất ở tại nông thôn 5 năm (2015-2019)

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên

25/9/2017

Sửa đổi Khoản 1; Khoản 3; Khoản 9 Phần C của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

Được sửa đổi bởi Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên

16/12/2017

02

Quyết định

- Số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

- Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Điều 4; khoản 2, khoản 3 Điều 28

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên

09/9/2016

03

Quyết định

- Số 58/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

- Ban hành Quy định phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất mà không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Khoản 3, Điều 16

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ khoản 3 Điều 16 Quy định phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất mà không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

07/12/2017

04

Quyết định

- Số 41/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015

- Bổ sung giá đất ở tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa và xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019)

Giá đất tại đường quốc lộ số 29, xã Hòa Tân Tây, Huyện Tây Hòa

Sửa đổi bởi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 về việc Điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh

04/9/2016

05

Quyết định

- Số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

- Về việc Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên

- Điểm b Khoản 4 Điều 3;

- Điểm e Khoản 2 Điều 5 ;

- Tiêu đề Điều 6;

- Khoản 1 Điều 11 ;

- Điểm b Khoản 2 Mục I của Mẫu số 02;

- Một số nội dung của Mẫu số 06.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết trình tự thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 

25/6/2018

Tổng số (I): 13 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: không có

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC CÁC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ NỘI VỤ DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1969 /QĐ-UBND ngày 15 /10 /2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I.1. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

01

Nghị quyết

Số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Được thay thế bằng Nghị quyết 164/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND tỉnh về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 tỉnh Phú Yên

28/10/2010

02

Quyết định

Số 1431/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 04/1/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về việc bãi bỏ 1431/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

04/01/2013

03

Quyết định

Số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007

Ban hành quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

04

Quyết định

Số 2289/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007

Về việc ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu với các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

23/6/2009

05

Quyết định

Số 1291/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010

Ban hành quy định về trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ theo cơ chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bởi Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

7/2/2013

06

Quyết định

Số 02/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh

01/11/2017

07

Quyết định

Số 11/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công tác kiểm tra doanh nghiệp sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 3/11/2015 ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

13/11/2015

08

Chỉ thị

Số 09/2010/CT-UBND ngày 07/7/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2010

I.2. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

01

Quyết định

Số 2385/2003/QĐ-UBND ngày 05/9/2003

Về việc quy định quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 1617/2005/QĐ-UBND ngày 22/7/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/8/2005

02

Quyết định

Số 1617/2005/QĐ-UBND ngày 22/7/2005

Về việc Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 1103/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

29/6/2007

03

Quyết định

Số 1011/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị

23/5/2011

04

Quyết định

Số 1012/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006

Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị

23/5/2011

05

Quyết định

Số 1013/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006

Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị

23/5/2011

06

Quyết định

Số 1014/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006

Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị

23/5/2011

07

Quyết định

Số 1089/2006/QĐ-UBND ngày 18/7/2006

Về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do Tỉnh Phú Yên quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1617/2005/QĐ-UBND ngày 22/7/2005 của UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 1103/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

29/6/2007

08

Quyết định

Số 184/2007/QĐ-UBND ngày 26/01/2007

Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Phú yên

 Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị

23/5/2011

09

Quyết định

Số 185/2007/QĐ-UBND ngày 26/01/2007

Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Phú Yên

 Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị

23/5/2011

10

Quyết định

Số 1103/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007

Về việc phân cấp ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

22/6/2009

11

Quyết định

Số 1149/2007/QĐ-UBND ngày 03/7/2007

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 168/2010/QĐ-UBND ngày 01/2/2010 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành theo Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

11/02/2010

12

Quyết định

Số 1818/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007

Quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị

16/3/2013

13

Quyết định

Số 323/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1011/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị

23/5/2011

14

Quyết định

Số 324/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1012/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng tỉnh Phú Yên”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị

23/5/2011

15

Quyết định

Số 325/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1013/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt tỉnh Phú Yên”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị

23/5/2011

16

Quyết định

Số 326/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1014/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Phú Yên”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị

23/5/2011

17

Quyết định

Số 911/2009/QĐ-UBND ngày 22/5/2009

Về việc phân giao nhiệm vụ thẩm định các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử, truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 168/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành theo Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

11/02/2010

18

Quyết định

Số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009

Về việc quy định phân cấp ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

28/3/2012

19

Quyết định

Số 168/2010/QĐ-UBND ngày 01/2/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý ban hành theo quyết định 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009

Được thay thế bằng Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

28/3/2012

20

Quyết định

Số 1153/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011

Ban hành đơn giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/01/2015

21

Quyết định

Số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012

Ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

22

Quyết định

Số 1728/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

23

Quyết định

Số 37/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

25/3/2015

24

Quyết định

Số 38/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

 

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

25

Quyết định

Số 40/2013//QĐ-UB ngày 17/12/2013

Về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn Tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất

Được thay thế bằng Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất

01/9/2016

26

Quyết định

Số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng nhà tạm ở riêng lẻ

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng; Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/5/2017

27

Quyết định

Số 30/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014

Ban hành Quy định bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

28

Quyết định

Số 40/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành ban hành kèm theo Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

01/3/2016

29

Quyết định

Số 50/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa

19/9/2016

30

Quyết định

Số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

07/7/2017

31

Quyết định

Số 28/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015

Ban hành Quy định đấu nối hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Tuy Hòa

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/7/2016

32

Quyết định

Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016

Ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

28/02/2018

33

Quyết định

Số 24/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016

Về việc sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 12 của Quy định phân cấp, ủy quyền và phần giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng; Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/5/2017

34

Quyết định

Số 79/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

28/02/2018

35

Chỉ thị

32/2012/CT-UBND ngày 21/12/2012

Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND ngày 14/4/2014 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên

29/4/2014

I.3. LĨNH VỰC NỘI VỤ

01

Nghị quyết

Số 38/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

Về hỗ trợ thêm phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, khu phố và một số đối tượng khác ở cơ sở trong năm 2012

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND , ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

22/12/2013

02

Quyết định

Số 569/2001/QĐ-UB ngày 15/3/2001

Ban hành chính sách đào tạo, tuyển dụng cán bộ sau đại học

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 ban hành Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút

10/4/2014

03

Quyết định

Số 667/2006/QĐ-UBND ngày 04/5/2006

Về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 ban hành quy định tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần

10/6/2015

04

Quyết định

Số 372/2008/QĐ-UBND ngày 01/3/2008

Kế hoạch đào tạo và chính sách hỗ trợ để phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên đến năm 2015

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 ban hành Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút

10/4/2014

05

Quyết định

Số 1877/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008

Quy định về chính sách thu hút, sử dụng trí thức của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 ban hành Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút

10/4/2014

06

Quyết định

Số 1755/2009/QĐ-UBND ngày 22/09/2009

Ban hành Đề án “Một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở 03 huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân của tỉnh Phú Yên” giai đoạn 2010-2015.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

07

Quyết định

Số 197/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

06/4/2015

08

Quyết định

Số 1062/2011/QĐ-UBND ngày 05/7/2011

Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn Tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 197/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

06/4/2015

09

Quyết định

Số 09/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012

Ban hành Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành chính

02/6/2016

10

Quyết định

Số 14/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012

Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 9/10/2015 ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Phú Yên

19/10/2015

11

Quyết định

Số 20/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành chính

02/6/2016

12

Quyết định

Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013

Ban hành Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Phú Yên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành chính

02/6/2016

13

Quyết định

Số 28/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

Về việc Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/02/2018

14

Quyết định

Số 23/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014

Ban hành Quy định về trách nhiệm, cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nếu gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/4/2017

15

Quyết định

Số 39/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014

 Ban hành Quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Phú Yên

01/11/2015

16

Quyết định

số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

18/5/2018

I.4. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

01

Quyết định

Số 4381/2004/QĐ-UB ngày 22/12/2004

Ban hành Bảng giá đất năm 2005

Được thay thế bằng Quyết định số 2902/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2006

