Nghị quyết 160/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 160/2010/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Nghị quyết 160/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phí mức chi tổ chức hội nghị đã được thay thế bởi Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí chi hội nghị cơ quan đơn vị Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 160/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phí mức chi tổ chức hội nghị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 160/2010/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 12/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 18 tháng 10 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Thường trực HĐND thành phố, thị xã;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo PY, Đài PT PY, TTTH VN tại PY;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH




Đào Tấn Lộc

 

PHỤ LỤC

VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Kèm theo Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên)

I. Mức chi công tác phí:

1. Mức phụ cấp lưu trú:

a) Đi công tác ngoài tỉnh: 150.000 đồng/ngày/người.

Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày), thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức phụ cấp lưu trú nhưng tối đa không quá 120.000 đồng/ngày/người theo các tiêu chí: căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác… và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

b) Đi công tác trong tỉnh: 100.000 đồng/ngày/người.

Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày), cự ly tính cả đi và về đạt được từ 20 km trở lên, được thanh toán 60.000 đồng/ngày/người và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

c) Đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo: 150.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo.

2. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác:

2.1. Thanh toán theo hình thức khoán:

Người được cơ quan, đơn vị cử đi công tác được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán với các mức sau:

a) Đi công tác ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: 350.000 đồng/ngày/người;

b) Đi công tác ở các thành phố trực thuộc trung ương còn lại: 300.000 đồng/ngày/người;

c) Đi công tác ở các tỉnh: 200.000 đồng/ngày/người;

d) Đi công tác trong tỉnh: 100.000 đồng/ngày/người.

2.2. Thanh toán theo hóa đơn thực tế:

Trong trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán nêu trên thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hóa đơn hợp pháp) do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng như sau:

a) Đối với các đối tượng lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể:

- Đi công tác tại các quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng; thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng;

- Đi công tác tại các vùng còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng.

b) Đối với các đối tượng, cán bộ, công chức còn lại:

- Đi công tác ngoài tỉnh:

+ Đi công tác tại các quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng; thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng;

+ Đi công tác tại các vùng còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

- Đi công tác tại các địa phương trong tỉnh:

+ Tại thành phố Tuy Hòa: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 400.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng.

+ Tại các huyện, thị xã còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng.

Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới (đối với các đối tượng, cán bộ, công chức còn lại), thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng) nêu trên.

3. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng:

Đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư; kế toán giao dịch; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt…); thì tùy theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho cán bộ đi công tác lưu động để hỗ trợ cán bộ tiền gửi xe, xăng xe, nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

II. Mức chi hội nghị

1. Mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Cuộc họp cấp tỉnh tổ chức: Không quá 100.000 đồng/ngày/người;

- Cuộc họp cấp huyện, thành phố, thị xã tổ chức: Không quá 70.000 đồng/ngày/người;

- Cuộc họp cấp xã, phường, thị trấn tổ chức: Không quá 40.000 đồng/ngày/người;

2. Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo mức thanh toán khoán hoặc theo hóa đơn thực tế quy định về chế độ thanh toán tiền công tác phí nêu tại khoản 2 mục I nêu trên.

3. Chi nước uống trong cuộc họp: Tối đa không quá 30.000 đồng/ngày (02 buổi)/đại biểu.

Các quy định khác còn lại không nêu trong Nghị quyết này thì được thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC và các quy định khác của pháp luật hiện hành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 160/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu160/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2010
Ngày hiệu lực28/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 160/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 160/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phí mức chi tổ chức hội nghị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 160/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phí mức chi tổ chức hội nghị
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu160/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýĐào Tấn Lộc
       Ngày ban hành18/10/2010
       Ngày hiệu lực28/10/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 160/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phí mức chi tổ chức hội nghị

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 160/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phí mức chi tổ chức hội nghị