Nghị quyết 102/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 102/2007/NQ-HĐND về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 12 ban hành

Nghị quyết 102/2007/NQ-HĐND thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; cấp biển số nhà cấp giấy phép xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 534/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản quy phạm quản lý nhà nước hết hiệu lực Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 102/2007/NQ-HĐND thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; cấp biển số nhà cấp giấy phép xây dựng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 102/2007/NQ-HĐND

Biên Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ THU PHÍ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI; PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE Ô TÔ; LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐ NHÀ; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG; LỆ PHÍ CẤP GIẤYCHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 9377/TTr-UBND ngày 20/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành thu Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; Lệ phí cấp biển số nhà; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; và Tờ trình số 9756/TTr-UBND ngày 30/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hoãn không thông qua kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Đề án Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; Nội dung Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung tại Tờ trình số 9377 /TTr-UBND ngày 20/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành thu Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; Lệ phí cấp biển số nhà; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Tờ trình số 9756/TTr-UBND ngày 30/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hoãn không thông qua kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Đề án Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo.

(Kèm Tờ trình số 9377/TTr-UBND và Tờ trình số 9756/TTr-UBND).

Điều 2. Quy định về thu Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; Lệ phí cấp biển số nhà; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau:

1. Về phí, gồm:

a) Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai;

b) Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô.

2. Về lệ phí, gồm:

a) Lệ phí cấp biển số nhà;

b) Lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

c) Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

Mức thu, mức trích và đơn vị, tổ chức thu các loại phí, lệ phí nêu trên được quy định cụ thể trong Tờ trình đính kèm.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định quy định về thu các loại phí, lệ phí nêu trên để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này; đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định về chế độ tài chính hiện hành, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Xây dựng;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Chánh, Phó văn phòng HĐND;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Báo LĐĐN; Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu VT, CVHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu102/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 102/2007/NQ-HĐND thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; cấp biển số nhà cấp giấy phép xây dựng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 102/2007/NQ-HĐND thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; cấp biển số nhà cấp giấy phép xây dựng
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu102/2007/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
     Người kýTrần Đình Thành
     Ngày ban hành07/12/2007
     Ngày hiệu lực17/12/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2018
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 102/2007/NQ-HĐND thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; cấp biển số nhà cấp giấy phép xây dựng

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 102/2007/NQ-HĐND thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; cấp biển số nhà cấp giấy phép xây dựng