Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2016 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Đồng Nai 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2016/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 11/12/2015 về giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2016;

Xét Tờ trình số 5518/TTr-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2016; nội dung điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2016; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2016 (theo Tờ trình số 5518/TTr-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh) như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2016.

2. Tổng hợp nguồn vốn đầu tư công năm 2016 sau khi điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2016 với tổng số là 5.978,304 tỷ đồng, cụ thể:

a) Tổng hợp các nguồn vốn do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là 3.716,073 tỷ đồng.

b) Các nguồn vốn phân cấp do UBND cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là 2.262,231 tỷ đồng.

(Chi tiết có phụ lục đính kèm theo nghị quyết).

3. Về giải pháp thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với các giải pháp thực hiện tại Tờ trình số 5518/TTr-UBND ngày 30/6/2016 do UBND tỉnh đề xuất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp để thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành Kế hoạch đầu tư công năm 2016; báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 14/7/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu

KH năm 2016

Nguồn vốn do tỉnh giao chỉ tiêu

Nguồn vốn do huyện giao chỉ tiêu

Tổng số

5.978,304

3.716,073

2.262,231

1. Vốn ngân sách tập trung

3.452,251

2.152,251

1.300,000

1.1. Ngân sách tỉnh

2.152,251

2.152,251

 

- Hoàn trả vốn tạm ứng ngân sách đã tạm ứng

727,995

727,995

 

- Bố trí vốn thanh toán lãi vay đối với các khoản vay

40,705

40,705

 

- Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu đối với các dự án

1.354,400

1.354,400

 

- Bổ sung nguồn vốn kết dư năm 2015

29,151

29,151

 

1.2. Ngân sách huyện

1.300,000

 

1.300,000

- Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa

150,000

 

150,000

- Phân cấp cho UBND cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch

1.150,000

 

1.150,000

2. Nguồn vốn khai thác quỹ đất

800,000

480,000

320,000

2.1. Quỹ phát triển đất

240,000

240,000

 

2.2. Quỹ phát triển nhà ở xã hội

240,000

240,000

 

2.3. Vốn phân cấp cho cấp huyện

320,000

 

320,000

3. Nguồn vốn xổ số kiến thiết

1.407,529

938,366

469,163

3.1 Phần do UBND tỉnh giao kế hoạch

938,366

938,366

 

- Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu đối với các dự án

585,000

585,000

 

- Hoàn trả vốn tạm ứng ngân sách Trung ương 2015

200,000

200,000

 

- Bổ sung nguồn kết dư và thu vượt năm 2015

53,366

53,366

 

- Bổ sung nguồn thu vượt năm 2016

100,000

100,000

 

3.2. Vốn hỗ trợ UBND thành phố Biên Hòa đầu tư giáo dục

100,000

 

100,000

3.3. Vốn phân cấp cho cấp huyện (đầu tư NTM)

369,163

 

369,163

- Vốn đầu tư nông thôn mới

215,000

 

215,000

- Bổ sung nguồn kết dư và thu vượt năm 2015

54,163

 

54,163

- Bổ sung nguồn thu vượt năm 2016

100,000

 

100,000

4. Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW

76,000

76,000

 

5. Nguồn vốn vay NH TMCP Công Thương

242,524

69,456

173,068

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2016
Ngày hiệu lực25/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Đồng Nai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Đồng Nai 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Phú Cường
        Ngày ban hành14/07/2016
        Ngày hiệu lực25/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Đồng Nai 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Đồng Nai 2016

            • 14/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực