Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp công dân Đồng Nai đã được thay thế bởi Nghị quyết 96/2017/NQ-HĐNĐ mức chi bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp công dân Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66 /2012/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ Quy định về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 9136/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra số 575/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Các tổ chức tiếp công dân ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác tiếp công dân, như sau:

a) Trụ sở tiếp công dân của tỉnh;

b) Địa điểm tiếp công dân thuộc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

c) Địa điểm tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND của các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa;

d) Địa điểm tiếp công dân thuộc UBND các xã, phường, thị trấn.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều này được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;

b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất;

c) Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;

d) Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

đ) Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

3. Mức chi bồi dưỡng

a) Đối với cấp tỉnh:

- Các đối tượng quy định tại các Điểm a, b Khoản 2 Điều này khi trực tiếp chủ trì thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân mà có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan chức năng thì được bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày/người;

- Các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này khi làm nhiệm vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân thì được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày/người nếu chưa được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra; 80.000 đồng/ngày/người nếu đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra;

b) Đối với cấp huyện:

- Các đối tượng quy định tại các Điểm a, b Khoản 2 Điều này khi trực tiếp chủ trì thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân mà có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan chức năng thì được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày/người;

- Các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này khi làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân thì được bồi dưỡng 70.000 đồng/ngày/người nếu chưa được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra; 50.000 đồng/ngày/người nếu đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra;

c) Đối với cấp xã:

- Các đối tượng quy định tại các Điểm a, b Khoản 2 Điều này khi trực tiếp chủ trì thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân mà có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan chức năng thì được bồi dưỡng 70.000 đồng/ngày/người;

- Các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này khi làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân thì được bồi dưỡng 50.000 đồng/ngày/người.

d) Các đối tượng khác:

- Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định tại Điểm d, Khoản 2 Điều này thì được bồi dưỡng 50.000 đồng/ngày/người;

- Các đối tượng tham gia phối hợp làm nhiệm vụ tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân quy định tại Điểm đ, Khoản 2 Điều này thì được bồi dưỡng 50.000 đồng/ngày/người.

4. Nguồn kinh phí chi trả

Kinh phí chi trả bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó bảo đảm và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Khoản kinh phí này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm và được giao ngoài nguồn kinh phí khoán của cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này. Định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu66/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2012
Ngày hiệu lực16/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp công dân Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp công dân Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu66/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Tư
        Ngày ban hành06/12/2012
        Ngày hiệu lực16/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp công dân Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp công dân Đồng Nai