Quyết định 1295/2006/QĐ-UBND

Quyết định 1295/2006/QĐ-UBND về mức thu phí sử dụng cảng cá, bến cá do Ban quản lý Cảng cá trực thuộc Sở Thuỷ sản tỉnh Phú Yên tổ chức thu

Quyết định 1295/2006/QĐ-UBND phí sử dụng cảng cá bến cá Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 627/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 22/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1295/2006/QĐ-UBND phí sử dụng cảng cá bến cá Phú Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1295/2006/QĐ-UBND

Tuy Hoà, ngày 29 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CẢNG CÁ, BẾN CÁ DO BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ TRỰC THUỘC SỞ THUỶ SẢN TỔ CHỨC THU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số: 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số: 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số: 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số: 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số: 68/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của HĐND tỉnh về ban hành khung mức thu phí sử dụng cảng cá, mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính - Thuỷ sản tại công văn số: 09/LS/TC-TS ngày 08/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá, bến cá do Ban quản lý Cảng cá trực thuộc Sở Thuỷ sản tổ chức thu như sau:

Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức, cá nhân có các phuơng tiện: tàu, thuyền khai thác hải sản; tàu, thuyền vận tải hàng hoá; các phương tiện vận tải khác khi ra vào cảng cá, bến cá và các tổ chức, cá nhân sử dụng cảng cá, bến cá để làm dịch vụ kinh doanh.

Mức thu phí:

Số TT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu

Mức thu ngày đầu (đồng)

Mức thu từ ngày thứ hai trở đi (đồng)

I

Tàu thuyền cập bến, cảng cá

1

Tàu có công suất nhỏ hơn 30CV

Một lần vào, ra bến, cảng cá

10.000

5.000

2

Tàu có công suất từ 30CV - 45CV

Một lần vào, ra bến, cảng cá

15.000

6.000

3

Tàu có công suất từ 45CV - 70CV

Một lần vào, ra bến, cảng cá

25.000

10.000

4

Tàu có công suất từ 70CV - 100CV

Một lần vào, ra bến, cảng cá

30.000

15.000

5

Tàu có công suất trên 100CV

Một lần vào, ra bến, cảng cá

40.000

20.000

II

Các phương tiện vận tải và hàng hoá qua bến, cảng cá

1

Phương tiện vận tải có trọng tải từ 5 tấn trở lên

Một lần vào, ra bến, cảng cá

30.000

15.000

2

Phương tiện vận tải có trọng tải từ 2 tấn đến dưới 5 tấn

Một lần vào, ra bến, cảng cá

20.000

10.000

3

Xe khách các loại

Một lần vào, ra bến, cảng cá

10.000

5.000

4

Xe lam, xích lô máy, máy kéo các loại; xe tải từ 500 kg đến dưới 2 tấn

Một lần vào, ra bến, cảng cá

5.000

2.000

5

Xe ba gác, xích lô, xe thồ, xe ngựa, cộ bò

Một lần vào, ra bến, cảng cá

1.000

 

III

Phí làm dịch vụ mua bán vận chuyển hàng hoá qua bến, cảng cá

1

Hàng thuỷ sản

Tấn

20.000

 

2

Các loại hàng hoá khác

Tấn

10.000

 

IV

Phí thuê mặt bằng

1

Phí thuê mặt bằng trong thời gian 1 năm

m2

60.000

 

3. Về quản lý, sử dụng tiền phí thu được

Phí sử dụng cảng cá, bến cá do Ban quản lý Cảng cá thu là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước. Tiền thu phí được để lại cho đơn vị thu phí là 100% để trang trải chi phí cho việc thu phí. Việc quản lý, sử dụng tiền phí được thực hiện theo quy định tại Thông tư số: 63/2002/TT-BTC và Thông tư số: 45/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tài chính, Sở Thủy sản, Cục Thuế phối hợp cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Thuỷ sản, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, A
.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Lộc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1295/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1295/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2006
Ngày hiệu lực13/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1295/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1295/2006/QĐ-UBND phí sử dụng cảng cá bến cá Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1295/2006/QĐ-UBND phí sử dụng cảng cá bến cá Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1295/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Bá Lộc
        Ngày ban hành29/08/2006
        Ngày hiệu lực13/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1295/2006/QĐ-UBND phí sử dụng cảng cá bến cá Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1295/2006/QĐ-UBND phí sử dụng cảng cá bến cá Phú Yên