Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND quy định về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND thu phí lệ phí lĩnh vực tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai đã được thay thế bởi Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND phí thẩm định hồ sơ điều kiện đề án khai thác nước dưới đất Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND thu phí lệ phí lĩnh vực tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/2015/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

Quy đỊnh vỀ thu phí, lỆ phí thuỘc lĩnh vỰc tài nguyên nưỚc trên đỊa bàn tỈnh ĐỒng Nai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất và mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất;

Sau khi xem xét Tờ tình số 4979/TTr-UBND ngày 29/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua mức thu, mức trích phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước (áp dụng đối với hoạt động thẩm định và cấp phép do cơ quan có thẩm quyền của địa phương thực hiện), bao gồm:

a) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất.

b) Phí thẩm định đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước mặt.

c) Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.

d) Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất.

đ) Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

e) Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất.

g) Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.

h) Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

i) Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

2. Tổ chức thu phí, lệ phí

Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Mức thu phí, lệ phí

a) Mức thu phí

- Đối với thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất:

Đơn vị tính: Đồng/đề án, báo cáo

STT

Nội dung thu

Mức thu lần đầu

Mức thu gia hạn, bổ sung

1

Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3 ngày đêm.

400.000

200.000

2

Đề án, báo cáo thăm dò, có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3 ngày đêm.

1.100.000

550.000

3

Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm.

2.600.000

1.300.000

4

Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.

5.000.000

2.500.000

- Đối với thẩm định đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước mặt:

Đơn vị tính: Đồng/đề án, báo cáo

STT

Nội dung thu

Mức thu lần đầu

Mức thu gia hạn, bổ sung

1

Đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm.

600.000

300.000

2

Đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 dưới 3.000 m3/ngày đêm.

1.800.000

900.000

3

Đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 dưới 20.000 m3/ngày đêm.

4.400.000

2.200.000

4

Đề án, báo cáo, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3 dưới 50.000 m3/ngày đêm.

8.400.000

4.200.000

- Đối với thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi:

Đơn vị tính: Đồng/đề án, báo cáo

STT

Nội dung thu

Mức thu lần đầu

Mức thu gia hạn, b sung

1

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm.

600.000

300.000

2

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm.

1.800.000

900.000

3

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm.

4.400.000

2.200.000

4

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm.

8.400.000

4.200.000

- Đối với thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất:

Đơn vị tính: Đồng/ báo cáo

Số TT

Nội dung thu

Mức thu lần đu

Mức thu gia hạn, bổ sung

1

Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm.

400.000

200.000

2

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm.

1.400.000

700.000

3

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm.

3.400.000

1.700.000

4

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.

6.000.000

3.000.000

- Đối với thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất:

Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ

Số TT

Ni dung thu

Mức thu ln đầu

Mức thu gia hạn, bổ sung

1

Quy mô nhỏ: có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 110mm và thuộc công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm

1.000.000

500.000

2

Quy mô vừa: có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250mm và thuộc công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.

1.400.000

700.000

b) Mức thu lệ phí

Đơn vị tính: Đồng/giấy phép

Số TT

Nội dung thu

Mức thu lần đầu

Mức thu gia hạn, bổ sung

1

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất.

150.000

75.000

2

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.

150.000

75.000

3

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

150.000

75.000

4

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

150.000

75.000

4. Mức trích phí, lệ phí

a) Đối với phí: Mức trích để lại cho đơn vị thu là 50%.

b) Đối với lệ phí: Mức trích để lại cho đơn vị thu là 10%.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định và chế độ tài chính hiện hành, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và bãi bỏ các Điểm d, e, f, g, h, Khoản 1 và các điểm b, c, d, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN; Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 161/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu161/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực26/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 161/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND thu phí lệ phí lĩnh vực tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND thu phí lệ phí lĩnh vực tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu161/2015/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
     Người kýTrần Văn Tư
     Ngày ban hành16/07/2015
     Ngày hiệu lực26/07/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND thu phí lệ phí lĩnh vực tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND thu phí lệ phí lĩnh vực tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai