Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/2014/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 9 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8513/TTr-UBND ngày 11/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc trình phê duyệt quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện; Báo cáo số 9075/BC-UBND ngày 25/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình về nội dung, tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng Nai thực hiện; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng hưởng chế độ

a) Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi chung là Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp).

b) Đối tượng được hưởng chế độ:

- Các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp hoặc được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đến thăm hỏi, chúc mừng gồm:

+ Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang;

+ Các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

+ Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

+ Cán bộ Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp qua các thời kỳ, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên chuyên trách; các Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đương nhiệm.

- Các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, gồm:

+ Các đoàn đại diện lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang;

+ Các đoàn đại diện các dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

+ Các đoàn đại diện người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

+ Các đoàn đại biểu: Cán bộ Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp qua các thời kỳ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên chuyên trách; các Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đương nhiệm, các trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Nội dung chi và mức chi

a) Chi tiếp xã giao:

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của HĐND tỉnh Đồng Nai về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Đồng Nai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo Quốc tế tại Đồng Nai và chi tiêu tiếp khách trong nước.

b) Chi tặng quà lưu niệm, chúc mừng:

- Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm, làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, mức chi 500.000 đồng/01 đại biểu.

- Chi tặng quà chúc mừng ngày tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng thể đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp qua các thời kỳ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên chuyên trách; các Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đương nhiệm; các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu và người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, mức chi 500.000 đồng/01 đại biểu.

Việc tặng quà chúc mừng ngày tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng thể không quá 02 lần/01 năm. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tự quyết định việc chọn ngày lễ để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

c) Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn:

Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp qua các thời kỳ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên chuyên trách; các Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đương nhiệm; các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu và người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cụ thể:

- Chi thăm hỏi khi ốm đau 1.500.000 đồng/01 người/01 năm đối với cấp tỉnh, 800.000 đồng/01 người/01 năm đối với cấp huyện;

- Chi phúng viếng khi qua đời 1.000.000 đồng/01 người đối với cấp tỉnh, 500.000 đồng/01 người đối với cấp huyện;

- Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn): 1.000.000 đồng/gia đình đối với cấp tỉnh, 500.000 đồng/01 gia đình đối với cấp huyện.

d) Chi một số trường hợp đặc biệt:

- Tặng quà chúc mừng các vị chức sắc tiêu biểu được phong phẩm, mua lễ vật dự đám giỗ các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp qua các thời kỳ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên chuyên trách; các Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đương nhiệm; các vị chức sắc tôn giáo, các vị nhân sỹ, trí thức tiêu biểu và người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, mức chi 500.000 đồng/01 người/01 lần.

- Tặng quà chúc mừng các hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo, lễ hội của đồng bào dân tộc mang tầm Quốc tế được tổ chức trên địa bàn tỉnh, mức chi 500.000 đồng/01 lần.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đặc thù được bố trí cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Lập dự toán và quyết toán nguồn kinh phí

Hàng năm, cơ quan Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp lập dự toán và quyết toán nguồn kinh phí nêu trên với cơ quan tài chính cùng cấp theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết nàybáo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh tại các kỳ họp cuối năm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 179/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu124/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2014
Ngày hiệu lực06/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 124/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đồng Nai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu124/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Văn Tư
       Ngày ban hành26/09/2014
       Ngày hiệu lực06/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đồng Nai

           • 26/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực