Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 71/2013/NQ-HĐND về thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh và bổ sung vào Nghị quyết 191/2010/NQ-HĐND đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, giai đoạn 2014 - 2015

Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND sửa đổi 71/2013/NQ-HĐND thu phí đường bộ bổ sung 191/2010/NQ-HĐND Đồng Nai đã được thay thế bởi Nghị quyết 97/2017/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết lĩnh vực phí lệ phí Hội đồng nhân dân Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 18/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND sửa đổi 71/2013/NQ-HĐND thu phí đường bộ bổ sung 191/2010/NQ-HĐND Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2014/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 9 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM B, KHOẢN 7 VÀ ĐIỂM B, KHOẢN 8, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2013/NQ-HĐND NGÀY 07/3/2013 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ BỔ SUNG VÀO NGHỊ QUYẾT SỐ 191/2010/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2010 CỦA HĐND TỈNH ĐỐI VỚI TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014, GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Trên cơ sở Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2011, giai đoạn 2011 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8514/TTr-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm b, Khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh và bổ sung Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, giai đoạn 2014 - 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và tổng hợp các ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua

1. Sửa đổi Điểm b, Khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh, như sau:

“b) Mức thu phí:

- Loại xe có dung tích xi lanh dưới 100 cm3 là 50.000 đồng/xe/năm.

- Loại xe có dung tích xi lanh trên 100 cm3 là 105.000 đồng/xe/năm.

- Riêng xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ 01 xi lanh áp dụng mức thu theo mức quy định tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính là 2.160.000 đồng/xe/năm”.

2. Sửa đổi Điểm b, Khoản 8, Điều 1 Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh, như sau:

“b) Số tiền còn lại sau khi trích, cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách địa phương và được điều tiết 100% cho ngân sách cấp huyện để chi cho ngân sách cấp xã đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới”.

3. Bổ sung vào Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu từ thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, giai đoạn 2014 - 2015 theo Tờ trình số 8514/TTr-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

a) Về tỷ lệ điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô:

Điều tiết toàn bộ (100%) số tiền còn lại sau khi trích về cho ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đối với số thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô của các địa phương trên.

b) Về sử dụng nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô được điều tiết:

Ngân sách cấp huyện sử dụng nguồn thu được điều tiết để chi cho Ủy ban nhân dân cấp xã đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thời gian thực hiện

1. Mức thu phí sửa đổi được áp dụng từ ngày 01/01/2015;

2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô giữa ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được áp dụng kể từ ngày 20/8/2014 (ngày Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành).

Điều 3. Giao UBND tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật tài chính hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để việc thực hiện quản lý và sử dụng, thanh quyết toán nguồn thu trên địa bàn đồng bộ, thống nhất, đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua, các nội dung khác của Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu125/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2014
Ngày hiệu lực06/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/12/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND sửa đổi 71/2013/NQ-HĐND thu phí đường bộ bổ sung 191/2010/NQ-HĐND Đồng Nai


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND sửa đổi 71/2013/NQ-HĐND thu phí đường bộ bổ sung 191/2010/NQ-HĐND Đồng Nai
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu125/2014/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
     Người kýTrần Văn Tư
     Ngày ban hành26/09/2014
     Ngày hiệu lực06/10/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/12/2017
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND sửa đổi 71/2013/NQ-HĐND thu phí đường bộ bổ sung 191/2010/NQ-HĐND Đồng Nai

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND sửa đổi 71/2013/NQ-HĐND thu phí đường bộ bổ sung 191/2010/NQ-HĐND Đồng Nai