Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường vỉa hè Phú Yên đã được thay thế bởi Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường vỉa hè Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2014/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, VỈA HÈ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HOÀ VÀ THỊ XÃ SÔNG CẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Tuy Hoà và thị xã Sông Cầu; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu với những nội dung kèm theo.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- Ban CTĐB của UBTVQH;
- TT.Tỉnh uỷ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- Các vị ĐB HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đ.ĐBQH&HĐND; UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
-
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;
- TT.HĐND TX Sông Cầu, TP Tuy Hòa;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo PY, Đài PT-THPY, TTTHVN tại PY;
- Trung tâm tin học và công báo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

QUY ĐỊNH

MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, VỈA HÈ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HOÀ VÀ THỊ XÃ SÔNG CẦU.
(Kèm theo Nghị quyết số 125 /2014/NQ-HĐND, ngày 12 /12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên)

1. Đối tượng nộp phí:­

Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lề đường đô thị và được UBND thành phố Tuy Hoà, UBND thị xã Sông Cầu cấp Giấy phép sử dụng lề đường, vỉa hè.

Không áp dụng thu phí đối với trường hợp cấp phép sử dụng lề đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho việc tổ chức cưới hỏi, tang lễ; đối tượng được sử dụng lề đường, vỉa hè để tổ chức trông giữ xe theo hình thức đấu giá nộp phí.

2. Đơn vị thu phí: Giao UBND thành phố Tuy Hòa và UBND thị xã Sông Cầu quy định.

3. Căn cứ tính phí và mức thu phí:

- Căn cứ tính phí: là diện tích lề đường, vỉa hè và thời gian được thể hiện trên Giấy phép sử dụng lề đường, vỉa hè do UBND thành phố Tuy Hoà và UBND thị xã Sông Cầu cấp;

- Quy định mức thu phí: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

4. Quản lý và sử dụng phí thu được:

Cơ quan thu phí sử dụng lề đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông được trích 15% số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho các nội dung sau:

- Chi bồi dưỡng cho người trực tiếp thu phí, thù lao cho công tác quản lý thu.

- Chi mua, in ấn chỉ biên lai, văn phòng phẩm phục vụ cho công tác tổ chức thu phí.

- Chi cho công tác tuyên truyền, vận động, công tác phí, điện và chi phí khác có liên quan đến công tác tổ chức thu phí.

- Chi mua sắm, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức thu phí.

- Các khoản chi phí khác liên quan trực tiếp đến công tác thu phí./.

 

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, VỈA HÈ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA VÀ THỊ XÃ SÔNG CẤU
(Kèm theo Nghị quyết số 125 /2014/NQ-HĐND, ngày 12 /12/2014 của HĐND tỉnh)

Thành phố Tuy Hòa:  ĐVT: đồng/m2/tháng.

Số TT

Nội dung

 

 

Vị trí

Sử dụng lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán nhỏ và các hoạt động khác mang tính chất thường xuyên (sử dụng 01 buổi/ngày)

Sử dụng lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán nhỏ và các hoạt động khác mang tính chất thường xuyên (sử dụng từ 02 buổi trở lên/ngày)

Sử dụng lề đường, vỉa hè để trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô (sử dụng 01 buổi/ngày)

Sử dụng lề đường, vỉa hè để trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô (sử dụng từ 02 buổi trở lên/ngày)

Sử dụng lề đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông là chủ sở hữu phần nhà, chủ sở hữu phần đất bên trong lề đường (sử dụng 01 buổi/ngày)

Sử dụng lề đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông là chủ sở hữu phần nhà, chủ sở hữu phần đất bên trong lề đường (sử dụng từ 02 buổi trở lên/ngày)

Sử dụng lề đường, vỉa hè không thường xuyên, không cố định

1

- Vị trí 1 (gồm các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Ngô Quyền và Nguyễn Trãi)

20.000

40.000

15.000

30.000

14.000

28.000

5.000

2

- Vị trí 2 (gồm các tuyến đường Lê Trung Kiên, Cao Thắng, Lương Văn Chánh, Điện Biên Phủ, Nguyễn Du, Duy Tân và Trường Chinh)

15.000

30.000

15.000

30.000

10.000

20.000

5.000

3

- Vị trí 3 (gồm các tuyến đường còn lại được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND thành phố Tuy Hoà).

12.000

24.000

15.000

30.000

8.000

16.000

5.000

Thị xã Sông Cầu:  ĐVT: đồng/m2/tháng.

Số TT

Nội dung

 

 

Vị trí

Sử dụng lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán nhỏ và các hoạt động khác mang tính chất thường xuyên (sử dụng 01 buổi/ngày)

Sử dụng lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán nhỏ và các hoạt động khác mang tính chất thường xuyên (sử dụng từ 02 buổi trở lên/ngày)

Sử dụng lề đường, vỉa hè để trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô (sử dụng 01 buổi/ngày)

Sử dụng lề đường, vỉa hè để trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô (sử dụng từ 02 buổi trở lên/ngày)

Sử dụng lề đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông là chủ sở hữu phần nhà, chủ sở hữu phần đất bên trong lề đường (sử dụng 01 buổi/ngày)

Sử dụng lề đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông là chủ sở hữu phần nhà, chủ sở hữu phần đất bên trong lề đường (sử dụng từ 02 buổi trở lên/ngày)

Sử dụng lề đường, vỉa hè không thường xuyên, không cố định

1

- Vị trí 1gồm:

+ Các tuyến đường: Võ Thị Sáu, Đoàn Thị Điểm, Lê Lợi, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh.

+ Các điểm: Điểm phía tây Ngân hàng NN & PTNT, điểm Quảng trường phía giáp đường Nguyễn Huệ, điểm Công viên chợ phía giáp đường Phạm Văn Đồng, điểm phái đông Bưu điện thị xã.

15.000

30.000

15.000

30.000

10.000

20.000

5.000

2

- Vị trí 2 gồm:

+ Các tuyến đường: Lê Hồng Phong, Lê Thành Phương, Hoàng Hoa Thám, Ngô Quyền, Phan Bội Châu, Bùi Thị Xuân, Kim Đồng.

+ Các điểm: Lề đường Nguyễn Hồng Sơn phía giáp sông Tam Giang, cách mép đường Phạm Văn Đồng 5m.

10.000

20.000

15.000

30.000

7.000

14.000

5.000

3

- Vị trí 3 gồm các tuyến đường: Mạc Đỉnh Chi, Ngô Mây, Tô Hiến Thành, Hồng Bàng, Âu Cơ, Lạc Long Quân).

7.000

14.000

15.000

30.000

5.000

10.000

5.000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu125/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường vỉa hè Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường vỉa hè Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu125/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHuỳnh Tấn Việt
        Ngày ban hành12/12/2014
        Ngày hiệu lực22/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường vỉa hè Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường vỉa hè Phú Yên