Quyết định 31/2012/QĐ-UBND

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 49/2009/QĐ-UBND

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức hoạt động Sở y Tế Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 37/2016/QĐ-UBND tổ chức hoạt động sở y tế Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 23/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức hoạt động Sở y Tế Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2012/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 31 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT  ĐỘNG CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2009/QĐ-UBND NGÀY 20/7/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở Khám, chữa bệnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1050/TTr-SYT ngày 07/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 5, Điểm c Khoản 6 Điều 3 và sửa đổi Khoản 7 Điều 5 của quy định tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 5 Điều 3 như sau:

“b. Cấp, cấp lại, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 6 Điều 3 như sau:

“c. Cấp, cấp lại, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề; giấy phép hoạt động đối với các phòng chẩn trị y học cổ truyền theo quy định của pháp luật và theo phân cấp”.

3. Sửa đổi Khoản 7 Điều 5 như sau:

“7. Phòng Quản lý hành nghề”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/07/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế, Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh (VX);
- TT Công báo;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2012
Ngày hiệu lực10/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức hoạt động Sở y Tế Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức hoạt động Sở y Tế Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành31/05/2012
       Ngày hiệu lực10/06/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức hoạt động Sở y Tế Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức hoạt động Sở y Tế Đồng Nai