10/1/2006

02

Quyết định

Số 2098/2005/QĐ-UBND ngày 15/9/2005

Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

Được thay thế bằng Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

26/3/2010

03

Quyết định

Số 2902/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005

Ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2006

Được thay thế bằng Quyết định số 2138/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007

09/01/2006

04

Quyết định

Số 315/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006

Quy định hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở tại đô thị; hạn mức công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình đối với thửa đất có nhà ở gắn liền với vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng nông nghiệp theo quy hoạch

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng cho mỗi hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/10/2014

05

Quyết định

Số 1001/2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006

Về đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 1882/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND tỉnh quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh

28/11/2010

06

Quyết định

Số 2138/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007

Được thay thế bằng Quyết định số 2553/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008

10/01/2008

07

Quyết định

Số 472/2007/QĐ-UBND ngày 08/3/2007

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ các Điều 6, 13, 14, 15, 22 và 33 tại Quyết định số 1755/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

11/11/2010

Bị thay thế bởi Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 7/11/2014 về việc ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/11/2014

08

Quyết định

Số 2553/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007

Ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008

Được thay thế bằng Quyết định số 2182/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009

04/01/2008

09

Quyết định

Số 715/2008/QĐ-UBND ngày 29/4/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Được thay thế bằng Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

26/3/2010

10

Quyết định

Số 1384/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008

Về việc bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Được thay thế bằng Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

26/3/2010

11

Quyết định

Số 2182/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008

Ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009

Được thay thế bằng Quyết định số 2391/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2010

08/12/2009

12

Quyết định

Số 687/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009

Về việc quy định về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đất đối với loại đất ở, đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

26/5/2012

13

Quyết định

Số 2391/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009

Ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2010

Được thay thế bằng Quyết định số 2215/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011

10/01/2011

14

Quyết định

Số 471/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010

Về việc quy định chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

03/5/2013

15

Quyết định

Số 1423/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010

Quy định thời gian và việc phối hợp trong thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 về việc ban hành Quy định thời gian và trình tự phối hợp thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/10/2014

16

Quyết định

Số 1747/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

03/5/2013

17

Quyết định

Số 1755/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

Bị thay thế bằng Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 7/11/2014 về việc ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/11/2014

 

18

Quyết định

Số 1882/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010

Về việc quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định Số 1858/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của UBND tỉnh quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

27/11/2011

19

Quyết định

Số 2215/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011

Được thay thế bằng Quyết định số 2297/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012

10/01/2012

20

Quyết định

Số 1858/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011

Về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh

06/10/2012

21

Quyết định

Số 2218/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011

Ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

5/10/2014

22

Quyết định

Số 2297/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013

04/01/2013

23

Quyết định

Số 11/2012/QĐ-UBND ngày 16/05/2012

Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 6/11/2014 về việc ban hành Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/11/2014

24

Quyết định

Số 33/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012

 

Ban hành bảng giá các loại đất loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

10/01/2014

25

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

Được thay thế bằng Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 về việc quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/01/2015

26

Quyết định

Số 27/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

Về sửa đổi khoản 6, Điều 10 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/01/2015

27

Quyết định

Số 33/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013

Về việc điều chỉnh và bổ sung giá đất tại một số đường, đoạn đường, khu tái định cư vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

10/01/2014

28

Quyết định

Số 42/2013/QĐ-UBND

 Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

09/01/2015

29

Quyết định

Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 6/5/2014

 Về việc bổ sung giá đất tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

 Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

09/01/2015

30

Quyết định

Số 17/2014/QĐ-UBND ngày 5/6/2014

Về việc bổ sung giá đất Khu tái định cư Đồng Gia Điền tại xã An Hòa, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

09/01/2015

31

Quyết định

Số 19/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014

Về việc bổ sung giá đất Khu tái định cư khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh và khu tái định cư đồng Cây Dông, thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

09/01/2015

32

Quyết định

Số 20/2014/QĐ-UBND ngày 8/7/2014

Về việc bổ sung giá đất 05 Khu tái định cư: Đồng Đèo, thôn Cần Lương và đồng Cây Khế, thôn Bình Chính, xã An Dân; Gò Giam và Gò Điều, thôn Phú Tân 2, xã An Cư; đồng Cây Gạo, thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019).

09/01/2015

33

Quyết định

Số 27/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014

Về việc bổ sung giá đất 07 Khu tái định tại các xã và phường trên địa bàn thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019).

09/01/2015

34

Quyết định

Số 37/2014/QD-UBND ngày 10/10/2014

 Về việc điều chỉnh giá và tên gọi của các khu đất trên địa bàn huyện Tuy An đã được bổ sung trong Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019).

09/01/2015

35

Quyết định

Số 41/2014/QĐ-UBND ngày 3/11/2014

Về việc bổ sung giá đất điểm dân cư Phú Hiệp 3 tại thị trấn Hòa Hiệp Trung và Khu dân cư số 5 (dọc Quốc lộ 1) tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019).

09/01/2015

36

Quyết định

số 47/2017/QĐ-UBND ngày 27/10/2017

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

28/5/2018

37

Chỉ thị

28/2004/CT-UBND ngày 24/10/2004

Về kiểm kê đất đai năm 2005

Hết hiệu lực quy định trong văn bản

31/12/2005

Tổng số (I): 96 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: không có

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC B

AN HÀNH MỚI THUỘC CÁC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ NỘI VỤ DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2018
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1969 /QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

01

Nghị quyết

Số 28/2011/NQ-HĐND ngày 21/9/2011

Về việc Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thay thế

Mức phụ cấp không còn phù hợp với tình hình thực tế

Sở Nội vụ

Đang tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành

02

Nghị quyết

Số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012

 

Về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức

Thay thế

Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp của tỉnh vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, nhiều nội dung trong chính sách chưa được cập nhật, điều chỉnh và không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay

Sở Nội vụ

Đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng trình HĐND tỉnhban hành

03

Nghị quyết

Số 130/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức

04

Quyết định

Số 22/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013

Ban hành quy định xử lý tồn tại đối với đất ở đã sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ

Các căn cứ xây dựng Quyết định số 22/2013/UBND đã bị thay thế bởi các quy định hiện hành

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV/2018

05

Quyết định

Số 32/2013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013

Ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thay thế

Các căn cứ xây dựng Quyết định số 32/2013/UBND đã bị thay thế bởi các quy định hiện hành

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đang trình UBND tỉnh để ban hành quyết định

06

Quyết định

Số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014

 

Ban hành quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút

Sửa đổi, bổ sung

Đang trong quá trình hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công

Sở Nội vụ

Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung

07

Quyết định

Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

 

Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh lãnh đạo quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu

Thay thế

Sau một thời gian triển khai thực hiện, một số nội dung của quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương được cập nhật đầy đủ và bộc lộ một số hạn chế trong công tác quản lý

Sở Nội vụ

Quý IV/2018

08

Quyết định

Số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014

Ban hành đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thay thế

Để phù hợp quy định tại Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đang trình UBND tỉnh để ban hành quyết định

09

Quyết định

Số 34/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014

Ban hành Quy định thời gian và trình tự phối hợp thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thay thế

Một số nội dung của Quyết định 34/2014/QĐ-UBND không còn phù hợp pháp luật hiện hành

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đang trình UBND tỉnh ban hành văn bản thay thế

10

Quyết định

Số 38/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014

Ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng cho mỗi hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Sửa đổi, bổ sung

Để phù hợp quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và tình hình thực tế tại địa phương

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đang trình UBND tỉnh để ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung

11

Quyết định

Số 42/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014

Ban hành Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Sửa đổi, bổ sung

Để phù hợp quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP , Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT và tình hình thực tế tại địa phương

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đang trình UBND tỉnh để ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

12

Quyết định

Số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014

Về việc Ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thay thế

Để phù hợp với các nội dung được quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP , Nghị định 47/2017/NĐ-CP , Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV/2018

13

Quyết định

Số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thay thế

Để phù hợp với các nội dung được quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP , Nghị định 47/2017/NĐ-CP , Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV/2018

14

Quyết định

Số 58/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định phối hợp với Chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất mà không thuộc trường hợpNhà nước phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thay thế

Để phù hợp với các nội dung được quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP , Nghị định 47/2017/NĐ-CP , Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV/2018

15

Quyết định

Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015

Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường

Thay thế

Để phù hợp Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đang trình UBND tỉnh để ban hành quyết định

16

Quyết định

Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015

Sửa đổi, bổ sung quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút

Sửa đổi, bổ sung

Đang trong quá trình hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công

Sở Nội vụ

Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung

17

Quyết định

Số 14/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh lãnh đạo quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Phú Yên

Thay thế

Sau một thời gian triển khai thực hiện, một số nội dung của quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương được cập nhật đầy đủ và bộc lộ một số hạn chế trong công tác quản lý

Sở Nội vụ

Quý IV/2018

18

Quyết định

Số 34/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên, thực hiện một số việc liên quan chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai

Thay thế

Một số nội dung của Quyết định 34/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản thay thế

19

Quyết định

 

Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016

Về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung không phù hợp với quy định pháp luật

Sở Nội vụ

Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung

20

Quyết định

Số 50/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016

Ban hành đơn giá sản phẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thay thế

Để phù hợp với các nội dung được quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trườngvà tình hình thực tế tại địa phương

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV/2018

Tổng số: 20 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC CÁC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ NỘI VỤ DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1969 /QĐ-UBND ngày 15 /10 /2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

01

Nghị quyết

Số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/12/2005

Về việc phê chuẩn tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/01/2006

Hết hiệu lực 1 phần

02

Nghị quyết

Số 154/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

Về điều chỉnh, bổ sung tiêu chí xác định các dự án lớn,dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

26/7/2010

 

03

Nghị quyết

Số 139/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015

Ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên

11/7/2015

Hết hiệu lực 1 phần

04

Nghị quyết

Số 02/2017/NQ-HĐNDngày 19/7/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của Ngân sách địa phương thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/8/2017

 

05

Nghị quyết

Số 21/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

 

06

Quyết định

Số 46/2015/QĐ-UBNDngày 03/11/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

13/11/2015

 

07

Quyết định

Số 56/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

20/10/2016

 

08

Quyết định

Số 80/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước do tỉn Phú Yên quản lý

09/01/2017

 

09

Quyết định

Số 42/2017/QĐ-UBNDngày 12/10/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh

01/11/2017

 

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

01

Nghị quyết

Số 98/2013/NQ-HĐND , ngày 12/12/2013

Đề án Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

 

22/12/2013

 

02

Quyết định

Số 05/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013

Quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

16/3/2013

Hết hiệu lực 1 phần

03

Quyết định

Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013

Ban hành Quy định về cơ chế đầu tư xây dựng thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

30/5/2013

 

04

Quyết định

Số 36/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

Ban hành Quy định phân giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/12/2013

 

05

Quyết định

Số 18/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014

Ban hành Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

23/6/2014

 

06

Quyết định

Số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Ban hành đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

01/01/2015

 

07

Quyết định

Số 38/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015

Ban hành bổ sung đơn giá Nhà và công trình gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

05/10/2015

 

08

Quyết định

Số 13/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016

Ban hành Quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaSở Xây dựng tỉnh Phú Yên

25/5/2016

 

09

Quyết định

Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/7/2016

 

10

Quyết định

Số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất

01/9/2016

 

11

Quyết định

Số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, TP. Tuy Hòa

19/9/2016

 

12

Quyết định

Số 16/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng; Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/5/2017

 

13

Quyết định

Số 17/2017/QĐ-UBNDngày 03/5/2017

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội có nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/5/2017

 

14

Quyết định

Số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017

Ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng Chương trình bê tông bê tông hóa hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh

30/6/2017

 

15

Quyết định

Số 24/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017

Ban hành Quy chế phối hợp, quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

07/7/2017

 

16

Quyết định

Số 06/2018/QĐ-UBND ngày 12/2/2018

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng tuyến đường Nam Hùng Vương (đoạn từ Nam Cầu Hùng Vương đến Bắc Cầu Đà Nông)

28/02/2018

 

17

Quyết định

Số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý

28/02/2018

 

18

Quyết định

Số 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018

Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

05/7/2018

 

19

Chỉ thị

Số 09/2014/CT-UBND ngày 14/4/2014

Chỉ thị về tăng cường sử dựng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch, ngói, đất sét nung trên địa bàn tỉnh

29/4/2014

 

III. LĨNH VỰC NỘI VỤ

01

Nghị quyết

Số 152/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010

Về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách

26/7/2010

Hết hiệu lực 1 phần

02

Nghị quyết

Số 28/2011/NQ-HĐND ngày 21/9/2011

Về việc Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01/10/2011

 

03

Nghị quyết

Số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012

Chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức

24/9/2012

Hết hiệu lực 1 phần

04

Nghị quyết

Số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND , ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

22/12/2013

 

05

Nghị quyết

Số 130/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND , ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức

22/12/2014

 

06

Quyết định

Số 1886/2011/QĐ-UBND ngày 14/11/2011

Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính

24/11/2011

 

07

Quyết định

Số 21/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012

Ban hành Quy định về khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm thực hiện kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết hồ sơ, công việc cho tổ chức, cá nhân

21/9/2012

 

08

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

28/4/2013

Hết hiệu lực 1 phần

09

Quyết định

Số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014

Ban hành quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút

11/4/2014

Hết hiệu lực 1 phần

10

Quyết định

Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh lãnh đạo quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

01/5/2014

Hết hiệu lực 1 phần

11

Quyết định

Số 25/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Phú Yên

25/8/2015

 

12

Quyết định

Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút

27/4/2015

 

13

Quyết định

Số 14/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh lãnh đạo quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Phú Yên

15/5/2015

 

14

Quyết định

Số 43/2015/QĐ-UBND ngày 19/5102015

Về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Phú Yên

01/11/2015

 

15

Quyết định

Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016

Về việc tuyển dụng viên chức ác đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên

05/6/2016

 

16

Quyết định

Số 76/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016

Ban hành Quy chế liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện có sự phối hợp thực hiện của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/12/2016

 

17

Quyết định

Số 07/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017

Ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/4/2017

 

18

Quyết định

Số 32/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

Ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Phú Yên

15/9/2017

 

19

Quyết định

Số 33/2017/QĐ-UBNDngày 08/9/2017

Ban hành Quy định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng phòng chuyên môn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố

20/9/2017

 

20

Quyết định

Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017

Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quý đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/9/2017

 

21

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

15/02/2018

 

22

Quyết định

Số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

18/5/2018

 

23

Quyết định

Số 14/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018

Ban hành Quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/5/2018

 

I.4. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

01

Nghị quyết

Số 03/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/8/2017

 

02

Nghị quyết

Số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/8/2018

 

03

Nghị quyết

Số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

 

04

Nghị quyết

Số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

 

05

Nghị quyết

Số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

 

06

Nghị quyết

Số 28/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017

Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2017

 

07

Quyết định

Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Yên

15/4/2013

 

08

Quyết định

Số 22/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013

Ban hành Quy định xử lý tồn tại đối với đất ở đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/8/2013

 

09

Quyết định

Số 32/2013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013

Ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/10/2013

 

10

Quyết định

Số 41/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành quản lý đa dạng sinh học và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Yên

03/01/2014

 

11

Quyết định

Số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014

Ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

06/10/2014

 

12

Quyết định

Số 34/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014

Ban hành Quy định thời gian và trình tự phối hợp thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/10/2014

 

13

Quyết định

Số38/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014

Ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng cho mỗi hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

25/10/2014

 

14

Quyết định

Số 42/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014

Ban hành Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/11/2014

 

15

Quyết định

Số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014

Ban hành Quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/11/2014

 

16

Quyết định

Số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Phú Yên

05/12/2014

 

17

Quyết định

Số 48/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

Ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

27/12/2014

 

18

Quyết định

Số 54/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Ban hành cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch, quản lý và khai thác quỹ đất công theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

05/01/2015

 

19

Quyết định

Số 56/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Ban hànhBảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

09/01/2015

Hết hiệu lực 1 phần

20

Quyết định

Số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Về việc quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên (thay thế Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013)

09/01/2015

Hết hiệu lực 1 phần

21

Quyết định

Số 58/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất mà không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/01/2015

Hết hiệu lực 1 phần

22

Quyết định

Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015

Về việc phê duyệt và ban hành Bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên

23/01/2015

 

23

Quyết định

Số 13/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

04/5/2015

 

24

Quyết định

Số 34/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên, thực hiện một số việc liên quan chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai

01/10/2015

 

25

Quyết định

Số 41/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015

Bổ sung giá đất ở tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa và xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019)

18/10/2015

Hết hiệu lực 1 phần

26

Quyết định

Số48/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

01/12/2015

 

27

Quyết định

Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015 - 2019)

15/4/2016

 

28

Quyết định

Số 17/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016

Về việc điều chỉnh giá đất ở nông thôn tuyến Quốc lộ 29 tại Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh

03/6/2016

 

29

Quyết định

Số 33/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016

Về việc bổ sung giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

22/7/2016

 

30

Quyết định

Số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

18/8/2016

 

31

Quyết định

Số 43/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh

04/9/2016

 

32

Quyết định

Số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

Về việc Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên

8/9/2016

Hết hiệu lực 1 phần

33

Quyết định

Số 50/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016

Ban hành Đơn giá sản phẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/10/2016

 

34

Quyết định

Số 55/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

Về việc bổ sung giá đất Khu tái định cư Dự án tuyến nối Quốc lộ 1 (Đông Mỹ) đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp (giai đoạn 1) tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh

15/10/2016

 

35

Quyết định

Số 59/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016

Về việc bổ sung giá đất Khu dân cư Tân An (giai đoạn 2) tại xã An Hòa, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh

27/10/2016

 

36

Quyết định

Số 62/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016

Về việc bổ sung giá đất ở thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh

28/10/2016

 

37

Quyết định

Số 66/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016

Về việc bổ sung giá đất ở thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh

05/11/2016

 

38

Quyết định

Số 69/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/11/2016

 

39

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

24/02/2017

 

40

Quyết định

Số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

Về việc bổ sung một số điều và đính chính Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

20/3/2017

 

41

Quyết định

Số 08/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017

Về việc bổ sung giá đất ở tại huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

31/3/2017

 

42

Quyết định

Số 20/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017

Về việc sửa đổi một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

09/6/2017

 

43

Quyết định

Số 28/2017/QĐ-UBND ngày 24/7/2017

Về việc bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBNDngày 29/12/2014

10/8/2017

 

44

Quyết định

Số 40/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017

Bổ sung một số Điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên

09/10/2017

 

45

Quyết định

Số 51/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017

Ban hành Quy định giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên

30/11/2017

 

46

Quyết định

Số 59/2017/QĐ-UBND ngày 23/11/2017

Bãi bỏ khoản 3 Điều 16 Quy định phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất mà không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

07/12/2017

 

47

Quyết định

Số 61/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên

16/12/2017

 

48

Quyết định

Số 08/2018/QĐ-UBND ngày 14/3/2018

Ban hành Quy định phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải thuộc lưu vực ong Ba và ong Kỳ Lộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

02/4/2018

 

49

Quyết định

Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên

20/4/2018

 

50

Quyết định

Số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết trình tự thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 

25/6/2018

 

Tổng số: 101 văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1969/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1969/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2018
Ngày hiệu lực15/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1969/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1969/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm pháp luật đầu tư nội vụ môi trường Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1969/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm pháp luật đầu tư nội vụ môi trường Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1969/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýTrần Hữu Thế
       Ngày ban hành15/10/2018
       Ngày hiệu lực15/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1969/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm pháp luật đầu tư nội vụ môi trường Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1969/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm pháp luật đầu tư nội vụ môi trường Phú Yên

           • 15/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực