Quyết định 39/2015/QĐ-UBND

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND quy định mức tiền phải nộp để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND mức tiền phát triển đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 54/2017/QĐ-UBND thời hạn nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 27/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2015/QĐ-UBND mức tiền phát triển đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2015/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC NỘP TIỀN ĐỂ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA KHI CHUYỂN ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên tại Tờ trình số 259/TTr-SNN ngày 28 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định về mức tiền phải nộp để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Mức tiền phải nộp để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tính bằng 60% (sáu mươi phần trăm) số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải chuyển sang đất phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất, do UBND tỉnh Phú Yên ban hành.

Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chuyên trồng lúa nước phải lập bản kê khai số tiền phải nộp theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này và nộp tiền vào Tài khoản của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên (Tên tài khoản: Tiền gửi khác; Mã tài khoản: 3713; Mã ĐVQHNS: 1117238) tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên.

Kinh phí do Chủ đầu tư nộp vào Ngân sách tỉnh sẽ được sử dụng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐNN tỉnh;
- Bộ NN và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, To.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2015
Ngày hiệu lực15/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/11/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2015/QĐ-UBND mức tiền phát triển đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 39/2015/QĐ-UBND mức tiền phát triển đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu39/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành01/10/2015
        Ngày hiệu lực15/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/11/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 39/2015/QĐ-UBND mức tiền phát triển đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2015/QĐ-UBND mức tiền phát triển đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp Phú Yên