Quyết định 15/2012/QĐ-UBND

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND phê duyệt Phương án và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND phê duyệt Phương án ban hành giá tiêu thụ nước sạch đã được thay thế bởi Quyết định 40/2013/QĐ-UBND phương án giá tiêu thụ nước sạch Cấp thoát nước Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2012/QĐ-UBND phê duyệt Phương án ban hành giá tiêu thụ nước sạch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2012/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 28 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH VÀ BAN HÀNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CÁC HỘ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN SẢN XUẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 của liên Bộ: Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Theo đề nghị của liên Sở: Tài chính và Xây dựng tại Tờ trình số 1182/TTr- LS ngày 20 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất như sau:

1. Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch do liên Sở: Tài chính và Xây dựng đề nghị tại Tờ trình số 1182/TTr-LS ngày 20/6/2012 về Phê duyệt phương án giá nước và giá bán nước sạch sinh hoạt với các nội dung, cụ thể sau:

TT

Mục đích sử dụng nước

Định mức sử dụng trong tháng

Giá bán (đồng/m3)

1

Sinh hoạt các hộ dân cư

Theo thực tế sử dụng

6.000

2

Cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

Theo thực tế sử dụng

8.000

3

Hoạt động sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

9.000

4

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

10.000

Giá nước sạch trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

2. Ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo lượng nước sạch sử dụng là: 6.000 đồng/m3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2012 và thay thế Quyết định số 959/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất.

Căn cứ Phương án giá tiêu thụ nước sạch được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên; Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên tự quyết định giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích sử dụng: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ cho phù hợp.

Giao trách nhiệm Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn và kiểm tra trong việc thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/06/2012
Ngày hiệu lực 01/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/04/2014
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2012/QĐ-UBND phê duyệt Phương án ban hành giá tiêu thụ nước sạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND phê duyệt Phương án ban hành giá tiêu thụ nước sạch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Nguyễn Ngọc Ân
Ngày ban hành 28/06/2012
Ngày hiệu lực 01/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/04/2014
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 15/2012/QĐ-UBND phê duyệt Phương án ban hành giá tiêu thụ nước sạch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2012/QĐ-UBND phê duyệt Phương án ban hành giá tiêu thụ nước sạch