Quyết định 2438/2009/QĐ-UBND

Quyết định 2438/2009/QĐ-UBND quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định 2438/2009/QĐ-UBND mức chi tổ chức kỳ thi phổ thông cấp tỉnh cấp quốc gia Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 34/2012/QĐ-UBND mức chi tổ chức kỳ thi phổ thông cấp tỉnh quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 07/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2438/2009/QĐ-UBND mức chi tổ chức kỳ thi phổ thông cấp tỉnh cấp quốc gia Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2438/2009/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG CẤP TỈNH VÀ CẤP QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; số 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT;

Căn cứ Công văn số 4175/BGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung điều chỉnh, bổ sung mức chi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 957/GD&ĐT ngày 02 tháng 7 năm 2009 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 1632/TTr-STC-HCSN ngày 09 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Chi tiết cụ thể như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Ngoài các kỳ thi và nhiệm vụ quy định tại Quyết định này, các cơ sở giáo dục và đào tạo tự quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn và nguồn kinh phí của đơn vị.

Nguồn kinh phí để chi chênh lệch giữa một số mức chi theo quy định tại Quyết định này, so với mức chi quy định tại Quyết định số 1400/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo sử dụng từ dự toán ngân sách đã được bố trí trong năm 2009 để thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2009 và thay thế Quyết định số 1400/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Giao trách nhiệm Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra trong việc thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Kim Anh

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG CẤP TỈNH VÀ CẤP QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 2438/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (đồng)

Các kỳ thi cấp tỉnh

Các kỳ thi cấp quốc gia

Học sinh giỏi lớp 9

Tuyển sinh vào lớp 10

Học sinh giỏi lớp 12

Học sinh giỏi

Tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT

I

CÁC NỘI DUNG CHI THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT VÀ SỐ 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm

 

 

 

 

 

 

1.1

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ soạn thảo câu trắc nghiệm

Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước

1.2

Soạn thảo câu trắc nghiệm đưa vào biên tập

Câu

20.000

15.000

35.000

 

 

1.3

Thẩm định và biên tập câu trắc nghiệm

Câu

15.000

10.000

30.000

 

 

1.4

Tổ chức thi thử

 

 

 

 

 

 

 

- Chi xây dựng ma trận đề thi trắc nghiệm

Người/ngày

70.000

60.000

80.000

 

 

 

- Chi xây dựng đề thi gốc (kể cả phản biện và đáp án)

Đề

300.000

250.000

350.000

 

 

 

- Chi xây dựng các mã đề thi

Đề

80.000

70.000

90.000

 

 

 

- Chi phụ cấp cho Ban tổ chức cuộc thi

 

 

 

 

 

 

 

+ Trưởng ban

Người/ngày

 

 

 

 

90.000

 

+ Phó trưởng ban

Người/ngày

 

 

 

 

80.000

 

+ Thư ký, giám thị

Người/ngày

 

 

 

 

60.000

 

+ Chi phí đi lại, ở của Ban tổ chức

Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí

1.5

Thuê chuyên gia định cỡ câu trắc nghiệm

Người/ngày

120.000

110.000

130.000

 

 

1.6

Đánh máy và nhập vào ngân hàng câu trắc nghiệm

Người/ngày

80.000

70.000

90.000

 

 

2

Ra đề thi

 

 

 

 

 

 

2.1

Chi ra đề đề xuất (đối với câu tự luận)

Đề theo phân môn

300.000

280.000

320.000

 

 

2.2

Chi cho công tác ra đề thi chính thức và dự bị

 

 

 

 

 

 

 

Chi cho cán bộ ra đề thi

Người/ngày

200.000

150.000

250.000

 

 

2.3

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng ra đề thi

 

 

 

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

140.000

130.000

150.000

 

 

 

- Phó chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

110.000

100.000

120.000

 

 

 

- Ủy viên, thư ký, bảo vệ vòng trong (24/24h)

Người/ngày

90.000

80.000

100.000

 

 

 

- Bảo vệ vòng ngoài

Người/ngày

45.000

40.000

50.000

 

 

2.4

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng in sao đề thi

 

 

 

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

110.000

100.000

120.000

130.000

130.000

 

- Phó chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

90.000

80.000

100.000

110.000

110.000

 

- Ủy viên, thư ký, bảo vệ vòng trong (24/24h)

Người/ngày

70.000

70.000

80.000

90.000

90.000

 

- Bảo vệ vòng ngoài

Người/ngày

40.000

40.000

45.000

50.000

50.000

3

Tổ chức coi thi

 

 

 

 

 

 

 

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng coi thi

 

 

 

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

 

- Phó chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

80.000

90.000

90.000

100.000

110.000

 

- Ủy viên, thư ký, giám thị

Người/ngày

60.000

70.000

70.000

80.000

90.000

 

- Bảo vệ vòng ngoài, nhân viên phục vụ

Người/ngày

45.000

45.000

45.000

45.000

50.000

4

Tổ chức chấm thi

 

 

 

 

 

 

4.1

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng chấm thi

 

 

 

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

100.000

110.000

120.000

 

130.000

 

- Phó chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

80.000

90.000

100.000

 

110.000

 

- Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên

Người/ngày

60.000

70.000

70.000

 

90.000

 

- Bảo vệ, nhân viên phục vụ

Người/ngày

45.000

45.000

45.000

 

50.000

4.2.

Chấm bài tự luận

 

 

 

 

 

 

 

- Chấm bài

Bài

17.000

5.000

20.000

 

6.000

 

- Phụ cấp trách nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chấm thi

Người/đợt

90.000

100.000

90.000

 

100.000

4.3

Chấm bài thi trắc nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

- Chi cho cán bộ thuộc tổ xử lý bài thi trắc nghiệm

Người/ngày

100.000

110.000

120.000

 

150.000

5

Phúc khảo bài thi

 

 

 

 

 

 

 

- Chấm bài tự luận

Bài

17.000

5.000

20.000

 

6.000

 

- Xử lý bài trắc nghiệm

Người/ngày

100.000

120.000

100.000

 

130.000

 

- Phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ tham gia phúc khảo

Người/ngày

70.000

70.000

70.000

 

70.000

6

Chi các nhiệm vụ khác có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

- Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi

 

 

 

 

 

 

 

+ Trưởng đoàn thanh tra

Người/ngày

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

 

+ Thanh tra viên độc lập

Người/ngày

90.000

90.000

90.000

100.000

110.000

 

+ Đoàn viên thanh tra

Người/ngày

70.000

70.000

70.000

80.000

90.000

7

Tập huấn các đội tuyển dự thi Olympic và học sinh giỏi

 

 

 

 

 

 

7.1

Chi tổ chức Hội thảo xây dựng đề cương chi tiết cho chương trình tập huấn

Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành đối với Hội thảo khoa học của các đề tài, chương trình nghiên cứu KHCN cấp tương ứng

7.2

Chi dịch tài liệu tham khảo (tối thiểu mỗi trang phải đạt 300 từ/trang gốc)

Trang

40.000

 

40.000

50.000

 

7.3

Chi phụ cấp cho cán bộ phụ trách lớp tập huấn

Người/ngày

20.000

 

25.000

 

 

7.4

Chi biên soạn và giảng dạy

 

 

 

 

 

 

 

- Dạy lý thuyết

Tiết

50.000

 

70.000

 

 

 

- Dạy thực hành

Tiết

60.000

 

90.000

 

 

 

- Trợ lý thí nghiệm, thực hành

Tiết

20.000

 

30.000

 

 

7.5

Chi tiền ăn cho học sinh đội tuyển

Người/ngày

50.000

 

80.000

 

 

7.6

Tiền ở và vé tàu xe đi lại cho học sinh, giáo viên ở xa trong thời gian tập huấn

Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác trong nước

7.7

Thuê phòng học, phòng thí nghiệm, thuê phương tiện đi thực tế, thực hành và các dịch vụ khác

Căn cứ theo chế độ hiện hành, hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán giao

7.8

Chi mua nguyên vật liệu, hoá chất và chi liên hệ với Ban tổ chức thi

8

Phụ cấp trách nhiệm Ban công tác cụm trường

 

 

 

 

 

 

 

- Trưởng ban

Người/ngày

 

 

 

 

120.000

 

- Phó trưởng ban

Người/ngày

 

 

 

 

100.000

 

- Ủy viên, thư ký

Người/ngày

 

 

 

 

90.000

II

CÁC NỘI DUNG CHI THEO THỰC TẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

1

Chi phụ cấp trách nhiệm giao nhận đề thi, bài thi

Người/ngày

70.000

90.000

80.000

80.000

100.000

2

Chi phụ cấp trách nhiệm Ban chỉ đạo thi

 

 

 

 

 

 

 

- Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

+ Trưởng, Phó ban

Người/ngày

 

120.000

 

 

130.000

 

+ Ủy viên

Người/ngày

 

80.000

 

 

100.000

 

- Cấp ngành, huyện

 

 

 

 

 

 

 

+ Trưởng, Phó ban

Người/ngày

 

100.000

 

 

120.000

 

+ Ủy viên

Người/ngày

 

80.000

 

 

100.000

3

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban xét điều kiện dự thi và nhập dữ liệu kỳ thi

 

 

 

 

 

 

 

- Trưởng, Phó ban

Người/ngày

60.000

90.000

70.000

80.000

100.000

 

- Ủy viên, kỹ thuật viên

Người/ngày

50.000

70.000

60.000

70.000

80.000

4

Sắp xếp phòng thi, in thẻ dự thi, in giấy chứng nhận trúng tuyển

Người/ngày

50.000

60.000

60.000

70.000

80.000

5

Chi cho cán bộ rút các câu trắc nghiệm từ ngân hàng đề thi để xây dựng bộ đề thi

Người/ngày

60.000

60.000

70.000

 

 

6

Chi cho những người bảo vệ đề thi, bài thi

Người/ngày

70.000

90.000

80.000

90.000

100.000

7

Chi tiền ăn cho các thành viên trong Hội đồng ra đề thi, sao in đề thi trong thời gian cách ly

Người/ngày

 

70.000

 

 

70.000

8

Sơ duyệt và duyệt kết quả thi

 

 

 

 

 

 

 

- Sơ duyệt kết quả

Phòng thi

4.000

5.000

6.000

 

8.000

 

- Duyệt kết quả

Phòng thi

6.000

7.000

8.000

 

10.000

9

Hoàn thiện bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận

 

 

 

 

 

 

 

- Bằng tốt nghiệp

Chiếc

 

 

 

 

1.000

 

- Chứng chỉ, chứng nhận

Chiếc

700

700

700

700

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2438/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2438/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2009
Ngày hiệu lực01/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2438/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2438/2009/QĐ-UBND mức chi tổ chức kỳ thi phổ thông cấp tỉnh cấp quốc gia Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2438/2009/QĐ-UBND mức chi tổ chức kỳ thi phổ thông cấp tỉnh cấp quốc gia Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2438/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýLê Kim Anh
       Ngày ban hành30/12/2009
       Ngày hiệu lực01/09/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2013
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2438/2009/QĐ-UBND mức chi tổ chức kỳ thi phổ thông cấp tỉnh cấp quốc gia Phú Yên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2438/2009/QĐ-UBND mức chi tổ chức kỳ thi phổ thông cấp tỉnh cấp quốc gia Phú Yên