Quyết định 11/2010/QĐ-UBND

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 71/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban tỉnh Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2010/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 11/2010/QĐ-UBND

Biên a, ngày 04 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/5/2009 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBT ngày 03/01/1987 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng trực thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (nay là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh);
Căn cứ Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 11/TTr-SKHCN ngày 12/01/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5100/QĐ-UBND ngày 24/5/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đồng Nai; có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (sau gọi tắt là Giám đốc Sở) thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng.

Chương II.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI CỤC

Điều 3. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương để tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tham mưu Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các đề tài, dự án, chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

4. Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

5. Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công. Tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy trên địa bàn theo quy định.

6. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

7. Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn.

8. Trang bị và quản lý chuẩn đo lường ở địa phương, xây dựng kế hoạch phát triển chuẩn đo lường ngắn hạn, dài hạn theo sự chỉ đạo và phân công của UBND tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

9. Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

10. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn theo định lượng; thực hiện các biện pháp để các tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra phép đo, phương pháp đo.

11. Thực hiện quản lý Nhà nước về nhãn hàng hóa tại địa phương theo nhiệm vụ được giao; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

12. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

13. Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình nhằm phát triển phong trào năng suất chất lượng tại địa phương; đồng thời, tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân tại địa phương theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở.

14. Tổ chức triển khai, quản lý việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở.

15. Thực hiện đánh giá sự phù hợp về chất lượng của các loại sản phẩm mà không có khả năng gây mất an toàn với tiêu chuẩn tương ứng và sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm nằm trong danh mục do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

16. Tổ chức triển khai giải thưởng chất lượng Quốc gia hàng năm trên địa bàn.

17. Hướng dẫn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nhãn hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

18. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

19. Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận; sửa chữa các phương tiện đo; thẩm định, đánh giá chất lượng thiết bị công nghệ theo quy định của pháp luật.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 4. Quyền hạn

1. Ngoài số lao động trong chỉ tiêu biên chế, Chi cục được phép hợp đồng ký kết hợp đồng lao động (hoặc chấm dứt hợp đồng lao động) để đáp ứng cho yêu cầu công việc, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Chi cục. Chế độ lao động và tài chính được tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và khả năng tài chính của Chi cục.

2. Ký kết các hợp đồng trách nhiệm với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để thực hiện nhiệm vụ theo luật định.

3. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị biểu dương, khen thưởng, kỷ luật; đề nghị tuyển dụng và cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục theo quy định hiện hành.

Chương III.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI CỤC TRƯỞNG

Điều 5. Nhiệm vụ của Chi cục Trưởng

1. Xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn; các đề tài, dự án về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương theo thẩm quyền.

2. Giữ mối liên hệ với Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan chuyên môn thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng, tổ chức và thực hiện quy chế dân chủ ở Chi cục theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh tổng hợp khi xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch công tác.

3. Đề xuất quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Chi cục với Giám đốc Sở. Quản lý, đánh giá công chức, viên chức, người lao động hàng năm; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sự tiến bộ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Điều 6. Quyền hạn của Chi cục Trưởng

1. Là chủ tài khoản của Chi cục.

2. Quản lý biên chế, đề nghị tuyển dụng, tiếp nhận, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Chi cục và phân cấp của Giám đốc Sở.

3. Quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Chi cục và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.

4. Thực hiện quyền hạn của Chi cục và quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền.

Chương IV.

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 7. Lãnh đạo Chi cục

1. Có Chi cục Trưởng và không quá 03 (ba) Phó Chi cục Trưởng

Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

Các Phó Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng là người giúp việc cho Chi cục Trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Khi Chi cục Trưởng vắng mặt, Phó Chi cục Trưởng được ủy nhiệm sẽ thay mặt Chi cục Trưởng điều hành hoạt động của Chi cục.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chi cục Trưởng và Phó Chi cục Trưởng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Cơ cấu tổ chức

1. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục bao gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

- Phòng Quản lý đo lường.

- Văn phòng TBT (hàng rào kỹ thuật trong thương mại).

Chi cục Trưởng Chi cục có trách nhiệm ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục.

Chi cục Trưởng Chi cục quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, kỷ luật Trưởng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở.

2. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục: Trung tâm đo lường - Thử nghiệm.

Là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi cục Trưởng Chi cục có trách nhiệm ban hành bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm đo lường - Thử nghiệm sau khi thống nhất với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ.

Việc thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục do Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Biên chế

Trên cơ sở đặc điểm và khối lượng công việc, biên chế hành chính của Chi cục do Giám đốc Sở giao trong tổng số biên chế hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao hàng năm.

Việc bố trí cán bộ, công chức của Chi cục phải căn cứ tiêu chuẩn chức danh và ngạch tương ứng theo quy định.

Chương V.

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ

1. Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định, hướng dẫn, quy định của Giám đốc Sở và thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 11. Đối với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng

1. Chấp hành và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng.

2. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyên môn theo quy định; đề xuất những biện pháp, chương trình nhằm triển khai và ứng dụng tại địa phương nhằm kiểm soát chất lượng cho sản phẩm, hàng hóa và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Điều 12. Đối với phòng, đơn vị thuộc Sở và tổ chức khác liên quan

Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, thường xuyên cung cấp và trao đổi thông tin với phòng, đơn vị thuộc Sở và tổ chức khác liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình và triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Điều 13. Đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

Phối hợp cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong việc quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tập huấn, triển khai hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền các ngày kỷ niệm của ngành, phối hợp kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Chương VI.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Trưởng Chi cục có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 15. Việc sửa đổi, bổ sung các Quy định này do UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2010
Ngày hiệu lực14/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2010/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2010/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Một
        Ngày ban hành04/03/2010
        Ngày hiệu lực14/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 11/2010/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2010/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai