Quyết định 68/2011/QĐ-UBND

Quyết định 68/2011/QĐ-UBND bổ sung quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân các cấp tại kèm theo quyết định 36/2007/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 68/2011/QĐ-UBND trình tự thủ tục ban hành văn bản pháp luật Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 71/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban tỉnh Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 68/2011/QĐ-UBND trình tự thủ tục ban hành văn bản pháp luật Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2011/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 01 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN  QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TẠI TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2007/QĐ-UBND NGÀY 31/5/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 59/TTr-STP ngày 21 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Bổ sung Điều 11a sau Điều 11 như sau:

Điều 11a. Lấy ý kiến cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính phải tổ chức đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính theo các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt là Nghị định số 63/2010/NĐ-CP).

2. Trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản phải gửi lấy ý kiến của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính).

3. Hồ sơ gửi lấy ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

4. Trách nhiệm của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính và thời hạn góp ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP Trách nhiệm tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP”.

2. Bổ sung Điều 12a sau Điều 12 như sau:

Điều 12a. Thẩm định quy định về thủ tục hành chính

1. Khi thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, trong báo cáo thẩm định, Sở Tư pháp phải có ý kiến cụ thể đối với phần kết quả thẩm định về thủ tục hành chính được quy định trong dự thảo.

2. Hồ sơ gửi thẩm định: Ngoài thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản phải có thêm bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP văn bản tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

3. Sở Tư pháp không tiếp nhận hồ sơ gửi thẩm định nếu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính chưa có bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính và ý kiến góp ý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, các nội dung khác của Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu68/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2011
Ngày hiệu lực11/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 68/2011/QĐ-UBND trình tự thủ tục ban hành văn bản pháp luật Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 68/2011/QĐ-UBND trình tự thủ tục ban hành văn bản pháp luật Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu68/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành01/12/2011
       Ngày hiệu lực11/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 68/2011/QĐ-UBND trình tự thủ tục ban hành văn bản pháp luật Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/2011/QĐ-UBND trình tự thủ tục ban hành văn bản pháp luật Đồng Nai