Nghị quyết 167/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 167/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011 do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 19 ban hành

Nghị quyết 167/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đã được thay thế bởi Quyết định 627/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 22/04/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 167/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 167/2010/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh; Báo cáo của các cơ quan hữu quan; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh; ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2010 và nhiệm vụ kế hoạch 2011 được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo của các cơ quan của HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 trong bối cảnh tỉnh ta gặp nhiều khó khăn và thách thức do vẫn còn chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, hậu quả nặng nề của bão lũ cuối năm 2009 và thiên tai, dịch bệnh. Nhưng với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị, của nhân dân và các thành phần kinh tế trong tỉnh, chúng ta đã đạt được phần lớn các chỉ tiêu theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt kế hoạch đề ra. Đã tập trung khắc phục cơ bản hậu quả bão lụt năm 2009, sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân, Hè Thu thắng lợi, năng suất và sản lượng lương thực cao nhất từ trước tới nay. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính có tiến bộ, nhất là đơn giản hóa thủ tục hành chính. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố. Công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, đó là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tuy đúng hướng nhưng còn chậm. Dịch bệnh xảy ra nhiều hơn năm trước, nhưng các biện pháp ngăn chặn chậm và thiếu quyết liệt. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, khai thác vật liệu xây dựng thông thường còn hạn chế. Hầu hết các công trình, dự án đầu tư chậm tiến độ. Một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết. Công tác tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách ở một số địa phương, sở, ngành còn chậm. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan chuyên môn còn chậm và thiếu chủ động.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2011

1. Mục tiêu tổng quát:

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2010, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để tiếp tục huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đảm bảo an sinh xã hội. Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, giảm nghèo vững chắc. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tạo bước đột phá mới trong cải cách hành chính.

Nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

a) Chỉ tiêu về kinh tế:

- Tốc độ tăng GDP:                                   13%

Trong đó: Nông - lâm - thủy sản tăng          4%

Công nghiệp - xây dựng tăng                     16,5 - 17%

Dịch vụ tăng                                             13,5-14%

- Sản lượng lương thực có hạt                  330 000 tấn

- Tổng kim ngạch xuất khẩu                       145 triệu USD

- Thu ngân sách trên địa bàn                      1.358 tỷ đồng

- Tổng vốn đầu tư phát triển                       8.500-9.000 tỷ đồng

b) Chỉ tiêu về xã hội:

- Mức giảm sinh                                                                        0,4‰

- Mức giảm trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi                            1,5 - 2%

- Giải quyết việc làm                                                                   23.500 lao động

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo                                                                 2 - 2,5%

c) Chỉ tiêu về môi trường:

- Tỷ lệ độ che phủ rừng                                                              36%

- Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh              98%

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh            74%

Điều 2. Để thực hiện tốt Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2011. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Về kinh tế:

Tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2010. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai. Tăng cường công tác phối hợp, vận hành các hồ thủy điện theo quy trình đã được phê duyệt.

Tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn; tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện đầu tư các dự án thủy lợi. Chú trọng phát triển các chương trình giống cây trồng, vật nuôi, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án trồng rừng. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng, khai thác cây rừng trái phép. Quan tâm đầu tư và thu hút đầu tư cơ sở hậu cần nghề cá, tăng hiệu quả của đánh bắt xa bờ. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng thủy sản, phát triển một số vùng nuôi thành vùng nguyên liệu ổn định cho chế biến xuất khẩu. Tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

- Tích cực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, hỗ trợ khôi phục, phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên. Tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Phối hợp đôn đốc, thúc đẩy đầu tư các dự án thủy điện nhỏ đã triển khai thi công và dự án phong điện trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành dự án RE2; phối hợp với ngành điện thực hiện đạt mục tiêu 100% thôn, buôn được sử dụng điện lưới trong quý I/2011.

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và du lịch. Làm tốt công tác quản lý thị trường, quản lý chặt chẽ về giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Mão. Thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong nước, trong tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động Năm du lịch quốc gia 2011 khu vực duyên hải miền Trung tại Phú Yên, tạo tăng trưởng đột phá về du lịch. Ổn định và phát triển dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ, quản lý tốt hoạt động của các tuyến xe buýt. Phối hợp với ngành hàng không khai thác nâng hiệu quả các tuyến bay và nâng tần suất bay 2 đường bay hiện có. Phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông gắn với quản lý chặt chẽ dịch vụ. Mở rộng tín dụng của các Ngân hàng thương mại; tạo điều kiện để các Ngân hàng thương mại mở chi nhánh hoạt động tại Phú Yên và phát triển các dịch vụ tiện ích.

- Chỉ đạo quyết liệt trong thu ngân sách, chống thất thu thuế đảm bảo các yêu cầu chi đã được bố trí. Tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản công.

- Tạo điều kiện thuận lợi đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kiểm tra doanh nghiệp sau thành lập và đăng ký kinh doanh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống đăng ký kinh doanh, thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin chung về doanh nghiệp. Thực hiện việc chuyển đổi toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

- Chú trọng công tác quy hoạch. Hoàn thành quy hoạch phát triển kinh tế xã hội miền núi. Tổ chức thực hiện quy hoạch vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025. Hoàn chỉnh quy hoạch dân cư nông thôn đến năm 2015. Xây dựng kế hoạch và đầu tư nâng cấp thành phố Tuy Hòa lên đô thị loại 2 vào năm 2013. Từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng.

- Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ưu tiên vốn ngân sách đầu tư cho các công trình, dự án lớn, quan trọng, cấp bách để đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động. Tiếp tục cải tiến thủ tục đầu tư, phân cấp mạnh về quyền hạn và trách nhiệm cho người quyết định đầu tư và chủ đầu tư; rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt, các khâu trong quá trình chuẩn bị và thực hiện đầu tư. Bố trí lập quy hoạch, xây dựng một số khu tái định cư, tạo mặt bằng sạch, phục vụ các dự án. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các đơn vị thi công, chủ đầu tư làm chậm tiến độ triển khai dự án; phấn đấu giải ngân hết vốn đã bố trí trong năm kế hoạch.

- Tập trung kiểm tra đôn đốc tiến độ xây dựng cơ bản, thực hiện dứt điểm một số công trình cấp bách chuyển tiếp từ năm trước sang và các công trình, dự án kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch quốc gia 2011. Phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình quan trọng: dự án Cảng Vũng Rô (xong giai đoạn 1); dự án Kè chống xói lở bờ Nam sông Đà Rằng; Kè chống xói lở bờ sông, bờ biển khu dân cư thị trấn Sông Cầu; dự án Khu tái định cư Phú Lạc (giai đoạn 2), khu tái định cư Hòa Tâm (giai đoạn 3) và một số tiểu dự án như: cầu Hùng Vương (kể cả đường dẫn và điện chiếu sáng), đường Nam cầu Hùng Vương - Bắc cầu Đà Nông. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 06/12/2010 của UBND tỉnh về đề nghị bổ sung danh mục các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án này.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, các dự án ODA, FDI, NGO và các chương trình mục tiêu quốc gia. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thúc đẩy dự án hầm đường bộ Đèo Cả; nâng cấp quốc lộ 25, đảm bảo các đoạn tuyến qua thành phố Tuy Hòa và các thị trấn theo đúng quy hoạch đô thị; nâng cấp ĐT645 thành quốc lộ; phối hợp hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công công trình Khu cảng hàng không dân dụng Tuy Hòa. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đầu tư hoàn thành các hạng mục dự án thủy lợi sau thủy điện Sông Hinh và hồ Đồng Tròn, khởi công xây dựng hồ Mỹ Lâm.

- Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá về năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh của tỉnh. Có giải pháp thích hợp nâng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) lên tốp trên của nhóm khá. Tổ chức tổng kết đánh giá công tác thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế; hỗ trợ các nhà đầu tư nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tập trung đôn đốc thực hiện các dự án có quy mô lớn: Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, các khu chức năng trong Khu kinh tế Nam Phú Yên (trong đó có dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm), Khu du lịch liên hợp cao cấp...

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện sông Ba Hạ, dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm, Nhà máy ô tô JRD và các dự án khác; có biện pháp chăm lo thích đáng điều kiện sống và sinh hoạt cho nhân dân các vùng này.

- Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; chính sách phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi.

- Chú trọng quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 09/12/2010 của UBND tỉnh về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011. Tiến hành xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030; lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, tỉnh giai đoạn 2011-2015. Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường và quản lý chặt chẽ về khoáng sản. Chấn chỉnh các hoạt động xuất khẩu khoáng sản thô. Kiên quyết không cấp mới cho các dự án khai thác Titan.

Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung kiểm tra và chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường.

2. Về văn hóa - xã hội:

- Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế, văn hóa thể thao, lao động thương binh xã hội.

- Mở rộng quy mô gắn với nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các cấp học, bậc học. Giữ vững tỉnh đạt chuẩn quốc gia về PCGD tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS; bảo đảm điều kiện để tiếp tục triển khai có hiệu quả phổ cập trung học phổ thông. Có giải pháp cụ thể hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng đối với từng cấp học. Quan tâm chăm lo đầu tư phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về trình độ và đạo đức nghề nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường, lớp đạt chuẩn, nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012. Triển khai một số hạng mục dự án Trường Đại học Phú Yên.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách. Có giải pháp chỉ đạo quyết liệt hơn không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em. Tập trung đôn đốc hoàn thành việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực gắn với chuyển giao kỹ thuật khám, điều trị.

- Tập trung tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 400 năm Phú Yên gắn với Năm du lịch quốc gia khu vực duyên hải Nam Trung bộ tại Phú Yên. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Mở rộng các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và quan tâm phát triển thể thao thành tích cao. Nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác. Triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, nhân dân vùng miền núi khó khăn, vùng di dời dân cư phục vụ các dự án lớn, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán Tân Mão.

3. Về quốc phòng, an ninh:

Tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh giáo dục quốc phòng cho các đối tượng. Tổ chức diễn tập vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác giao quân. Giữ vững an ninh, an toàn vùng biển. Thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; giải quyết kịp thời, triệt để các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở, không để phát sinh các điểm nóng. Triển khai quyết liệt, đồng bộ, các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.

4. Về kiện toàn bộ máy tổ chức, cải cách hành chính:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường trên địa bàn. Củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Ban quản lý dự án cấp tỉnh; Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện; một số tổ chức hội cho phù hợp với quy định và yêu cầu thực tế. Chuẩn bị tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện tốt chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, gắn với làm tốt công tác quy hoạch, sử dụng và luân chuyển cán bộ; ưu tiên bố trí, sắp xếp cán bộ nữ cho phù hợp. Chỉ đạo các địa phương triển khai Đề án về chính sách giải quyết nghỉ chờ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã; chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở cấp xã giai đoạn 2010-2012. Xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020, chú ý cán bộ khoa học - kỹ thuật trẻ, nữ. Sửa đổi, bổ sung chính sách phát triển nguồn nhân lực đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức cho phù hợp để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh.

- Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phân cấp quản lý, gắn với kiểm tra để nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, nhũng nhiễu. Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Tăng cường kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ.

5. Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng, chi tiêu ngân sách và sử dụng tài sản công. Tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa là chính. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi một số vị trí công tác của cán bộ, công chức theo Nghị định số 158/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập cán bộ công chức. Tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm pháp luật của Công ty TNHH rượu Vạn Phát theo Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009 của HĐND tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản bị tham nhũng và khắc phục hậu quả do tham nhũng gây ra.

6. Về công tác tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra:

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân. Triển khai Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, tỷ lệ thi hành án dân sự. Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý sau thanh tra. Duy trì tốt công tác tiếp công dân.

Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tiếp công dân theo Quyết định 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở trong công tác vận động, thuyết phục, hòa giải các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo chức năng của mình tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết này của HĐND tỉnh.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Tấn Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 167/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu167/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2010
Ngày hiệu lực03/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 167/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 167/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 167/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu167/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýĐào Tấn Lộc
       Ngày ban hành24/12/2010
       Ngày hiệu lực03/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 167/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 167/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng