Quyết định 959/2011/QĐ-UBND

Quyết định 959/2011/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch và sinh hoạt hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Quyết định 959/2011/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đã được thay thế bởi Quyết định 15/2012/QĐ-UBND phê duyệt Phương án ban hành giá tiêu thụ nước sạch và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 959/2011/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 959/2011/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH VÀ BAN HÀNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CÁC HỘ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN SẢN XUẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 của liên Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại các Tờ trình: số 1071/TTr-STC ngày 06 tháng 6 năm 2011, số 1161/TTr-STC ngày 17 tháng 6 năm 2011 và Báo cáo thẩm định số 507/BC-STP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất như sau:

1. Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch do Sở Tài chính đề nghị tại các Tờ trình: số 1071/TTr-STC ngày 06/6/2011 và số 1161/TTr-STC ngày 17/6/2011 về Phê duyệt phương án giá nước và giá bán nước sạch sinh hoạt với các nội dung chính như sau:

STT

Mục đích sử dụng nước

Định mức sử dụng trong tháng

Giá bán (đồng/m3)

1

Sinh hoạt các hộ dân cư:

 

 

a

Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số

 

 

 

- Trong định mức

Từ 1-20m3/hộ/tháng

4.000

 

- Vượt định mức

Trên 20m3/hộ/tháng

6.000

b

Hộ dân cư còn lại:

 

 

 

- Trong định mức

Từ 1-20m3/hộ/tháng

5.000

 

- Vượt định mức

Trên 20m3/hộ/tháng

6.000

2

Cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

Theo thực tế sử dụng

7.000

3

Hoạt động sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

8.000

4

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

9.000

Nhằm khuyến khích nhân dân dùng nước sạch, đồng thời phù hợp với lộ trình tăng giá nước và để Công ty không bị lỗ trong thời gian đầu do đưa tài sản đầu tư hoàn thành của các dự án nâng công suất các nhà máy nước vào khai thác, sử dụng; phương án giá được duyệt nêu trên với điều kiện kèm theo là cho phép Công ty được trích khấu hao tài sản cố định trong năm 2011 với mức 75% (tương ứng với trích khấu hao tài sản vào chi phí là: 10.149.547.640 đồng) và lợi nhuận kế hoạch năm 2011 là 1,5 tỷ đồng.

2. Ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo lượng nước sạch sử dụng như sau:

a) Đối với hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số:

- Mức sử dụng từ 1 - 20m3/hộ/tháng: 4.000 đồng/m3;

- Mức trên 20m3/hộ/tháng: 6.000 đồng/m3.

b) Các hộ dân cư còn lại:

- Mức sử dụng từ 1 - 20m3/hộ/tháng: 5.000 đồng/m3;

- Mức trên 20m3/hộ/tháng: 6.000 đồng/m3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2011. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Căn cứ Phương án giá tiêu thụ nước sạch được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên; Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên tự quyết định giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích sử dụng: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ cho phù hợp.

Giao trách nhiệm Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn và kiểm tra trong việc thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 959/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 959/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/06/2011
Ngày hiệu lực 01/07/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2012
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 959/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 959/2011/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 959/2011/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 959/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Nguyễn Bá Lộc
Ngày ban hành 17/06/2011
Ngày hiệu lực 01/07/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2012
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 959/2011/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Lịch sử hiệu lực Quyết định 959/2011/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt