Chỉ thị 36/2015/CT-UBND

Chỉ thị 36/2015/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Chỉ thị 36/2015/CT-UBND quản lý thuê bao di động trả trước Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 37/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm của Ủy ban tỉnh ban hành Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 25/09/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 36/2015/CT-UBND quản lý thuê bao di động trả trước Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2015/CT-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUÊ BAO DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Trong những năm qua, dịch vụ điện thoại di động ở Việt Nam nói chung, trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói riêng đã phát triển mạnh mẽ với chất lượng dịch vụ được nâng cao và giá cước ngày càng phù hợp với nhu cầu sử dụng trong xã hội. Cùng với việc phát triển mạnh mẽ các dịch vụ thông tin di động, thuê bao di động trả trước cũng được phát triển nhanh chóng về số lượng.

Tuy nhiên, việc quản lý thuê bao di động trả trước thiếu chặt chẽ, chưa thống nhất cách quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin thuê bao; thực tế đã xảy ra tình trạng sử dụng SIM thuê bao trả trước để đe dọa, nhắn tin quấy rối, xúc phạm đến uy tín và danh dự của tổ chức, cá nhân; tuyên truyền, phá hoại tình đoàn kết và gây ảnh hưởng không nhỏ đến thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Ngoài ra, việc khuyến khích dùng SIM thuê bao trả trước hòa mạng mới bằng nhiều hình thức khuyến mãi của các mạng thông tin di động dẫn đến số lượng thuê bao ảo ngày càng tăng, gây lãng phí nguồn tài nguyên số của quốc gia và gây khó khăn trong công tác quản lý.

Để khắc phục tình trạng trên và nhằm triển khai thực hiện tốt Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 (gọi tắt là Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT) của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động trên địa bàn tỉnh hoạt động tuân thủ theo đúng các quy định về quản lý thông tin thuê bao di động trả trước tại Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT và các văn bản pháp luật hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các đơn vị thông tấn, báo chí và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng thuê bao di động trả trước thực hiện nghiêm túc các quy định về việc đăng ký và sử dụng thuê bao di động trả trước.

- Tập huấn nghiệp vụ trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ thuê bao di động trả trước cho công chức của các Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã và thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ việc quản lý thuê bao di động trả trước tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động; đại lý phân phối SIM thuê bao; chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao được doanh nghiệp ủy quyền trên địa bàn tỉnh ít nhất 01 lần/năm, đồng thời tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước trên địa bàn theo thẩm quyền và theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng đề xuất các giải pháp quản lý tốt việc kinh doanh và sử dụng điện thoại di động trả trước đúng quy định, nhằm tạo cho thị trường viễn thông phát triển lành mạnh và bền vững.

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Công thương:

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh các loại SIM thuê bao trả trước.

3. Công an tỉnh:

- Trong phạm vi, chức năng, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp sử dụng điện thoại di động trả trước vào các mục đích vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh - chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý dịch vụ thông tin di động trả trước; trao đổi thông tin trong việc đối soát, kiểm tra tính chính xác của thông tin mà người sử dụng đăng ký; các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của mạng thông tin di động.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã và thành phố phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác quản lý thuê bao di động trả trước tại địa phương.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng chức năng liên quan có kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan của Nhà nước cho nhân dân, các cơ sở kinh doanh SIM thuê bao di động trả trước trên địa bàn.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc quản lý thuê bao di động trả trước tại địa phương.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng:

Có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi trên các kênh thông tin về Chỉ thị này và các quy định của Nhà nước về quản lý thuê bao di động trả trước để nhân dân biết và thực hiện.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể các cấp:

Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, các quy định của địa phương về quản lý thuê bao di động trả trước.

7. Các chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao và các chủ thuê bao di động trả trước:

Các chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao và các chủ thuê bao di động trả trước phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.

8. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động:

- Thực hiện tốt công tác quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tăng cường trách nhiệm quản lý đối với các chủ điểm giao dịch được ủy quyền tiếp nhận và đăng ký thông tin SIM thuê bao di động trả trước của doanh nghiệp; cùng với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc quản lý thuê bao di động trả trước nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho người sử dụng dịch vụ.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp thông tin thuê bao di động trả trước phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

- Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời công tác quản lý thông tin thuê bao di động trả trước cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

- Nghiêm cấm thực hiện các hành vi trong hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước được quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.

- Chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động;
- VTV tại Phú Yên, Báo Phú Yên, PTP Phú Yên;
- Công báo tỉnh; Website Sở TT&TT;
- Lưu: VT, TTCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu36/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 36/2015/CT-UBND quản lý thuê bao di động trả trước Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 36/2015/CT-UBND quản lý thuê bao di động trả trước Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu36/2015/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành21/09/2015
        Ngày hiệu lực01/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 36/2015/CT-UBND quản lý thuê bao di động trả trước Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 36/2015/CT-UBND quản lý thuê bao di động trả trước Phú Yên