Chỉ thị 32/2012/CT-UBND

Chỉ thị 32/2012/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Chỉ thị 32/2012/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sả đã được thay thế bởi Chỉ thị 09/2014/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung Phú yên và được áp dụng kể từ ngày 29/04/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 32/2012/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sả


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2012/CT-UBND

Tuy Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG VÀ HẠN CHẾ SẢN XUẤT, SỬ DỤNG GẠCH NGÓI ĐẤT SÉT NUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Hiện nay, trên địa bàn Tỉnh việc sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và lò vòng sử dụng phế liệu của ngành nông nghiệp, đã gây nhiều yếu tố bất lợi cho con người và môi trường như: Lãng phí tài nguyên đất nông nghiệp, tiêu tốn nhiều nhiên liệu, làm ảnh hưởng đến an ninh lương thực, năng lượng quốc gia; gây ô nhiễm môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và sản xuất nông nghiệp; ngân sách nhà nước bị thất thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các khoản thu khác.

Để thực hiện theo lộ trình quy định tại Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD ngày 24/7/2000 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung; đồng thời thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung, với chủ trương phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế gạch ngói đất sét nung, tiết kiệm đất nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý phế thải của các ngành công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu, đem lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn xã hội, UBND tỉnh Phú Yên chỉ thị:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện):

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng về việc thay thế gạch ngói đất sét nung bằng vật liệu xây không nung, xóa bỏ dần việc sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và lò vòng sử dụng phế liệu của ngành nông nghiệp trên địa bàn. Cụ thể chỉ đạo các tổ chức, cá nhân chấm dứt hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung theo lộ trình sau:

- Đối với lò thủ công, lò thủ công cải tiến: Đến hết năm 2013 không còn lò thủ công, lò thủ công cải tiến sản xuất gạch ngói đất sét nung tại các đô thị (thị trấn, thị xã, thành phố), các lò thủ công, lò thủ công cải tiến sản xuất gạch ngói đất sét nung sử dụng hành lang giao thông làm sân phơi, ảnh hưởng đến an toàn giao thông; đến hết năm 2014 không còn lò thủ công, lò thủ công cải tiến sản xuất gạch ngói đất sét nung trên địa bàn Tỉnh; đến đầu năm 2015, các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến không được phép hoạt động, nếu vi phạm sẽ bị xử lý cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

- Đối với lò đứng liên tục: Đến hết năm 2017 không còn lò đứng liên tục sản xuất gạch ngói đất sét nung tại các huyện đồng bằng, khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, khu vực gần khu dân cư, gần khu vực canh tác trồng lúa và hoa màu; đến hết năm 2020 các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò đứng liên tục không được phép hoạt động, nếu vi phạm sẽ bị xử lý cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

- Đối với lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí): Chủ cơ sở sản xuất lên kế hoạch dừng sản xuất hoặc chuyển đổi sang lò tuynel, chậm nhất hoàn thành vào tháng 12/2015.

- Đối với lò vòng, lò vòng cải tiến sử dụng phế liệu của ngành nông nghiệp (còn gọi là lò hoffman): Chủ cơ sở sản xuất lên kế hoạch dừng sản xuất hoặc chuyển đổi sang lò tuynel, chậm nhất hoàn thành vào tháng 12/2017.

b) Từ nay không cho phép mở rộng quy mô công trình: Công suất, diện tích và đầu tư xây dựng mới các lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và lò vòng sử dụng phế liệu của ngành nông nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung.

Tuyên truyền vận động và giải thích pháp luật cho nhân dân trong việc không được phép san gạt đồng ruộng để cung cấp nguồn đất sét cho các lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và lò vòng sử dụng phế liệu của ngành nông nghiệp. Khi cần thiết cải tạo đồng ruộng thì phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép. Đồng thời có biện pháp kiên quyết trong việc kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm.

c) Tổ chức kiểm tra, xây dựng kế hoạch tiến độ chấm dứt hoạt động các lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và lò vòng sử dụng phế liệu của ngành nông nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung trên địa bàn theo lộ trình quy định nêu trên. Định kỳ 06 tháng, năm yêu cầu các cơ sở sản xuất phải báo cáo cho UBND cấp huyện và cho Sở Xây dựng về tình hình triển khai kế hoạch tiến độ. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

d) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra cấp huyện phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng (hoặc Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố), Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm được quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo thẩm quyền.

e) Chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường giám sát, kiểm tra, khuyến khích việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, đảm bảo tuân thủ quy định tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

g) Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công chuyển đổi nghề nghiệp. Ưu tiên đào tạo nghề theo Đề án đào tạo nghề của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; đối với khu vực nông thôn thực hiện việc đào tạo nghề theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, ban hành tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Các đối tượng này được ưu tiên giới thiệu địa điểm để xây dựng cơ sở sản xuất vật liệu xây không nung.

Tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất vật liệu xây không nung đầu tư vào địa bàn và được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước hiện hành và các ưu đãi của địa phương.

h) Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và việc thực hiện quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn.

2. Sở Xây dựng:

a) Hướng dẫn và theo dõi việc tuân thủ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và lò vòng sử dụng phế liệu của ngành nông nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung trên địa bàn Tỉnh theo đúng lộ trình quy định tại Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo định kỳ 06 tháng, năm cho UBND tỉnh, Bộ Xây dựng biết, chỉ đạo.

b) Tổ chức lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời tăng cường công tác quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Hàng tháng, phối hợp với Sở Tài chính để đưa giá các loại vật liệu xây không nung vào bảng công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh.

d) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng trực thuộc Sở, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chỉ thị này, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ.

e) Chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường giám sát, kiểm tra, khuyến khích việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, đảm bảo tuân thủ quy định tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Không tiếp nhận thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác các mỏ đất sét cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và lò vòng sử dụng phế liệu của ngành nông nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và lò vòng sử dụng phế liệu của ngành nông nghiệp có dấu hiệu vi phạm môi trường, khai thác đất làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói nung trái phép, để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ.

c) Rà soát tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định nâng mức phí bảo vệ môi trường đối với việc khai thác đất sét làm gạch ngói nung lên mức tối đa.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Ưu tiên bố trí vốn cho các đề án nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung và sản xuất thiết bị cho sản xuất vật liệu xây không nung.

b) Hướng dẫn áp dụng ưu đãi về chuyển giao công nghệ với các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung.

c) Không sử dụng vốn khoa học công nghệ hàng năm hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng công nghệ lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và lò vòng sử dụng phế liệu của ngành nông nghiệp.

5. Sở Công Thương:

Không sử dụng kinh phí khuyến công hàng năm hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng công nghệ lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và lò vòng sử dụng phế liệu của ngành nông nghiệp.

6. Sở Tài chính:

Theo dõi việc điều chỉnh mức thuế suất của thuế tài nguyên đối với đất sét sản xuất gạch của Chính phủ, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, ban hành kịp thời mức thuế suất mới.

7. Các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung:

- Nghiêm túc thực hiện theo các nội dung, yêu cầu tại Chỉ thị này và các quy định của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung.

- Không được sử dụng các loại đất sét sau để sản xuất gạch ngói nung: Đất sản xuất nông nghiệp, đất trong phạm vi các khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất thuộc phạm vi bảo vệ hành lang đường giao thông, đê, kè, cầu, cống, đường sắt, đường điện cao thế. Cấm đốt lò nung gạch ngói bằng củi, gỗ.

- Chủ động thực hiện đúng theo lộ trình chấm dứt hoạt động việc sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và lò vòng sử dụng phế liệu của ngành nông nghiệp theo quy định tại Chỉ thị này.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh việc sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung trên địa bàn Tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu32/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực31/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 32/2012/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 32/2012/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sả

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 32/2012/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sả