Nghị quyết 79/NQ-HĐND

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2013 bãi bỏ Điểm c, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết 102/2007/NQ-HĐND về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 79/NQ-HĐND 2013 phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai cấp giấy chứng nhận Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỂM C, KHOẢN 2, ĐIỀU 2 VÀ ĐIỀU CHỈNH LẠI TÊN NGHỊ QUYẾT SỐ 102/2007/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2007 CỦA HĐND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ THU PHÍ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI; PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE Ô TÔ; LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐ NHÀ; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG; LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4749/TTr-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Điểm c, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh Đồng Nai về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bãi bỏ Điểm c, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh Đồng Nai về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Điều 2. Nhất trí điều chỉnh lại tên của Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh Đồng Nai như sau: Nghị quyết về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; các nội dung khác còn lại của Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị thi hành.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII – kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12/7/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch – Đầu tư;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh; website Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai, Báo LĐ ĐN; Đài PT-TH Đồng Nai;
-Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu79/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2013
Ngày hiệu lực22/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 79/NQ-HĐND 2013 phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai cấp giấy chứng nhận Đồng Nai


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 79/NQ-HĐND 2013 phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai cấp giấy chứng nhận Đồng Nai
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu79/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
     Người kýTrần Văn Tư
     Ngày ban hành12/07/2013
     Ngày hiệu lực22/07/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 79/NQ-HĐND 2013 phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai cấp giấy chứng nhận Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 79/NQ-HĐND 2013 phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai cấp giấy chứng nhận Đồng Nai

         • 12/07/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/07/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực