Quyết định 65/2011/QĐ-UBND

Quyết định 65/2011/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu để tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 65/2011/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 43/2018/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm tính lý hóa giống nhau Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2011/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 65/2011/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 18 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 5217/TTr-CT ngày 05/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá tối thiểu để tính thuế đối với các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục thuế Đồng Nai tổ chức phổ biến, chỉ đạo và thực hiện Quyết định này theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên được khai thác làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đối với sản lượng tài nguyên được khai thác phát sinh trước đây theo quy định tại Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND nhưng đến nay chưa tiêu thụ hoặc đưa vào quy trình sản xuất, chế biến tiếp theo thì vẫn thực hiện khai thuế tài nguyên theo quy định tại Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;

Đối với dự án đầu tư hoặc hợp đồng ký kết trước đây mà trong Giấy phép đầu tư, hoặc hợp đồng có quy định về thuế tài nguyên thì thực hiện theo quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc hợp đồng ký kết, kể từ ngày 01/01/2012 giá tính thuế được áp dụng theo Quyết định này cho thời gian còn lại.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục thuế Đồng Nai, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục thuế;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Sở Tư pháp;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, TH, KT.
ThaiTM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU

ĐỂ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh)

STT

Nhóm, loại tài nguyên

ĐVT

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

I

Khoáng sản không kim loại

 

 

 

1

Đá xây dựng

đồng/m3

125.000

 

2

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

đồng/m3

21.000

 

3

Sét cao lanh

đồng/m3

200.000

 

4

Sét cao lanh pha cát

đồng/m3

100.000

 

5

Sét làm gạch, ngói

đồng/m3

90.000

 

6

Cát các loại

đồng/m3

115.000

 

7

Sạn trắng

đồng/m3

400.000

 

8

Sỏi đỏ

đồng/m3

21.000

 

9

Đá Granite

đồng/m3

3.400.000

 

10

Cao lanh

đồng/m3

91.000

 

11

Laterit

đồng/tấn

76.000

 

12

Đá Bazan (Puzơlan)

đồng/tấn

180.000

 

13

Than bùn và đất bùn sử dụng làm phân vi sinh (Bùn trấp)

đồng/tấn

250.000

 

II

Sản phẩm rừng tự nhiên

 

 

 

1

Tre, lồ ô

đồng/cây

5.000

 

2

Mum

đồng/cây

3.000

 

3

Mây

đồng/sợi

2.000

 

III

Nước thiên nhiên

 

 

 

1

Nước khoáng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp và sản xuất các loại nước giải khát khác

đồng/lít

1.000

 

2

Nước thiên nhiên khai thác phục vụ các ngành sản xuất, dịch vụ (ngoài quy định tại STT III.1)

 

 

 

2.1

Nước mặt

đồng/m3

3.000

 

2.2

Nước ngầm

đồng/m3

6.100

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 65/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/11/2011
Ngày hiệu lực 28/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/11/2018
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2011/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 65/2011/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 65/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Trần Minh Phúc
Ngày ban hành 18/11/2011
Ngày hiệu lực 28/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/11/2018
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 65/2011/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2011/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên