Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND sửa đổi quy định mức chi công tác phí, tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập kèm theo Nghị quyết 160/2010/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 5 ban hành

Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND sửa đổi quy định mức chi công tác phí tổ chức đã được thay thế bởi Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí chi hội nghị cơ quan đơn vị Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND sửa đổi quy định mức chi công tác phí tổ chức


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2012/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 14 tháng 9 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 160/2010/NQ-HĐND NGÀY 18/10/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh về quy định sửa đổi mức chi công tác phí đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số quy định tại Phụ lục về Quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành kèm theo Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi mức phụ cấp lưu trú tại điểm b, điểm c khoản 1 mục I như sau:

“1. Mức phụ cấp lưu trú:

b) Đi công tác trong tỉnh: 150.000 đồng/ngày/người.

Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày), cự ly tính cả đi và về đạt được từ 20 km trở lên, được thanh toán 100.000 đồng/ngày/người và phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

c) Đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo: 200.000 đồng/ngày/người thực tế đi biển, đảo”.

2. Sửa đổi một số mức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác tại tiết b điểm 2.2 khoản 2 mục I như sau:

“2.2. Thanh toán theo hóa đơn thực tế:

b) Đối với các đối tượng, cán bộ, công chức còn lại:

- Đi công tác ngoài tỉnh:

+ Đi công tác tại các quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng; thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 800.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng;

+ Đi công tác tại các vùng còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

- Đi công tác tại các địa phương trong tỉnh:

+ Tại các huyện, thị xã còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 300.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng.

Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới (đối với các đối tượng, cán bộ, công chức còn lại), thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng) nêu trên”.

3. Sửa đổi mức chi hội nghị tại khoản 1 mục II như sau:

“1. Mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Cuộc họp cấp tỉnh tổ chức: Không quá 100.000 đồng/ngày/người.

- Cuộc họp cấp huyện, thành phố, thị xã tổ chức: Không quá 100.000 đồng/ngày/người.

- Cuộc họp cấp xã, phường, thị trấn tổ chức: Không quá 60.000 đồng/ngày/người”.

Các quy định khác còn lại không nêu trong Nghị quyết này thì được thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 9 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu56/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2012
Ngày hiệu lực24/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND sửa đổi quy định mức chi công tác phí tổ chức


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND sửa đổi quy định mức chi công tác phí tổ chức
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu56/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýHuỳnh Tấn Việt
       Ngày ban hành14/09/2012
       Ngày hiệu lực24/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND sửa đổi quy định mức chi công tác phí tổ chức

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND sửa đổi quy định mức chi công tác phí tổ chức