Quyết định 37/2014/QĐ-UBND

Quyết định 37/2014/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định 37/2014/QĐ-UBND trình tự thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 67/2016/QĐ-UBND hồ sơ trình tự thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2014/QĐ-UBND trình tự thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2014/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng nhà ở thuộc nhà nước">14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 138/TTr-SXD ngày 23/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2127/QĐ-CTUBT ngày 03/6/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 1935/QĐ.CT.UBT ngày 25/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉnh sửa quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2127/QĐ-CTUBT ngày 03/6/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà, Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nhà ở được tạo lập bằng vốn từ ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc sở hữu khác được chuyển sang xác lập thuộc sở hữu Nhà nước và được bố trí sử dụng vào mục đích để ở theo quy định của pháp luật, bao gồm cả nhà ở thuộc diện tự quản (sau đây gọi chung là nhà ở cũ).

2. Đối tượng áp dụng:

a) Người mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

b) Cơ quan, đơn vị quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

c) Cá nhân, tổ chức liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Điều 2. Điều kiện để mua nhà ở cũ

1. Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện được bán.

2. Đối tượng được mua nhà ở cũ là người có tên trong hợp đồng thuê nhà (bao gồm người đại diện đứng tên hợp đồng thuê nhà ở và các thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà đủ 18 tuổi trở lên) và đã đóng đầy đủ tiền thuê nhà và các chi phí quản lý vận hành nhà ở; trường hợp có nhiều thành viên cùng đứng tên thuê nhà ở thì các thành viên này phải thỏa thuận cử người đại diện đứng tên ký hợp đồng mua bán nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở.

Trong trường hợp có thành viên thuê nhà ở khước từ quyền mua và đứng tên trong giấy chứng nhận thì phải có văn bản khước từ quyền mua, không đứng tên trong giấy chứng nhận và cam kết không có tranh chấp, khiếu kiện về việc mua bán nhà ở này.

Điều 3. Nguyên tắc bán nhà cũ

1. Việc quản lý bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước phải được thực hiện thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ, sự phân giao trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan quản lý, đơn vị có liên quan.

2. Việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện và theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.

3. Mọi hành vi vi phạm các quy định về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MUA NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 4. Hồ sơ đề nghị mua nhà ở cũ

1. Hồ sơ đề nghị mua nhà ở cũ không thuộc đối tượng ưu tiên bao gồm:

a) Đơn đề nghị mua nhà ở cũ và cấp giấy chứng nhận được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng nhà ở thuộc nhà nước">14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng.

b) Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân của người đề nghị mua nhà ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký kết hôn.

c) Hợp đồng thuê nhà ở còn hiệu lực và giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền thuê nhà ở, chi phí quản lý vận hành nhà ở đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mua nhà ở.

Trường hợp người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã xuất cảnh ra nước ngoài thì phải có văn bản ủy quyền (có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho các thành viên khác đứng tên mua nhà ở; nếu có thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã chết thì phải có giấy chứng tử kèm theo.

d) Giấy khước từ quyền mua nhà ở cũ và không đứng tên trong giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng nhà ở thuộc nhà nước">14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng (nếu có).

2. Hồ sơ đề nghị mua nhà ở cũ thuộc đối tượng ưu tiên bao gồm:

Hồ sơ được quy định tại Khoản 1, Điều 4 của Quy định này và các loại giấy tờ sau:

a) Trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm tiền sử dụng đất thì phải có giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận là người khuyết tật hoặc người già cô đơn hoặc hộ gia đình nghèo tại khu vực đô thị của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú.

b) Trường hợp thuộc đối tượng được giảm tiền nhà thì phải có một trong các giấy tờ sau đây:

- Giấy xác nhận về năm công tác của cơ quan, đơn vị người mua nhà công tác nếu người mua nhà đang làm việc.

- Giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nếu người mua nhà là người đang hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp mất sức lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, hưởng trợ cấp công nhân cao su.

- Bản sao có chứng thực quyết định nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thôi việc trước và sau khi có Quyết định số 111/HĐBT ngày 12/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng hoặc trước và sau khi có Bộ luật Lao động, trợ cấp phục viên hoặc xuất ngũ; trường hợp mất quyết định nghỉ việc hưởng trợ cấp thì phải có kê khai đầy đủ quá trình công tác và có xác nhận của cơ quan, đơn vị cũ.

- Giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu là người có công với cách mạng.

Điều 5. Trình tự, thủ tục mua bán nhà ở cũ

1. Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai (đơn vị quản lý vận hành nhà ở) có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; trường hợp hồ sơ còn thiếu giấy tờ thì phải hướng dẫn ngay để người mua nhà ở bổ sung; nếu người mua nhà ở không đủ điều kiện được mua nhà ở cũ thì phải có văn bản trả lời rõ lý do để người nộp hồ sơ biết. Trường hợp sau khi tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở cũ mà có thành viên thuê nhà ở chết thì Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai không ghi tên người đó vào hợp đồng mua bán nhà ở và không xét miễn, giảm tiền mua nhà ở đối với người này theo quy định; thực hiện ký kết với các đơn vị có chức năng để đo vẽ diện tích nhà, đất.

2. Sau khi thiết lập đầy đủ hồ sơ bán nhà ở cũ, Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai có trách nhiệm trình Sở Xây dựng để tiến hành thủ tục bán nhà ở cũ theo trình tự sau:

a) Bước 1. Xét duyệt hồ sơ bán nhà ở cũ (thời gian 07 ngày làm việc)

Thành viên Hội đồng xét duyệt hồ sơ thuê, thuê mua nhà ở xã hội và xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Xác định loại, cấp, hạng nhà, hệ số; vị trí đất.

- Xác định tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà ở.

- Xác định các hệ số khác và ghi chú những thay đổi do người mua nhà tự đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà ở (nếu có).

- Xác định diện tích nhà so với diện tích ghi tại hợp đồng thuê nhà ở.

- Xác định diện tích nhà, đất ngoài hợp đồng (nếu có).

- Xác định giá nhà ở xây dựng mới, giá đất.

- Tất cả các nội dung trên được lập thành biên bản.

b) Bước 2. Xác định giá bán nhà ở cũ (thời gian 05 ngày làm việc)

Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai có trách nhiệm áp giá tính toán giá bán nhà ở cũ và chế độ miễn giảm theo quy định trên cơ sở biên bản xét duyệt hồ sơ bán nhà ở cũ; đồng thời lập danh sách và kèm theo hồ sơ pháp lý về bán nhà ở cũ chuyển đến Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản thẩm định.

c) Bước 3. Thẩm định hồ sơ bán nhà ở cũ (thời gian 05 ngày làm việc)

Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có trách nhiệm:

- Thẩm định về thủ tục pháp lý của hồ sơ bán nhà ở cũ.

- Thẩm định lại kết quả tính toán giá bán nhà ở cũ, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiền được miễn giảm (nếu có) khi bán nhà ở cũ.

d) Bước 4. Trình hồ sơ bán nhà ở cũ (thời gian 03 ngày làm việc)

Sau khi hồ sơ bán nhà ở cũ được thẩm định, Sở Xây dựng lập danh sách đối tượng được mua nhà ở cũ và kèm theo văn bản xác định giá bán nhà ở cũ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng quản lý thì sau khi có văn bản thẩm định giá bán nhà ở cũ của Sở Xây dựng, Sở Xây dựng lập thủ tục chuyển cho cơ quan quản lý nhà ở của Bộ Quốc phòng xem xét, ban hành Quyết định bán nhà ở cũ và thực hiện tiếp các thủ tục về bán nhà ở cũ theo quy định.

Trường hợp không đủ điều kiện mua nhà ở cũ thì Sở Xây dựng có văn bản trả lời người nộp hồ sơ hoặc thông báo cho Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai trả lại hồ sơ và thông báo cho người nộp hồ sơ biết.

đ) Bước 5. Quyết định bán nhà ở cũ (thời gian 05 ngày làm việc)

UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định bán nhà ở cũ và gửi Quyết định này cho Sở Xây dựng để thực hiện bán nhà ở cũ. Quyết định bán nhà ở cũ được đăng tải trên website của UBND tỉnh và của Sở Xây dựng.

e) Bước 6. Lập thủ tục mua bán nhà ở cũ (thời gian 03 ngày làm việc)

Sau khi có quyết định bán nhà ở cũ của UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai có trách nhiệm nhận hồ sơ về và thông báo cho người mua nhà ở cũ đến để lập thủ tục ký kết hợp đồng mua bán nhà ở cũ trình Sở Xây dựng quyết định.

g) Bước 7. Ký kết hợp đồng mua bán nhà ở cũ (thời gian 03 ngày làm việc)

Sở Xây dựng thực hiện ký kết hợp đồng mua bán nhà ở cũ theo mẫu quy định. Hợp đồng lập thành 04 bản: 01 bản lưu tại Sở Xây dựng và 03 bản chuyển cho Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai.

h) Bước 8. Thủ tục thanh toán tiền mua nhà ở cũ (thời gian 05 ngày làm việc)

Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Thông báo cho người mua nhà đến nhận hợp đồng mua bán nhà ở cũ.

- Làm thủ tục thanh toán tiền mua nhà để người mua thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong phiếu báo thanh toán tiền mua nhà phải ghi rõ thời hạn, địa điểm người mua nhà cần đến thanh toán; số tiền mua nhà, phí và lệ phí nhà, đất (nếu có) mà người mua nhà phải thanh toán.

- Vào sổ theo dõi hồ sơ bán nhà đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định bán nhà ở cũ, theo dõi việc thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở cũ đã được Sở Xây dựng ký kết.

i) Bước 9. Thực hiện nghĩa vụ tài chính (không tính thời gian trong quy trình):

Bên mua nhà thực hiện nộp đủ nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước và nộp các biên lai thu tiền theo quy định cho Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai.

k) Bước 10. Thủ tục thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở cũ (thời gian 03 ngày làm việc)

Sau khi người mua nhà thực hiện xong các nghĩa vụ về tài chính, Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai có trách nhiệm lập thủ tục thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở cũ trình Sở Xây dựng.

l) Bước 11. Thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở cũ (thời gian 03 ngày làm việc)

Sở Xây dựng quyết định thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở cũ. Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở cũ được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Sở Xây dựng và 02 bản chuyển cho Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai.

m) Bước 12. Thực hiện chuyển hồ sơ mua bán nhà ở cũ (thời gian 03 ngày làm việc)

- Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai lập thủ tục chuyển hồ sơ mua bán nhà ở cũ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để trình UBND huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà theo quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận. Riêng đối với nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng quản lý thì cơ quan bán nhà ở của Bộ Quốc phòng lập thủ tục chuyển hồ sơ mua bán nhà ở cũ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nơi có nhà ở cũ bán để trình UBND huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà theo quy định.

- Trường hợp nếu có thành viên mua nhà ở chết sau khi đã ký kết hợp đồng mua bán nhà ở cũ thì bên mua nhà ở phải thông báo cho Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai biết (kèm theo giấy chứng tử và giấy tờ chứng minh thừa kế theo quy định) trình Sở Xây dựng, để người thừa kế hợp pháp được tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở cũ với Sở Xây dựng và người thừa kế hợp pháp được ghi tên trong giấy chứng nhận.

Điều 6. Thời gian thực hiện

Thời gian giải quyết việc bán nhà ở cũ là không quá 45 ngày, kể từ ngày Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai nhận đủ hồ sơ hợp lệ; không tính vào thời gian trên đối với những công việc sau: Thực hiện ký kết với các đơn vị có chức năng để đo vẽ diện tích nhà, đất; gửi thông báo, tiếp nhận đơn; thời gian nộp nghĩa vụ tài chính và bổ túc hồ sơ của người mua nhà; thời gian cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bán nhà ở cũ được giao quản lý; chủ trì Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ trên địa bàn.

2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh trong việc rà soát, thống kê, phân loại nhà ở cũ được giao quản lý; hoàn tất thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà ở cũ thuộc diện phải xác lập sở hữu toàn dân mà chưa xác lập theo quy định; tổ chức tiếp nhận quỹ nhà ở cũ trên địa bàn để thực hiện bán theo quy định.

3. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá bán nhà ở cũ được giao quản lý trên địa bàn và thực hiện quản lý tiền bán nhà ở cũ theo đúng quy định, bố trí kinh phí để phục vụ công tác bán nhà ở cũ.

4. Kiểm tra, theo dõi, xử lý các hành vi vi phạm về bán nhà ở cũ theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

5. Phối hợp cơ quan quản lý nhà ở của Bộ Quốc phòng và Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai trong việc thực hiện rà soát, thống kê lại số lượng, hiện trạng nhà ở; xác lập thủ tục bán nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng quản lý theo đúng quy định của pháp luật nhà ở.

6. Tăng cường nhân sự và kiện toàn bộ máy, tổ chức trực thuộc Sở để thực hiện tốt việc quản lý bán nhà ở cũ trên địa bàn.

7. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng tình hình quản lý bán nhà ở cũ trên địa bàn.

Điều 8. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai

1. Tiếp nhận và quản lý quỹ nhà ở do các cơ quan có thẩm quyền bàn giao để thực hiện việc bán nhà ở cũ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tổ chức kiểm tra, thiết lập hồ sơ mua bán nhà ở cũ; báo cáo, lập danh sách kèm hồ sơ mua bán nhà ở cũ trình Sở Xây dựng xem xét.

3. Tập hợp, lưu trữ hồ sơ bán nhà ở cũ; có trách nhiệm giao các hồ sơ bán nhà ở cũ để Sở Xây dựng lưu trữ theo quy định.

4. Thực hiện việc thu hồi nhà ở cũ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

5. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất về tình hình quản lý bán nhà ở cũ cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Điều 9. Trách nhiệm của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có nhà ở cũ được bán có trách nhiệm thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo thời hạn quy định của pháp luật.

2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có nhà ở cũ được bán có trách nhiệm thực hiện cấp và trực tiếp trao giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, đồng thời sao gửi 01 bản giấy chứng nhận cho Sở Xây dựng Đồng Nai; cơ quan quản lý nhà ở thuộc Bộ Quốc phòng (nếu nhà ở do Bộ Quốc phòng quản lý) để theo dõi, quản lý.

Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan

1. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn các chế độ chính sách ưu tiên cũng như các nghĩa vụ tài chính mà đối tượng được mua nhà ở cũ phải thực hiện đối với Nhà nước; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền bán nhà ở cũ.

2. Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm các quy định về quản lý bán nhà ở cũ.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Các quy định về quản lý bán nhà ở cũ nêu trong các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh mà khác với những quy định tại Quy định này thì thực hiện theo Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị gửi kiến nghị về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/09/2014
Ngày hiệu lực 19/09/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/12/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2014/QĐ-UBND trình tự thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 37/2014/QĐ-UBND trình tự thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước Đồng Nai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Võ Văn Chánh
Ngày ban hành 09/09/2014
Ngày hiệu lực 19/09/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/12/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 37/2014/QĐ-UBND trình tự thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2014/QĐ-UBND trình tự thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước Đồng Nai