Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng Nai thực hiện

Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối với một số đối tượng Đồng Nai đã được thay thế bởi Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 06/10/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối với một số đối tượng Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/2010/NQ-HĐND

Biên Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN CỦA TỈNH ĐỒNG NAI THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 30/6/2010 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4430/TTr-UBND ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội và tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4430/TTr-UBND ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh Quy định nội dung chi và mức về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng Nai thực hiện (kèm theo Tờ trình 4430/TTr-UBND) với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Đối tượng được hưởng chế độ: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số đối tượng bổ sung của tỉnh Đồng Nai (gồm: Các cá nhân và các đoàn đại biểu cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực cho công tác mặt trận).

2. Nội dung chi và mức chi: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Riêng đối với Đồng Nai thực hiện thêm nội dung chi trong một số trường hợp đặc biệt gồm:

Các vị chức sắc tiêu biểu được phong phẩm; thăm viếng tang, đám giỗ các vị Lão thành cách mạng, Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị nhân sĩ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực cho công tác Mặt trận, các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số… mức chi không quá 300.000 đồng/người.

Đối với chi thăm hỏi ốm đau, bổ sung thêm đối tượng là Ủy viên UBMTTTQ Việt Nam qua các thời kỳ.

Điều 2. Nguồn ngân sách địa phương bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đặc thù và cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện; đồng thời hàng năm cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập dự toán và quyết toán nguồn kinh phí nêu trên với cơ quan tài chính cùng cấp theo phân cấp ngân sách quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh tại các kỳ họp cuối năm.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4430/TTr-UBND

Biên Hòa, ngày 07 tháng 6 năm 2010

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP CỦA TỈNH ĐỒNG NAI THỰC HIỆN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

UBND tỉnh Đồng Nai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh những nội dung chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện như sau:

I. Sự cần thiết ban hành:

Nhằm thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 (phần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (IX) về phát huy sức đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh; về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước cũng như những kết quả đã đạt được còn có sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ các cấp với sự tham gia tích cực của các vị Lão thành Cách mạng, Cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị chức sắc tôn giáo, trí thức, người có uy tín tiêu biểu vào cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Trung ương và các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các vị tiêu biểu có đóng góp tích cực vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày 02/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện. Tại quyết định này Thủ tướng yêu cầu căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh Đồng Nai thực hiện như sau:

II. Đối tượng:

1. Đối tượng được hưởng chế độ gồm:

a) Các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hoặc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đến thăm hỏi, chúc mừng gồm:

- Các vị Lão thành cách mạng, Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước;

- Cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trí thức.

b) Các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp gồm:

- Các đoàn đại biểu Lão thành cách mạng, Chiến sĩ cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Các đoàn đại biểu: Các đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đoàn đại diện: Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đoàn đại biểu: Cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trí thức.

III. Nội dung chi và mức chi:

a) Chi tiếp xã giao:

- Mức chi đón tiếp các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc (gồm nước uống, hoa quả, bánh ngọt) như sau:

+ Làm việc đối với cấp tỉnh với mức chi tối đa không quá 30.000 đồng/người/lần tiếp.

+ Làm việc đối với cấp huyện với mức chi tối đa không quá 20.000 đồng/người/lần tiếp.

- Trong trường hợp đặc biệt phải mời cơm thân mật thì thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ chi tiếp khách trong nước.

b) Chi tặng quà lưu niệm:

- Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Mức chi không quá 200.000 đồng/01đại biểu đến thăm, làm việc tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; không quá 100.000 đồng/01đại biểu đối với cấp huyện.

- Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày sinh nhật đối với các vị Lão thành cách mạng, Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo, trí thức, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và là đối tượng vận động, tranh thủ trong công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Mức chi không quá 200.000 đồng/01 người.

- Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị Lão thành cách mạng, Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chức sắc tôn giáo, trí thức, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Mức chi không quá 300.000 đồng/01 lần do Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng; không quá 200.000 đồng/01 lần đối với cấp huyện. Việc tặng quà chúc mừng các đối tượng nêu trên nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng một năm không quá 02 lần. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tự quyết định chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

c) Chi thăm hỏi ốm đau:

Đối với các vị Lão thành cách mạng, Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị chức sắc tôn giáo, trí thức, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Mức chi không quá 1.000.000 đồng/người/năm; không quá 500.000 đồng/người/năm đối với cấp huyện.

Trường hợp đặc biệt do đồng chí Chủ tịch hoặc đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực cấp tỉnh hoặc cấp huyện quyết định mức chi thăm hỏi ốm đau nhưng không vượt quá 02 lần mức quy định nêu trên so với từng cấp.

d) Chi trong một số trường hợp đặc biệt:

Các vị chức sắc tiêu biểu được phong phẩm; thăm viếng tang, đám giỗ các vị Lão thành cách mạng, Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số… mức chi không quá 300.000 đồng/người.

IV. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đặc thù được cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện theo phân cấp ngân sách.

V. Lập dự toán và quyết toán nguồn kinh phí

Hàng năm cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập dự toán và quyết toán nguồn kinh phí nêu trên với cơ quan tài chính cùng cấp theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước.

VI. Tổ chức thực hiện

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định và giao các sở, ngành triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

UBND tỉnh kính báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 179/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu179/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2010
Ngày hiệu lực12/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 179/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối với một số đối tượng Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối với một số đối tượng Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu179/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Đình Thành
        Ngày ban hành02/07/2010
        Ngày hiệu lực12/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối với một số đối tượng Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối với một số đối tượng Đồng Nai