Quyết định 72/2010/QĐ-UBND

Quyết định 72/2010/QĐ-UBND bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Quyết định 72/2010/QĐ-UBND bổ sung chức năng nhiệm vụ Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 74/2016/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 72/2010/QĐ-UBND bổ sung chức năng nhiệm vụ Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2010/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05/5/2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 378/TTr-SKHĐT ngày 08/11/2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2012/TTr-SNV ngày 23/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điểm e, Điều 8, Chương II của bản quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai (ban hành kèm theo Quyết định số 87/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) như sau:

e) Đầu mối phối hợp với các sở, ngành thực hiện chức năng, nhiệm vụ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2010
Ngày hiệu lực25/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 72/2010/QĐ-UBND bổ sung chức năng nhiệm vụ Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 72/2010/QĐ-UBND bổ sung chức năng nhiệm vụ Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu72/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýVõ Văn Một
       Ngày ban hành25/11/2010
       Ngày hiệu lực25/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 72/2010/QĐ-UBND bổ sung chức năng nhiệm vụ Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/2010/QĐ-UBND bổ sung chức năng nhiệm vụ Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai