Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn Tỉnh Phú Yên

Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND thu quản lý lệ phí cấp giấy phép thăm dò sử dụng nước dưới đất Phú Yên đã được thay thế bởi Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết phí lệ phí mức chi đặc thù Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND thu quản lý lệ phí cấp giấy phép thăm dò sử dụng nước dưới đất Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/2015/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓAVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí:

Các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo qui định của pháp luật.

2. Cơ quan thu lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Mức thu lệ phí:

3.1.Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt: 120.000 đồng/giấy phép.Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: 60.000 đồng/giấy phép.

3.2.Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất: 120.000 đồng/giấy phép.Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: 60.000 đồng/giấy phép.

3.3.Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: 120.000 đồng/giấy phép.Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: 60.000 đồng/giấy phép.

4. Quản lý lệ phí thu được:

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, đơn vị thu lệ phí nộp 100% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2016.

Bãi bỏ mục 15,16,17 tại Danh mục, mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu166/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực05/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND thu quản lý lệ phí cấp giấy phép thăm dò sử dụng nước dưới đất Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND thu quản lý lệ phí cấp giấy phép thăm dò sử dụng nước dưới đất Phú Yên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu166/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýHuỳnh Tấn Việt
       Ngày ban hành25/12/2015
       Ngày hiệu lực05/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND thu quản lý lệ phí cấp giấy phép thăm dò sử dụng nước dưới đất Phú Yên

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND thu quản lý lệ phí cấp giấy phép thăm dò sử dụng nước dưới đất Phú Yên