Nghị quyết 140/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 140/2014/NQ-HĐND về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2015

Nghị quyết 140/2014/NQ-HĐND giao dự toán thu chi ngân sách địa phương phân bổ Đồng Nai 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 748/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Đồng Nai 2016 và được áp dụng kể từ ngày 16/03/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 140/2014/NQ-HĐND giao dự toán thu chi ngân sách địa phương phân bổ Đồng Nai 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/2014/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII- KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 10990/TTr-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh về đánh giá ước thực hiện thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2014; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2015, với nội dung chính như sau:

1. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn: 39.520.300 triệu đồng.

a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trong cân đối:                  37.215.000 triệu đồng.

- Dự toán thu nội địa:                                                              22.865.000 triệu đồng.

- Dự toán thu lĩnh vực xuất nhập khẩu:                                     14.350.000 triệu đồng.

b) Dự toán thu quản lý qua ngân sách:                                     2.305.300 triệu đồng.

- Thu từ nguồn thu xổ số kiến thiết:                                           1.000.000 triệu đồng.

- Thu từ nguồn ghi thu học phí:                                                     60.000 triệu đồng.

- Thu từ nguồn ghi thu viện phí:                                                 1.245.300 triệu đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương:                                     15.586.639 triệu đồng.

a) Dự toán thu trong cân đối:                                                   13.081.339 triệu đồng.

- Các khoản thu được hưởng 100%:                                         1.849.000 triệu đồng.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ:                                       10.557.290 triệu đồng.

- Thu bổ sung hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:          100.500 triệu đồng.

- Thu từ nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam            574.549 triệu đồng.

b) Dự toán thu để lại quản lý qua NSNN:                                    2.505.300 triệu đồng.

- Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết:                                              1.200.000 triệu đồng.

- Ghi thu học phí:                                                                          60.000 triệu đồng.

- Ghi thu viện phí:                                                                     1.245.300 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)

3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương:                             15.586.639 triệu đồng.

a) Tổng dự toán chi trong cân đối ngân sách:                           13.081.339 triệu đồng.

- Dự toán chi đầu tư phát triển:                                                 4.247.149 triệu đồng.

+ Chi XDCB nguồn vốn tập trung:                                               3.070.100 triệu đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:                                 500.000 triệu đồng.

Trong đó:

Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất:                                     200.000 triệu đồng.

Chi bổ sung vốn Quỹ phát triển nhà:                                             150.000 triệu đồng.

Chi bổ sung vốn Quỹ phát triển đất:                                              150.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ:                       2.000 triệu đồng.

+ Chi XDCB từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu NSTW:                            75.000 triệu đồng.

+ Chi Đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia:                                25.500 triệu đồng.

+ Chi đầu tư hạ tầng Nông thôn mới từ nguồn
vay Ngân hàng Công thương Việt Nam                                         574.549 triệu đồng.

- Dự toán chi thường xuyên:                                                     8.459.090 triệu đồng.

+ Chi trợ giá vận chuyển xe buýt hành khách công cộng:                 35.000 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp kinh tế:                                                           1.347.863 triệu đồng.

Trong đó: Chi sự nghiệp quản lý môi trường:                                424.174 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:                         3.536.794 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp y tế:                                                                  708.830 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:                                            86.505 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình:                      237.606 triệu đồng.

+ Chi phát thanh truyền hình:                                                         21.702 triệu đồng.

+ Chi đảm bảo xã hội:                                                                 670.690 triệu đồng.

+ Chi quản lý hành chính:                                                         1.367.781 triệu đồng.

+ Chi an ninh - quốc phòng:                                                         325.632 triệu đồng.

+ Chi các đơn vị sự nghiệp khác:                                                  13.887 triệu đồng.

+ Chi khác ngân sách:                                                                106.802 triệu đồng.

- Chi lập quỹ dự trữ tài chính:                                                          2.910 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:                                                                372.190 triệu đồng.

b) Dự toán chi quản lý qua ngân sách:                                       2.505.300 triệu đồng.

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết:                        1.000.000 triệu đồng.

- Chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2014
(nguồn XSKT vượt thu)                                                                200.000 triệu đồng.

- Ghi chi học phí:                                                                          60.000 triệu đồng.

- Ghi chi viện phí:                                                                     1.245.300 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm)

4. Phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các sở, ban, ngành khối tỉnh: 3.450.024 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II, IV đính kèm)

5. Mức bổ sung ngân sách cấp dưới:                                        5.088.055 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số V, VII đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2015 và bố trí trả nợ đến hạn; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán kế hoạch, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, thống nhất và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 quyết nghị thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Ban công tác đại biểu;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu140/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực21/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 140/2014/NQ-HĐND giao dự toán thu chi ngân sách địa phương phân bổ Đồng Nai 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 140/2014/NQ-HĐND giao dự toán thu chi ngân sách địa phương phân bổ Đồng Nai 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu140/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Tư
        Ngày ban hành11/12/2014
        Ngày hiệu lực21/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 140/2014/NQ-HĐND giao dự toán thu chi ngân sách địa phương phân bổ Đồng Nai 2015

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 140/2014/NQ-HĐND giao dự toán thu chi ngân sách địa phương phân bổ Đồng Nai 2015