Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 182/2010/NQ-HĐND và 199/2010/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 4 ban hành

Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 182/2010/NQ-HĐND và 199/2010/NQ-HĐ đã được thay thế bởi Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND số lượng chức danh chế độ người không chuyên trách xã ấp Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 182/2010/NQ-HĐND và 199/2010/NQ-HĐ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2012/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 182/2010/NQ-HĐND NGÀY 26/10/2010 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 199/2010/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4290/TTr-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc bổ sung chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) theo quy định tại Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010 về việc thông qua chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) và mức khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (Khóa VII) về việc thông qua quy định tạm thời về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương như sau:

1. Bổ sung vào Điểm a, Điểm b Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

a) Đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã: Bổ sung 01 chức danh cán bộ phụ trách Địa chính - Xây dựng.

b) Đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở ấp (khu phố): Bổ sung 01 chức danh Phó Trưởng ấp (khu phố).

2. Bổ sung chế độ, chính sách đối với các chức danh nêu tại Khoản 1 Điều này như sau:

a) Cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã phụ trách Địa chính - xây dựng và Phó Trưởng ấp (khu phố) được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

b) Bổ sung vào Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh như sau:

Cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã phụ trách Địa chính - Xây dựng được hỗ trợ hệ số 0,46 mức lương tối thiểu chung, kinh phí chi trả từ nguồn ngân sách địa phương.

c) Được hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nội dung Nghị quyết này, ban hành quyết định quy định chức danh, chế độ chính sách đối với Phó Trưởng ấp (khu phố) và cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã phụ trách Địa chính - Xây dựng để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch - Đầu tư;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể;
- Các sở, ban ngành của tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- Tòa án ND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh (để đăng công báo);
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Báo Đồng Nai, Báo LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực22/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 182/2010/NQ-HĐND và 199/2010/NQ-HĐ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 182/2010/NQ-HĐND và 199/2010/NQ-HĐ
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu43/2012/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
     Người kýTrần Văn Tư
     Ngày ban hành12/07/2012
     Ngày hiệu lực22/07/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 182/2010/NQ-HĐND và 199/2010/NQ-HĐ

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 182/2010/NQ-HĐND và 199/2010/NQ-HĐ